Yrkesdansarutbildningen

I Sverige finns både en förberedande dansarutbildning och en yrkesdansarutbildning. Yrkesdansarutbildningen är gymnasial elitutbildning av internationell klass med höga krav på kvalitet.

Yrkesdansarutbildningen ht 2021

Antagningen inför höstterminen är nu avslutad. Nästa ansökningsperiod öppnar igen i oktober.

Vad är yrkesdansarutbildningen?

Regeringen har beslutat att Sverige ska ha en yrkesdansarutbildning av internationell klass. En sådan utbildning gör det möjligt att fortsätta utveckla både den klassiska baletten och den moderna nutida dansen.

Utbildningen ska leda till att eleverna kan anställas på nationella och internationella dans- och balettscener. För att en elev ska kunna nå de högt ställda målen måste han eller hon börja sin träning tidigt i livet. På arbetsmarknaden för dansare råder ingen strikt uppdelning mellan klassisk balett och modern nutida dans, så därför innehåller utbildningen både klassiska och moderna tekniker och uttrycksformer.

Yrkesdansarutbildningen har två nationella profiler, en för klassisk balett och en för modern nutida dans. Målet för utbildningen är att eleverna ska kunna anställas som dansare på nationella och internationella dans- och balettscener.

Utbildningen är riksrekryterande, vilket innebär att elever från hela landet kan söka på samma villkor. Detta gör man via Skolverkets webbplats.

Särskilda bestämmelser för utbildningen

Yrkesdansarutbildningen har särskilda examensmål, ämnesplaner och kunskapskrav. Det finns också bedömningsstöd som kan användas när betygen ska sättas.

Särskilda bestämmelser

Yrkesdansarutbildningen ska som huvudregel följa samma bestämmelser som gäller för yrkesprogram på gymnasieskolan. Skillnaden är bland annat:

 • Läsåret får högst ha 240 dagar, vilket är mer än andra program. Det innebär att det kan vara dansutbildning på lördagar och lov.
 • Yrkesdansarutbildningen ska innehålla gymnasiegemensamma ämnen.
 • Ämnet dans ersätter ämnet idrott och hälsa.
 • Bestämmelserna i skollagen om rätt till särskilt stöd gäller inte för dansämnena.
 • Om en elev saknar förutsättningar att nå målet för utbildningen är det möjligt för rektorn att besluta att eleven inte får fortsätta (avskilja eleven). Innan rektorn fattar ett sådant beslut ska rektorn ta in synpunkter från eleven och även från elevens vårdnadshavare om eleven är under 18 år. Om rektorn beslutar att eleven inte får fortsätta på utbildningen ska elevens hemkommun erbjuda eleven annan gymnasieutbildning.

Förordning om dansarutbildninglänk till annan webbplats

Ordinance on dancer education (Förordning om dansarutbildning på engelska)PDF

Yrkesdansarutbildningen ska som huvudregel följa samma bestämmelser som gäller för yrkesprogram på gymnasieskolan. Skillnaden är bland annat:

 • Läsåret får högst ha 240 dagar, vilket är mer än andra program. Det innebär att det kan vara dansutbildning på lördagar och lov.
 • Yrkesdansarutbildningen ska innehålla gymnasiegemensamma ämnen.
 • Ämnet dans ersätter ämnet idrott och hälsa.
 • Bestämmelserna i skollagen om rätt till särskilt stöd gäller inte för dansämnena.
 • Om en elev saknar förutsättningar att nå målet för utbildningen är det möjligt för rektorn att besluta att eleven inte får fortsätta (avskilja eleven). Innan rektorn fattar ett sådant beslut ska rektorn ta in synpunkter från eleven och även från elevens vårdnadshavare om eleven är under 18 år. Om rektorn beslutar att eleven inte får fortsätta på utbildningen ska elevens hemkommun erbjuda eleven annan gymnasieutbildning.

