Innehåll på denna sida

Ny i Sverige och 16–19 år

De flesta som är 16–19 år går i gymnasieskolan. Den är frivillig och kostar ingenting. Du kan vända dig till din kommun för att ta reda på vilka alternativ som finns för dig. Här kan du läsa mer om vilket stöd du kan få för att klara dina studier när du går i gymnasieskolan.

Olika möjligheter i gymnasieskolan

Det finns olika gymnasieprogram, de som förbereder för vidare studier och de som förbereder för ett arbete direkt efter gymnasieskolan. De kallas för nationella program. För att bli antagen till ett nationellt program måste du vara behörig, alltså ha rätt förkunskaper. Om du inte är behörig till ett nationellt program kan du gå en förberedande utbildning på ett av gymnasieskolans introduktionsprogram.

Introduktionsprogram

De flesta som är nya i Sverige när de är 16–19 år börjar på ett introduktionsprogram. Introduktionsprogrammen är en möjlighet för dig som inte är behörig till ett nationellt program att få en utbildning som gör att du kan studera vidare eller få ett arbete.

Språkintroduktion

Ett av introduktionsprogrammen är språkintroduktion. Det är för dig som nyss har kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket och de ämnen som du behöver för att kunna gå vidare till ett nationellt program, eller till annan utbildning.

Innan du börjar på språkintroduktion gör skolan en kartläggning och tar reda på dina tidigare kunskaper och erfarenheter. Det handlar till exempel om hur mycket du gått i skolan tidigare och vad du lärt dig, dina språk- och ämneskunskaper och eventuella yrkeserfarenheter. En tolk kan vara med vid kartläggningen. Skolan ska göra kartläggningen så snabbt som möjligt.

Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper i gymnasieskolan, skolverket.se

Introduktionsprogram

Individuell studieplan

Alla elever på gymnasieskolan ska få en individuell studieplan. Om du går ett introduktionsprogram ska planen visa vilka mål du har med din utbildning och vad utbildningen ska innehålla. Den individuella studieplanen följer dig genom hela utbildningen och skolan reviderar den om det behövs. Oftast är det en lärare som tar fram planen tillsammans med dig.

Individuell studieplan, skolverket.se

Studiehandledning på ditt modersmål

Om du behöver studiehandledning på ditt modersmål för att kunna följa undervisningen i skolan på svenska har du rätt att få det. Studiehandledning på modersmålet innebär att du får stöd i undervisningen på ditt modersmål. Det är ett sätt att hjälpa dig att utveckla dina kunskaper i olika ämnen.

Studiehandledning på modersmålet, skolverket.se

Svenska som andraspråk

Om du går i gymnasieskolan och har ett annat modersmål än svenska kan du få läsa svenska som andraspråk i stället för svenska.

Svenska som andraspråk är undervisning i svenska för elever som inte talar svenska som modersmål. Ämnena svenska och svenska som andraspråk är väldigt lika varandra och ger samma behörighet till nationella program i gymnasieskolan. I ämnet svenska som andraspråk är det mer fokus på att utveckla det svenska språket till exempel genom att tala, lyssna, läsa och skriva så att du kan uttrycka dig i olika sammanhang. Undervisningen ska hjälpa dig att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära dig.

Modersmålsundervisning i gymnasieskolan

Du som har ett annat modersmål än svenska kan ha rätt att få undervisning i ditt modersmål i gymnasieskolan. Modersmål är ett ämne som du får betyg i.

Det finns flera fördelar med att läsa ämnet modersmål. Det går bättre att lära sig ett nytt språk om man samtidigt har goda kunskaper i sitt modersmål. Språken kan fungera som stöd för varandra. Språkkunskaper är också efterfrågade i arbetslivet.

Din rätt att läsa modersmål i gymnasieskolan

/