Yrkesdansarutbildningen

I Sverige finns både en förberedande dansarutbildning och en yrkesdansarutbildning. Yrkesdansarutbildningen är gymnasial elitutbildning av internationell klass med höga krav på kvalitet.

Yrkesdansarutbildningen ht 2022

Ansökningsperioden inför yrkesdansarutbildningen med start hösten 2022 är nu öppen. Sista ansökningsdag är den 11 januari 2022.

Vad är yrkesdansarutbildningen?

Regeringen har beslutat att Sverige ska ha en yrkesdansarutbildning av internationell klass. En sådan utbildning gör det möjligt att fortsätta utveckla både den klassiska baletten och den moderna nutida dansen.

Utbildningen ska leda till att eleverna kan anställas på nationella och internationella dans- och balettscener. För att en elev ska kunna nå de högt ställda målen måste han eller hon börja sin träning tidigt i livet. På arbetsmarknaden för dansare råder ingen strikt uppdelning mellan klassisk balett och modern nutida dans, så därför innehåller utbildningen både klassiska och moderna tekniker och uttrycksformer.

Yrkesdansarutbildningen har två nationella profiler, en för klassisk balett och en för modern nutida dans. Målet för utbildningen är att eleverna ska kunna anställas som dansare på nationella och internationella dans- och balettscener.

Utbildningen är riksrekryterande, vilket innebär att elever från hela landet kan söka på samma villkor. Detta gör man via Skolverkets webbplats.

Särskilda bestämmelser för utbildningen

Yrkesdansarutbildningen har särskilda examensmål, ämnesplaner och kunskapskrav. Det finns också bedömningsstöd som kan användas när betygen ska sättas.

Särskilda bestämmelser

Yrkesdansarutbildningen ska som huvudregel följa samma bestämmelser som gäller för yrkesprogram på gymnasieskolan. Skillnaden är bland annat:

 • Läsåret får högst ha 240 dagar, vilket är mer än andra program. Det innebär att det kan vara dansutbildning på lördagar och lov.
 • Yrkesdansarutbildningen ska innehålla gymnasiegemensamma ämnen.
 • Ämnet dans ersätter ämnet idrott och hälsa.
 • Bestämmelserna i skollagen om rätt till särskilt stöd gäller inte för dansämnena.
 • Om en elev saknar förutsättningar att nå målet för utbildningen är det möjligt för rektorn att besluta att eleven inte får fortsätta (avskilja eleven). Innan rektorn fattar ett sådant beslut ska rektorn ta in synpunkter från eleven och även från elevens vårdnadshavare om eleven är under 18 år. Om rektorn beslutar att eleven inte får fortsätta på utbildningen ska elevens hemkommun erbjuda eleven annan gymnasieutbildning.

Förordning om dansarutbildninglänk till annan webbplats

Ordinance on dancer education (Förordning om dansarutbildning på engelska)PDF

Yrkesdansarutbildningen ska som huvudregel följa samma bestämmelser som gäller för yrkesprogram på gymnasieskolan. Skillnaden är bland annat:

 • Läsåret får högst ha 240 dagar, vilket är mer än andra program. Det innebär att det kan vara dansutbildning på lördagar och lov.
 • Yrkesdansarutbildningen ska innehålla gymnasiegemensamma ämnen.
 • Ämnet dans ersätter ämnet idrott och hälsa.
 • Bestämmelserna i skollagen om rätt till särskilt stöd gäller inte för dansämnena.
 • Om en elev saknar förutsättningar att nå målet för utbildningen är det möjligt för rektorn att besluta att eleven inte får fortsätta (avskilja eleven). Innan rektorn fattar ett sådant beslut ska rektorn ta in synpunkter från eleven och även från elevens vårdnadshavare om eleven är under 18 år. Om rektorn beslutar att eleven inte får fortsätta på utbildningen ska elevens hemkommun erbjuda eleven annan gymnasieutbildning.

Förordning om dansarutbildninglänk till annan webbplats

Ordinance on dancer education (Förordning om dansarutbildning på engelska)PDF

Behörighet till högskolan

För att uppnå grundläggande högskolebehörighet behöver du utöka utbildningen med 100 poäng. Skolan ska erbjuda svenska 2 och 3 samt svenska som andraspråk 2 och 3 som individuellt val. Dessutom ska skolan erbjuda engelska 6 som individuellt val.
Du har alltid rätt att läsa in hela den grundläggande högskolebehörigheten som utökat program.

Var finns utbildningen?

Yrkesdansarutbildningen finns på Kungliga Svenska balettskolan i Stockholm.

Kungliga Svenska balettskolanlänk till annan webbplats

Antagning till yrkesdansarutbildning

Ordinarie antagning till yrkesdansarutbildningen sker för start i gymnasieskolans år 1.

Antagning i mån av plats

Det finns dock möjlighet för elever att söka eventuellt lediga platser för start i år 2 och år 3. Eleven söker då under den ordinarie antagningsperioden och kan bli antagen i mån av plats.

Urvalskriterier

För att antas till yrkesdansarutbildningen krävs ett godkänt färdighetsprov i dans inför jury och en godkänd hälsoundersökning. Till yrkesdansarutbildningen krävs också behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram. Det innebär godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i ytterligare fem andra ämnen.

Färdighetsprov

Alla sökande måste göra färdighetsprov i dans. Det sker som danslektioner i klassisk balett och modern nutida dans, ledda av danslärare framför en jury. Juryn bedömer de sökande enligt Skolverkets bedömningsgrunder för färdighetsprov i dans:

 • dansteknik,
 • dansgestaltning/konstnärlighet,
 • musikalitet/rytmkänsla,
 • fokusering på uppgifter,
 • fysiska förutsättningar och
 • helhetsbedömning.

