Yrkesdansarutbildningen

I Sverige finns både en förberedande dansarutbildning och en yrkesdansarutbildning. Yrkesdansarutbildningen är gymnasial elitutbildning av internationell klass med höga krav på kvalitet.

Yrkesdansarutbildningen ht 2020

Sista ansökningsdag för yrkesdansarutbildningen till höstterminen 2020 var den 13 januari, inga ytterligare ansökningar kan tas emot efter det datumet.

Vad är yrkesdansarutbildningen?

Regeringen har beslutat att Sverige ska ha en yrkesdansarutbildning av internationell klass. En sådan utbildning gör det möjligt att fortsätta utveckla både den klassiska baletten och den moderna nutida dansen.

Utbildningen ska leda till att eleverna kan anställas på nationella och internationella dans- och balettscener. För att en elev ska kunna nå de högt ställda målen måste han eller hon börja sin träning tidigt i livet. På arbetsmarknaden för dansare råder ingen strikt uppdelning mellan klassisk balett och modern nutida dans, så därför innehåller utbildningen både klassiska och moderna tekniker och uttrycksformer.

Yrkesdansarutbildningen har två nationella profiler, en för klassisk balett och en för modern nutida dans. Målet för utbildningen är att eleverna ska kunna anställas som dansare på nationella och internationella dans- och balettscener. Yrkesdansarutbildningen finns på Kungliga Svenska balettskolan i Stockholm.

Kungliga Svenska balettskolanlänk till annan webbplats

Utbildningen är riksrekryterande, vilket innebär att elever från hela landet kan söka på samma villkor. Detta gör man via Skolverkets webbplats.

Särskilda bestämmelser för utbildningen

Yrkesdansarutbildningen har särskilda examensmål, ämnesplaner och kunskapskrav. Det finns också bedömningsstöd som kan användas när betygen ska sättas.

Särskilda bestämmelser

Yrkesdansarutbildningen ska som huvudregel följa samma bestämmelser som gäller för yrkesprogram på gymnasieskolan. Skillnaden är bland annat:

 • Läsåret får högst ha 240 dagar, vilket är mer än andra program. Det innebär att det kan vara dansutbildning på lördagar och lov.
 • Yrkesdansarutbildningen ska innehålla gymnasiegemensamma ämnen. Ämnet dans ersätter ämnet idrott och hälsa.
 • Bestämmelserna i skollagen om rätt till särskilt stöd gäller inte för dansämnena.
 • Om en elev saknar förutsättningar att nå målet för utbildningen är det möjligt för rektorn att besluta att eleven inte får fortsätta (avskilja eleven). Innan rektorn fattar ett sådant beslut ska rektorn ta in synpunkter från eleven och även från elevens vårdnadshavare om eleven är under 18 år. Om rektorn beslutar att eleven inte får fortsätta på utbildningen ska elevens hemkommun erbjuda eleven annan gymnasieutbildning.

Förordning om dansarutbildning

Ordinance on dancer education (Förordning om dansarutbildning på engelska)

Yrkesdansarutbildningen ska som huvudregel följa samma bestämmelser som gäller för yrkesprogram på gymnasieskolan. Skillnaden är bland annat:

 • Läsåret får högst ha 240 dagar, vilket är mer än andra program. Det innebär att det kan vara dansutbildning på lördagar och lov.
 • Yrkesdansarutbildningen ska innehålla gymnasiegemensamma ämnen. Ämnet dans ersätter ämnet idrott och hälsa.
 • Bestämmelserna i skollagen om rätt till särskilt stöd gäller inte för dansämnena.
 • Om en elev saknar förutsättningar att nå målet för utbildningen är det möjligt för rektorn att besluta att eleven inte får fortsätta (avskilja eleven). Innan rektorn fattar ett sådant beslut ska rektorn ta in synpunkter från eleven och även från elevens vårdnadshavare om eleven är under 18 år. Om rektorn beslutar att eleven inte får fortsätta på utbildningen ska elevens hemkommun erbjuda eleven annan gymnasieutbildning.

Förordning om dansarutbildning

Ordinance on dancer education (Förordning om dansarutbildning på engelska)

Behörighet till högskolan

För att uppnå grundläggande högskolebehörighet behöver du utöka utbildningen med 100 poäng. Skolan ska erbjuda svenska 2 och 3 samt svenska som andraspråk 2 och 3 som individuellt val. Dessutom ska skolan erbjuda engelska 6 som individuellt val.
Du har alltid rätt att läsa in hela den grundläggande högskolebehörigheten som utökat program.