Förordning om dansarutbildninglänk till annan webbplats

Ordinance on dancer education (Förordning om dansarutbildning på engelska)PDF

Behörighet till högskolan

För att uppnå grundläggande högskolebehörighet behöver du utöka utbildningen med 100 poäng. Skolan ska erbjuda svenska 2 och 3 samt svenska som andraspråk 2 och 3 som individuellt val. Dessutom ska skolan erbjuda engelska 6 som individuellt val.
Du har alltid rätt att läsa in hela den grundläggande högskolebehörigheten som utökat program.

Var finns utbildningen?

Yrkesdansarutbildningen finns på Kungliga Svenska balettskolan i Stockholm.

Kungliga Svenska balettskolanlänk till annan webbplats

Antagning till yrkesdansarutbildning

Ordinarie antagning till yrkesdansarutbildningen sker för start i gymnasieskolans år 1.

Antagning i mån av plats

Det finns dock möjlighet för elever att söka eventuellt lediga platser för start i år 2 och år 3. Eleven söker då under den ordinarie antagningsperioden och kan bli antagen i mån av plats.

Urvalskriterier

För att antas till yrkesdansarutbildningen krävs ett godkänt färdighetsprov i dans inför jury och en godkänd hälsoundersökning. Till yrkesdansarutbildningen krävs också behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram. Det innebär godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i ytterligare fem andra ämnen.

Färdighetsprov

Alla sökande måste göra färdighetsprov i dans. Det sker som danslektioner i klassisk balett och modern nutida dans, ledda av danslärare framför en jury. Juryn bedömer de sökande enligt Skolverkets bedömningsgrunder för färdighetsprov i dans:

 • dansteknik,
 • dansgestaltning/konstnärlighet,
 • musikalitet/rytmkänsla,
 • fokusering på uppgifter,
 • fysiska förutsättningar och
 • helhetsbedömning.

Läs mer om bedömningsgrunder för färdighetsprov (SKOLFS 2011:12)länk till annan webbplats

Hälsoundersökning

Alla sökande som klarar det sista färdighetsprovet (slutprovet) genomgår en hälsoundersökning. Syftet är att säkerställa att den sökande kan genomföra utbildningen utan uppenbar risk för skador. Hälsoundersökningen innehåller både en ortopedisk och en allmänmedicinsk bedömning med hjärtscreening.

Godkända betyg

För att vara behörig krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i ytterligare fem andra ämnen.

Om fler sökande klarar slutprovet än vad det finns platser blir resultatet på slutprovet avgörande.

Om flera sökande presterar lika bra på slutproven blir slutbetyget från grundskolan avgörande.

Antagningsprocessen

Rådet för dansarutbildning ansvarar för antagningen. Rådet utser även de juryer som ska bedöma färdighetsproven. Beslut om antagning går inte att överklaga.

Så här går antagningsprocessen till:

 • Sökande skickar in en ansökan via Skolverkets webbplats.
 • Sökande blir kallad till färdighetsprov.
 • Färdighetsproven genomförs på Kungliga Svenska balettskolan i Stockholm.
 • Sökande som blivit godkända i färdighetsproven genomgår hälsoundersökning.
 • Den 18 mars 2021 beslutar Rådet för dansarutbildning om preliminär antagning.
 • Sökande får efter det ett brev med besked. Observera att sökande som blivit antagna måste svara på antagningsbeskedet senast det datum som anges i antagningsbeskedet.

Den slutliga antagningen görs av Rådet för dansarutbildning den 17 juni 2021, under förutsättning att de preliminärt antagna skickat in sina slutbetyg från årskurs 9 eller motsvarande.

Om det finns utrymme för reserver kontaktas aktuella sökande som klarat slutprovet och placerats på reservlista.

Efter antagningen skickas uppgifterna om de antagna till skolan. Därefter är det skolan och huvudmannen som är ansvariga för kontakten med eleven, inte Skolverket.

Mer om rådet för dansarutbildning på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

 • Sökande skickar in en ansökan via Skolverkets webbplats.
 • Sökande blir kallad till färdighetsprov.
 • Färdighetsproven genomförs på Kungliga Svenska balettskolan i Stockholm.
 • Sökande som blivit godkända i färdighetsproven genomgår hälsoundersökning.
 • Den 18 mars 2021 beslutar Rådet för dansarutbildning om preliminär antagning.
 • Sökande får efter det ett brev med besked. Observera att sökande som blivit antagna måste svara på antagningsbeskedet senast det datum som anges i antagningsbeskedet.

