Språkval och meritpoäng

Språkvalet har stor betydelse både i grundskolan och i gymnasieskolan. Förutom att det är användbart, roligt och berikande att kunna andra språk kan det ge viktiga meritpoäng både vid ansökan till gymnasieskolan och till högskolan.

Du ska kunna välja mellan minst två av de moderna språken franska, spanska eller tyska. Som språkval får du även välja engelska, svenska, svenska som andraspråk, teckenspråk för hörande och modersmål. 

Vid ansökan till gymnasieskolan används de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg från grundskolan för att räkna ut ett meritvärde. Ett exempel på sammanlagd betygspoäng är om eleven har A i alla ämnen räknas det som 20 (poäng) x 16 (ämnen) = 320 poäng, meritvärde. Utöver dessa betyg så får ett 17:e betyg i moderna språk läggas på och det maximala meritvärdet blir då 340 poäng. Det innebär att du har större chans att komma in på den gymnasieutbildning du vill om du läser språk.

Moderna språk och meritpoäng

Den elev som har läst ett modernt språk som språkval i grundskolan kan alltså tillgodoräkna sig det betygsvärdet utöver värdet av de 16 bästa betygen vid antagningen till gymnasieskolan.

Men detta är bara om eleven läst moderna språk som språkval. Svenska, svenska som andraspråk, engelska, teckenspråk eller modersmål som språkval kan inte räknas som ett sjuttonde betyg, även om det kan läsas inom ramen för språkval.

Har man ett betyg i alla obligatoriska ämnen i grundskolan (som är 16 stycken) och dessutom ett betyg i moderna språk som språkval (som är frivilligt) får man alltså räkna alla dessa 17 betyg.

Modersmål och modersmål som nationellt minoritetsspråk

Du kan välja att läsa ditt modersmål som språkval. Du har särskilda rättigheter att få läsa ditt modersmål om du tillhör en nationell minoritet. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Om du önskar få undervisning i ett nationellt minoritetsspråk inom språkvalet så har du rätt att få det. Det räcker att endast en elev önskar det för att skolans huvudman ska vara skyldig att anordna det.

  • En fördel med att läsa modersmål inom ramen för språkval är att du på så vis får undervisning i ditt ordinarie schema, inom reglerad undervisningstid.
  • Om du läst och fått godkänt betyg i ämnet modersmål i grundskolan har du rätt till modersmålsundervisning även i gymnasieskolan. Det innebär att du kan fortsätta med samma språk i modersmålsundervisning på gymnasiet. Observera att det inte finns garantier att fortsätta med samma språk om man läser språket som Moderna språk.
  • En nackdel med att läsa modersmål inom språkvalet kan vara att du därmed inte får möjlighet att läsa något av de moderna språken som språkval och på så sätt inte få samma möjlighet att använda betyget i moderna språk för att öka ditt meritvärde.


Kom ihåg att om du önskar få undervisning i modersmål som nationellt minoritetsspråk inom språkvalet så har du rätt att få det. Det räcker att endast en elev önskar det för att skolans huvudman ska vara skyldig att anordna det.

Rätt till modersmålsundervisning, information på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Om du fått betyg i färre ämnen

Även om du fått betyg i färre ämnen än 16 kan betyget i moderna språk som språkval läggas till meritvärdet, men då kan eleven inte komma upp i det maximala meritvärdet 340 poäng.

Timplan för grundskolan

För att se vilka obligatoriska ämnen som finns i grundskolan, se följande länk till grundskolans timplan:

Timplan för grundskolan på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Meritpoäng vid ansökan till högskolan

När man söker till högskolan kan maximalt 2,5 meritpoäng läggas till jämförelsetalet från gymnasieskolan. Jämförelsetalet är det medelvärde av slutbetyget i gymnasieskolan som eleven konkurrerar med om ett urval måste göras. Meritpoängen kan påverka möjligheten att komma in på attraktiva högskoleutbildningar. Moderna språk kan utgöra en stor del av meritpoängen.

Mer om meritpoäng på Universitets- och högskolerådets webbplats antagning.selänk till annan webbplats

Språkval eller elevens val leder till olika nivå

För att kunna få hög meritpoäng i moderna språk måste studierna påbörjas i grundskolan. Språket i grundskolan måste också läsas som så kallat språkval. Då börjar man oftast i årskurs 6. Eleven hinner då läsa till nivå 2 i språket under grundskolan och kan börja på nivå 3 i gymnasieskolan.

Om man läser språket inom ramen för elevens val påbörjar man studierna senare, oftast i årskurs 8. Då hinner eleven bara till nivå 1 i grundskolan. Detta gör att eleven inte kommer att hinna skaffa sig maximal meritpoäng för språk inom ett nationellt program i gymnasieskolan.

Att byta ut sitt språk

I grundskolan är det möjligt att byta sitt moderna språk mot modersmål, förstärkt undervisning i svenska som andraspråk, svenska, engelska eller teckenspråk. Detta kan påverka möjligheten att skaffa meritpoäng till högskolan. Men det kan ändå vara en bra lösning för den enskilde eleven att byta ut sitt språk. Här får man göra en individuell bedömning.

Vilket språk ska man välja?

För att få mer information om vad som skiljer de olika språken åt bör man vända sig till sin skola eller kommun. Kursplanerna för moderna språk är gemensamma för alla språk. Det betyder att det är samma kursplan och betygskriterier för alla språk. Alla kommuner måste erbjuda minst två av språken tyska, franska och spanska.

Ladda ner broschyren Dags för språkval!länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 25 februari 2021