Antagning till yrkesdansarutbildning

Ordinarie antagning till yrkesdansarutbildningen sker för start i gymnasieskolans år 1.

Det finns dock möjlighet för elever att söka eventuellt lediga platser för start i år 2 och år 3. Eleven söker då under den ordinarie antagningsperioden och kan bli antagen i mån av plats.

Urvalskriterier

För att antas till dansarutbildningen krävs ett godkänt färdighetsprov i dans inför jury och en godkänd hälsoundersökning. Till yrkesdansarutbildningen krävs också behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram. Det innebär godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen.

Färdighetsprov

Alla sökande måste göra färdighetsprov i dans. Det sker som danslektioner i klassisk balett och modern nutida dans, ledda av danslärare framför en jury. Juryn bedömer de sökande enligt Skolverkets bedömningsgrunder för färdighetsprov i dans:

 • dansteknik,
 • dansgestaltning/konstnärlighet,
 • musikalitet/rytmkänsla,
 • fokusering på uppgifter,
 • fysiska förutsättningar och
 • helhetsbedömning.

Läs mer om bedömningsgrunder för färdighetsprov (SKOLFS 2011:12)länk till annan webbplats

Hälsoundersökning

Alla sökande som klarar det sista färdighetsprovet (slutprovet) genomgår en hälsoundersökning. Syftet är att säkerställa att den sökande kan genomföra utbildningen utan uppenbar risk för skador. Hälsoundersökningen innehåller både en ortopedisk och en allmänmedicinsk bedömning med hjärtscreening.

Godkända betyg

För att vara behörig krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen.

Om fler sökande klarar slutprovet än vad det finns platser blir resultatet på slutprovet avgörande.

Om flera sökande presterar lika bra på slutproven blir slutbetyget från grundskolan avgörande.

För att antas till dansarutbildningen krävs ett godkänt färdighetsprov i dans inför jury och en godkänd hälsoundersökning. Till yrkesdansarutbildningen krävs också behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram. Det innebär godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen.

Färdighetsprov

Alla sökande måste göra färdighetsprov i dans. Det sker som danslektioner i klassisk balett och modern nutida dans, ledda av danslärare framför en jury. Juryn bedömer de sökande enligt Skolverkets bedömningsgrunder för färdighetsprov i dans:

 • dansteknik,
 • dansgestaltning/konstnärlighet,
 • musikalitet/rytmkänsla,
 • fokusering på uppgifter,
 • fysiska förutsättningar och
 • helhetsbedömning.

Läs mer om bedömningsgrunder för färdighetsprov (SKOLFS 2011:12)länk till annan webbplats

Hälsoundersökning

Alla sökande som klarar det sista färdighetsprovet (slutprovet) genomgår en hälsoundersökning. Syftet är att säkerställa att den sökande kan genomföra utbildningen utan uppenbar risk för skador. Hälsoundersökningen innehåller både en ortopedisk och en allmänmedicinsk bedömning med hjärtscreening.

Godkända betyg

För att vara behörig krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen.

Om fler sökande klarar slutprovet än vad det finns platser blir resultatet på slutprovet avgörande.

Om flera sökande presterar lika bra på slutproven blir slutbetyget från grundskolan avgörande.

Antagningsprocessen

Rådet för dansarutbildning ansvarar för antagningen. Rådet utser även de juryer som ska bedöma färdighetsproven. Beslut om antagning går inte att överklaga.

Så här går antagningsprocessen till:

 • Sökande skickar in en ansökan via Skolverkets webbplats.
 • Sökande blir kallad till färdighetsprov.
 • Färdighetsproven genomförs på Kungliga Svenska balettskolan i Stockholm.
 • Sökande som blivit godkända i färdighetsproven genomgår hälsoundersökning.
 • Den 23 mars 2020 beslutar Rådet för dansarutbildning om preliminär antagning.
 • Sökande får efter det ett brev med besked. Observera att sökande som blivit antagna måste svara på antagningsbeskedet senast det datum som anges i antagningsbeskedet.

Den slutliga antagningen görs av Rådet för dansarutbildning den 15 juni 2020, då de preliminärt antagna skickat in sina slutbetyg från grundskolan. Observera att varje sökande själv måste skicka in sin betygskopia för att kunna bli antagen till utbildningen. Om det finns utrymme för reserver kontaktas aktuella sökande. Efter antagningen skickas uppgifterna om de antagna till skolan. Därefter är det skolan och huvudmannen som är ansvariga för kontakten med eleven, inte Skolverket.