Den slutliga antagningen görs av Rådet för dansarutbildning den 17 juni 2021, under förutsättning att de preliminärt antagna skickat in sina slutbetyg från årskurs 9 eller motsvarande.

Om det finns utrymme för reserver kontaktas aktuella sökande som klarat slutprovet och placerats på reservlista.

Efter antagningen skickas uppgifterna om de antagna till skolan. Därefter är det skolan och huvudmannen som är ansvariga för kontakten med eleven, inte Skolverket.

Mer om rådet för dansarutbildning på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Jury vid färdighetsproven, år 1-3

Den som söker till yrkesdansarutbildningen blir bedömd av en jury som Rådet för dansarutbildning har utsett. Juryn består av pedagoger och andra representanter för dansaryrket. Det är en särskild jury för vardera nationell profil; modern nutida dans och klassisk balett.

Jury vid färdighetsproven 2021

Nationell profil modern nutida dans

Jurymedlemmar

Ján Spoták (Ordförande)
Repetitionsledare, planerings- och projektadministratör för GöteborgsOperans Danskompani.

Joakim Stephenson (Vice ordförande)
Koreograf, balettpedagog och rörelsecoach.

Katrin Hall
Konstnärlig ledare, GöteborgsOperans Danskompani.

Nina Höglund
Biträdande konstnärlig ledare, Svenska Balettskolan i Göteborg.

Lisa Drake
Konstnärligt ansvarig för modern nutida dans, Kungliga Svenska balettskolan.

Danslärare

Antony Lomuljo
First-soloist dancer of the Royal Swedish ballet, international dance artist, creator and teacher.

Brendan Collins
Danslärare i klassisk balett, Kungliga Svenska balettskolan.

Musiker

Erik Nilsson
Slagverkare, Kungliga Svenska balettskolan.

Janna Mattsson Sarkisova
Pianist, Kungliga Svenska balettskolan (klassisk balett).

Nationell profil klassisk balett

Jurymedlemmar

Anne Holm-Jensen Peyk (Ordförande)
Kunstnerisk leder/Artistic Director, Tivoli Balletskole/Tivoli Ballet School, København.

Joseph Sturdy (Vice ordförande)
Choregrapher and Artistic Director Focus Dance.

Nina Höglund
Biträdande konstnärlig ledare, Svenska Balettskolan i Göteborg.

Nicolas Le Riche
Chef för kungliga baletten, Operan.

Antony Lomuljo
First-soloist dancer of the Royal Swedish ballet, international dance artist, creator and teacher.

Cecilia Selander Moss
Konstnärlig chef, Kungliga Svenska balettskolan.

Danslärare

Clairemarie Osta
Konstnärligt ansvarig för klassisk balett, Kungliga Svenska balettskolan.

Madeleine Karlsson
Danslärare i modern nutida dans, Kungliga Svenska balettskolan.

Musiker

Janna Mattsson Sarkisova
Pianist, Kungliga Svenska balettskolan (klassisk balett).

Erik Nilsson
Slagverkare, Kungliga Svenska balettskolan.

Principer för hur jurymedlemmar utses

 1. Ersättare med parallell kompetens.
 2. Adekvat balans mellan klassisk balett och modern nutida dans.
 3. Erfarenhet från undervisning av barn.
 4. Önskvärt med pedagogisk erfarenhet.
 5. Representation av professionen samt internationell representation, särskilt i yrkesdansjuryn.
 6. Antal jurymedlemmar (riktmärke): 5 st för förberedande och 5 st för yrkesdans
 7. Representation i juryn med olika bakgrund och erfarenheter.
 8. Aktuell omvärdsorientering/branschkontakt.
 9. En vice ordförande ska ses ut i varje jurygrupp.
 10. Kontinuitet i jurysammansättning och undervisande pedagoger mellan åren.
 11. Ha kännedom om kunskapskraven.
 12. Samma jurymedlemmar i respektive jury vid alla orter.
 13. Balans mellan kvinnor och män.
 14. Jurymedlemmar och pedagoger ska inte ha undervisat den sökande de tre senaste åren men undantag kan ges för konstnärliga ledare.

Nationell profil modern nutida dans

Jurymedlemmar

Ján Spoták (Ordförande)
Repetitionsledare, planerings- och projektadministratör för GöteborgsOperans Danskompani.

Joakim Stephenson (Vice ordförande)
Koreograf, balettpedagog och rörelsecoach.

Katrin Hall
Konstnärlig ledare, GöteborgsOperans Danskompani.

Nina Höglund
Biträdande konstnärlig ledare, Svenska Balettskolan i Göteborg.

Lisa Drake
Konstnärligt ansvarig för modern nutida dans, Kungliga Svenska balettskolan.

Danslärare

Antony Lomuljo
First-soloist dancer of the Royal Swedish ballet, international dance artist, creator and teacher.

Brendan Collins
Danslärare i klassisk balett, Kungliga Svenska balettskolan.

Musiker

Erik Nilsson
Slagverkare, Kungliga Svenska balettskolan.

Janna Mattsson Sarkisova
Pianist, Kungliga Svenska balettskolan (klassisk balett).

Nationell profil klassisk balett

Jurymedlemmar

Anne Holm-Jensen Peyk (Ordförande)
Kunstnerisk leder/Artistic Director, Tivoli Balletskole/Tivoli Ballet School, København.

Joseph Sturdy (Vice ordförande)
Choregrapher and Artistic Director Focus Dance.

Nina Höglund
Biträdande konstnärlig ledare, Svenska Balettskolan i Göteborg.

Nicolas Le Riche
Chef för kungliga baletten, Operan.

Antony Lomuljo
First-soloist dancer of the Royal Swedish ballet, international dance artist, creator and teacher.

Cecilia Selander Moss
Konstnärlig chef, Kungliga Svenska balettskolan.

Danslärare

Clairemarie Osta
Konstnärligt ansvarig för klassisk balett, Kungliga Svenska balettskolan.

Madeleine Karlsson
Danslärare i modern nutida dans, Kungliga Svenska balettskolan.

Musiker

Janna Mattsson Sarkisova
Pianist, Kungliga Svenska balettskolan (klassisk balett).

Erik Nilsson
Slagverkare, Kungliga Svenska balettskolan.

Principer för hur jurymedlemmar utses

 1. Ersättare med parallell kompetens.
 2. Adekvat balans mellan klassisk balett och modern nutida dans.
 3. Erfarenhet från undervisning av barn.
 4. Önskvärt med pedagogisk erfarenhet.
 5. Representation av professionen samt internationell representation, särskilt i yrkesdansjuryn.
 6. Antal jurymedlemmar (riktmärke): 5 st för förberedande och 5 st för yrkesdans
 7. Representation i juryn med olika bakgrund och erfarenheter.
 8. Aktuell omvärdsorientering/branschkontakt.
 9. En vice ordförande ska ses ut i varje jurygrupp.
 10. Kontinuitet i jurysammansättning och undervisande pedagoger mellan åren.
 11. Ha kännedom om kunskapskraven.
 12. Samma jurymedlemmar i respektive jury vid alla orter.
 13. Balans mellan kvinnor och män.
 14. Jurymedlemmar och pedagoger ska inte ha undervisat den sökande de tre senaste åren men undantag kan ges för konstnärliga ledare.

Elevhem

För elever som inte bor i Stockholm finns det möjlighet att bo på skolans elevhem. Det ligger nära tunnelbanestationen Skärholmen med ca 20 minuters resa till Kungliga Svenska balettskolan. Elevhemmet riktar sig i första hand till elever på yrkesdansarutbildningen och i andra hand till elever på den förberedande dansarutbildningen. Kungliga Svenska balettskolan i Stockholm kan berätta mer om elevhemmet, tel 08-508 335 10.

Kontakt

Har du frågor om dansarutbildningen, kontakta:

E-post: dansarutbildning@skolverket.se

Telefon: 08-5273 32 00

Postadress:
Skolverket
Rådet för dansarutbildning
Box 4002
171 04 Solna

Senast uppdaterad 21 juni 2021