Mer om rådet för dansarutbildninglänk till annan webbplats

 • Sökande skickar in en ansökan via Skolverkets webbplats.
 • Sökande blir kallad till färdighetsprov.
 • Färdighetsproven genomförs på Kungliga Svenska balettskolan i Stockholm.
 • Sökande som blivit godkända i färdighetsproven genomgår hälsoundersökning.
 • Den 23 mars 2020 beslutar Rådet för dansarutbildning om preliminär antagning.
 • Sökande får efter det ett brev med besked. Observera att sökande som blivit antagna måste svara på antagningsbeskedet senast det datum som anges i antagningsbeskedet.

Den slutliga antagningen görs av Rådet för dansarutbildning den 15 juni 2020, då de preliminärt antagna skickat in sina slutbetyg från grundskolan. Observera att varje sökande själv måste skicka in sin betygskopia för att kunna bli antagen till utbildningen. Om det finns utrymme för reserver kontaktas aktuella sökande. Efter antagningen skickas uppgifterna om de antagna till skolan. Därefter är det skolan och huvudmannen som är ansvariga för kontakten med eleven, inte Skolverket.

Mer om rådet för dansarutbildninglänk till annan webbplats

Ansökan till yrkesdansarutbildningen

Sista ansökningsdag för yrkesdansarutbildningen var den 13 januari 2020, inga ytterligare ansökningar kan tas emot efter det datumet.

Vad händer när ansökningstiden gått ut?

Skolverket kontrollerar att alla ansökningar som har kommit in är korrekta. Du behöver inte kontrollera med Skolverket att din ansökan kommit fram om du:

 • har fått en e-postbekräftelse att din ansökan tagits emot samt fått ett DNS-nummer,
 • har skrivit ut, undertecknat och postat ansökan till Skolverket.

Du som söker till yrkesdansarutbildningen ska även bifoga en kopia på terminsbetyg från höstterminen i årskurs 9 (eller motsvarande).

Efter att du har ansökt via Skolverkets webbplats och postat den undertecknade ansökan får du inte någon ytterligare bekräftelse från Skolverket. Om något saknas i din ansökan kommer du att bli kontaktad av Skolverket via e-post.

Kallelse och färdighetsprov

Nästa steg i antagningen är att göra ett färdighetsprov. Alla som har postat en korrekt och undertecknad ansökan blir kallade. Skolverket postar kallelse till färdighetsprov för yrkesdansarutbildningen i vecka 3 2020 för modern nutida dans eller vecka 4 2020 för klassisk balett.

I kallelsen står det när och var färdighetsprovet äger rum, var man samlas, hur provet går till och vilka kläder man ska ha på sig. Det är först efter att ansökningstiden har gått ut som Skolverket kan informera om vilken tid provet äger rum. Innan dess vet vi inte hur många sökande det är och hur många grupper det blir.

Färdighetsproven är en uppdansning i form av en danslektion som leds av en danslärare.

Efter varje färdighetsprov får du ett skriftligt besked om du har gått vidare eller inte.

Om du får förhinder

Om du blir sjuk eller skadad och inte kan komma till färdighetsprovet är det mycket viktigt att du omgående meddelar detta. Det gör du genom att mejla till dansarutbildning@skolverket.se

Om du vill få möjlighet att göra provet vid ett senare tillfälle måste du ange detta i ditt mejl. Du kommer då att få en blankett för ansökan om synnerliga skäl. Denna ansökan prövas sedan av Rådet för dansarutbildning och om de beviljar din ansökan om att göra provet vid ett senare tillfälle den 13-15 mars, får du en ny kallelse.

Att dra tillbaka sin ansökan

Skulle du ändra dig och inte vill ansöka till utbildningen kan du göra ett återtagande av din ansökan. Skicka i så fall ett meddelande (med namn, personnummer, sökt årskurs och ort) till dansarutbildning@skolverket.se

Färdighetsprov för yrkesdansarutbildning

Färdighetsprov för antagning till yrkesdansarutbildning genomförs i Stockholm. Proven genomförs på olika dagar för de olika årskurserna. Alla dagar kommer eventuellt inte att tas i anspråk.

Datum för färdighetsprov 2020

Stockholm, yrkesdans år 1-3, Modern nutida dans
Fredag den 31 januari (Modern nutida dans Färdighetsprov 1)
Lördag den 1 februari (Modern nutida dans Färdighetsprov 2)
Söndag den 2 februari (Modern nutida dans Slutprov)
Måndag den 3 februari (Hälsoundersökning och informationssamtal)

Stockholm, yrkesdans år 1-3, Klassisk balett
Fredag den 14 februari (Klassisk balett Färdighetsprov 1)
Lördag den 15 februari (Klassisk balett Färdighetsprov 2)
Söndag den 16 februari (Klassisk balett Slutprov)
Måndag den 17 februari (Hälsoundersökning och informationssamtal)

Uppsamling för yrkesdans i Stockholm
Fredag den 13 mars (Färdighetsprov år 1-3)
Lördag den 14 mars (Slutprov år 1-3)
Söndag den 15 mars (Hälsoundersökning och informationssamtal)

Stockholm, yrkesdans år 1-3, Modern nutida dans
Fredag den 31 januari (Modern nutida dans Färdighetsprov 1)
Lördag den 1 februari (Modern nutida dans Färdighetsprov 2)
Söndag den 2 februari (Modern nutida dans Slutprov)
Måndag den 3 februari (Hälsoundersökning och informationssamtal)

Stockholm, yrkesdans år 1-3, Klassisk balett
Fredag den 14 februari (Klassisk balett Färdighetsprov 1)
Lördag den 15 februari (Klassisk balett Färdighetsprov 2)
Söndag den 16 februari (Klassisk balett Slutprov)
Måndag den 17 februari (Hälsoundersökning och informationssamtal)

Uppsamling för yrkesdans i Stockholm
Fredag den 13 mars (Färdighetsprov år 1-3)
Lördag den 14 mars (Slutprov år 1-3)
Söndag den 15 mars (Hälsoundersökning och informationssamtal)

Jury vid färdighetsproven, år 1-3

Den som söker till yrkesdansarutbildningen blir bedömd av en jury som Rådet för dansarutbildning har utsett. Juryn består av pedagoger och andra representanter för dansaryrket. Det är en särskild jury för vardera nationell profil; modern nutida dans och klassisk balett.

Jury vid färdighetsproven 2020

Nationell profil modern nutida dans

Jurymedlemmar

Lee Brummer (Ordförande)
Choreographer/Educator /Associate Director & Co-founder ilDance.

Heidi Vierthaler (Vice ordförande)
Danslärare i klassisk balett, Holland.

Joakim Stephenson
Koreograf och balettpedagog.

Katrin Hall
Konstnärlig ledare, GöteborgsOperans Danskompani.

Nina Höglund
Biträdande konstnärlig ledare, Svenska Balettskolan i Göteborg.

Cilla Olsen
Danslärare i modern nutida dans, Kungliga Svenska balettskolan.

Danslärare

Madeleine Karlsson
Danslärare i modern nutida dans, Kungliga Svenska balettskolan.

Brendan Collins
Danslärare i klassisk balett, Kungliga Svenska balettskolan.

Musiker

Mats Sundin
Slagverkare, Kungliga Svenska balettskolan (modern nutida dans).

Janna Mattsson Sarkisova
Pianist, Kungliga Svenska balettskolan (klassisk balett).

Nationell profil klassisk balett

Jurymedlemmar

Gudrun Bojesen (Ordförande)
Forhenværende solodanser ved Den Kongelige Ballet, København.

Joseph Sturdy (Vice ordförande)
Choregrapher and Artistic Director Focus Dance.

Ján Spoták
Repetitionsledare, planerings- och projektadministratör för GöteborgsOperans Danskompani.

Nicolas Le Riche
Chef för kungliga baletten, Operan.

Nina Höglund
Biträdande konstnärlig ledare, Svenska Balettskolan i Göteborg.

Clairemarie Osta
Konstnärligt ansvarig för klassisk balett, Kungliga Svenska balettskolan.

Danslärare

Marina Albouy
Danslärare i klassisk balett, Kungliga Svenska balettskolan

Madeleine Karlsson
Danslärare i modern nutida dans, Kungliga Svenska balettskolan

Musiker

Janna Mattsson Sarkisova
Pianist, Kungliga Svenska balettskolan (klassisk balett)

Mats Sundin
Slagverkare, Kungliga Svenska balettskolan (modern nutida dans)

Principer för hur jurymedlemmar utses

 1. Ersättare med parallell kompetens.
 2. Adekvat balans mellan klassisk balett och modern nutida dans.
 3. Erfarenhet från undervisning av barn.
 4. Önskvärt med pedagogisk erfarenhet.
 5. Representation av professionen samt internationell representation, särskilt i yrkesdansjuryn.
 6. Antal jurymedlemmar (riktmärke): 5 st för förberedande och 5 st för yrkesdans
 7. Representation i juryn med olika bakgrund och erfarenheter.
 8. Aktuell omvärdsorientering/branschkontakt.
 9. En vice ordförande ska ses ut i varje jurygrupp.
 10. Kontinuitet i jurysammansättning och undervisande pedagoger mellan åren.
 11. Ha kännedom om kunskapskraven.
 12. Samma jurymedlemmar i respektive jury vid alla orter.
 13. Balans mellan kvinnor och män.
 14. Jurymedlemmar och pedagoger ska inte ha undervisat den sökande de tre senaste åren men undantag kan ges för konstnärliga ledare.

Nationell profil modern nutida dans

Jurymedlemmar

Lee Brummer (Ordförande)
Choreographer/Educator /Associate Director & Co-founder ilDance.

Heidi Vierthaler (Vice ordförande)
Danslärare i klassisk balett, Holland.

Joakim Stephenson
Koreograf och balettpedagog.

Katrin Hall
Konstnärlig ledare, GöteborgsOperans Danskompani.

Nina Höglund
Biträdande konstnärlig ledare, Svenska Balettskolan i Göteborg.

Cilla Olsen
Danslärare i modern nutida dans, Kungliga Svenska balettskolan.

Danslärare

Madeleine Karlsson
Danslärare i modern nutida dans, Kungliga Svenska balettskolan.

Brendan Collins
Danslärare i klassisk balett, Kungliga Svenska balettskolan.

Musiker

Mats Sundin
Slagverkare, Kungliga Svenska balettskolan (modern nutida dans).

Janna Mattsson Sarkisova
Pianist, Kungliga Svenska balettskolan (klassisk balett).

Nationell profil klassisk balett

Jurymedlemmar

Gudrun Bojesen (Ordförande)
Forhenværende solodanser ved Den Kongelige Ballet, København.

Joseph Sturdy (Vice ordförande)
Choregrapher and Artistic Director Focus Dance.

Ján Spoták
Repetitionsledare, planerings- och projektadministratör för GöteborgsOperans Danskompani.

Nicolas Le Riche
Chef för kungliga baletten, Operan.

Nina Höglund
Biträdande konstnärlig ledare, Svenska Balettskolan i Göteborg.

Clairemarie Osta
Konstnärligt ansvarig för klassisk balett, Kungliga Svenska balettskolan.

Danslärare

Marina Albouy
Danslärare i klassisk balett, Kungliga Svenska balettskolan

Madeleine Karlsson
Danslärare i modern nutida dans, Kungliga Svenska balettskolan

Musiker

Janna Mattsson Sarkisova
Pianist, Kungliga Svenska balettskolan (klassisk balett)

Mats Sundin
Slagverkare, Kungliga Svenska balettskolan (modern nutida dans)

Principer för hur jurymedlemmar utses

 1. Ersättare med parallell kompetens.
 2. Adekvat balans mellan klassisk balett och modern nutida dans.
 3. Erfarenhet från undervisning av barn.
 4. Önskvärt med pedagogisk erfarenhet.
 5. Representation av professionen samt internationell representation, särskilt i yrkesdansjuryn.
 6. Antal jurymedlemmar (riktmärke): 5 st för förberedande och 5 st för yrkesdans
 7. Representation i juryn med olika bakgrund och erfarenheter.
 8. Aktuell omvärdsorientering/branschkontakt.
 9. En vice ordförande ska ses ut i varje jurygrupp.
 10. Kontinuitet i jurysammansättning och undervisande pedagoger mellan åren.
 11. Ha kännedom om kunskapskraven.
 12. Samma jurymedlemmar i respektive jury vid alla orter.
 13. Balans mellan kvinnor och män.
 14. Jurymedlemmar och pedagoger ska inte ha undervisat den sökande de tre senaste åren men undantag kan ges för konstnärliga ledare.

Elevhem

Det finns ett elevhem i Stockholm. Hemmet ligger nära tunnelbanestationen Skärholmen med 17 minuters resa till Kungliga Svenska balettskolan. Elevhemmet riktar sig i första hand till elever på yrkesdansarutbildningen och i andra hand till elever på den förberedande dansarutbildningen. Kungliga Svenska balettskolan i Stockholm kan berätta mer om elevhemmet, tel 08-508 335 10.

Kontakt

Har du frågor om dansarutbildningen, kontakta:

E-post: dansarutbildning@skolverket.se

Telefon: 08-5273 32 00

Postadress:
Skolverket
Rådet för dansarutbildning
Box 4002
171 04 Solna

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Senast uppdaterad 24 januari 2020