Läs mer om bedömningsgrunder för färdighetsprov (SKOLFS 2011:12)länk till annan webbplats

Hälsoundersökning

Alla sökande som klarar det sista färdighetsprovet (slutprovet) genomgår en hälsoundersökning. Syftet är att säkerställa att den sökande kan genomföra utbildningen utan uppenbar risk för skador. Hälsoundersökningen innehåller både en ortopedisk och en allmänmedicinsk bedömning med hjärtscreening.

Godkända betyg

För att vara behörig krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i ytterligare fem andra ämnen.

Om fler sökande klarar slutprovet än vad det finns platser blir resultatet på slutprovet avgörande.

Om flera sökande presterar lika bra på slutproven blir slutbetyget från grundskolan avgörande.

Antagningsprocessen

Rådet för dansarutbildning ansvarar för antagningen. Rådet utser även de juryer som ska bedöma färdighetsproven. Beslut om antagning går inte att överklaga.

Så här går antagningsprocessen till:

 • Sökande skickar in en ansökan via Skolverkets webbplats.
 • Sökande blir kallad till färdighetsprov.
 • Färdighetsproven genomförs på Kungliga Svenska balettskolan i Stockholm.
 • Sökande som blivit godkända i färdighetsproven genomgår hälsoundersökning.
 • Den 17 mars 2022 beslutar Rådet för dansarutbildning om preliminär antagning.
 • Sökande får efter det ett brev med besked. Observera att sökande som blivit antagna måste svara på antagningsbeskedet senast det datum som anges i antagningsbeskedet.

Den slutliga antagningen görs av Rådet för dansarutbildning den 16 juni 2022, under förutsättning att de preliminärt antagna skickat in sina slutbetyg från årskurs 9 eller motsvarande.

Om det finns utrymme för reserver kontaktas aktuella sökande som klarat slutprovet och placerats på reservlista.

Efter antagningen skickas uppgifterna om de antagna till skolan. Därefter är det skolan och huvudmannen som är ansvariga för kontakten med eleven, inte Skolverket.

Mer om rådet för dansarutbildning på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

 • Sökande skickar in en ansökan via Skolverkets webbplats.
 • Sökande blir kallad till färdighetsprov.
 • Färdighetsproven genomförs på Kungliga Svenska balettskolan i Stockholm.
 • Sökande som blivit godkända i färdighetsproven genomgår hälsoundersökning.
 • Den 17 mars 2022 beslutar Rådet för dansarutbildning om preliminär antagning.
 • Sökande får efter det ett brev med besked. Observera att sökande som blivit antagna måste svara på antagningsbeskedet senast det datum som anges i antagningsbeskedet.

Den slutliga antagningen görs av Rådet för dansarutbildning den 16 juni 2022, under förutsättning att de preliminärt antagna skickat in sina slutbetyg från årskurs 9 eller motsvarande.

Om det finns utrymme för reserver kontaktas aktuella sökande som klarat slutprovet och placerats på reservlista.

Efter antagningen skickas uppgifterna om de antagna till skolan. Därefter är det skolan och huvudmannen som är ansvariga för kontakten med eleven, inte Skolverket.

Mer om rådet för dansarutbildning på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Så här ansöker du

Du ansöker genom att fylla i ett särskilt ansökningsformulär. Följ instruktionerna nedan:

 1. Fyll i alla obligatoriska fält i ansökningsformuläret, som du hittar i länken nedan.
 2. Kontrollera att uppgifterna stämmer innan du skickar in din ansökan.
 3. Din ansökan får ett ärende-id (DNS-nummer) och ett mejl med en bekräftelse skickas till den eller de e-postadresser som du skrivit i ansökan.
 4. Skriv ut och skriv under ansökan och posta den omgående tillsammans med en kopia på ditt terminsbetyg för höstterminen i årskurs 9 (eller motsvarande) till Skolverket, Rådet för dansarutbildning, Box 4002, 171 04 Solna.

Ansökningsformulär yrkesdansarutbildningenlänk till annan webbplats

Sista ansökningsdag för yrkesdansarutbildningen är den 11 januari 2022.

Därefter får du inte någon ytterligare bekräftelse från Skolverket. Om något saknas i din ansökan kommer Skolverket att kontakta dig via e-post.

Vad händer när ansökningstiden gått ut?

Skolverket kontrollerar att alla ansökningar som har kommit in är korrekta. Du behöver inte kontrollera med Skolverket att din ansökan kommit fram om du:

 • har fått en e-postbekräftelse att din ansökan tagits emot samt fått ett DNS-nummer,
 • har skrivit ut, undertecknat och postat ansökan till Skolverket.

Du som söker till yrkesdansarutbildningen ska även bifoga en kopia på terminsbetyg från höstterminen i årskurs 9 (eller motsvarande).

Kallelse och färdighetsprov

Nästa steg i antagningen är att göra ett färdighetsprov. Alla som har postat en korrekt och undertecknad ansökan blir kallade. Skolverket postar kallelse till färdighetsprov för yrkesdansarutbildningen i vecka 3 2022 för modern nutida dans eller vecka 4 2022 för klassisk balett.

I kallelsen står det när och var färdighetsprovet äger rum, var man samlas, hur provet går till och vilka kläder man ska ha på sig. Det är först efter att ansökningstiden har gått ut som Skolverket kan informera om vilken tid provet äger rum. Innan dess vet vi inte hur många sökande det är och hur många grupper det blir.

Färdighetsproven är en uppdansning i form av en danslektion som leds av en danslärare.

Efter varje färdighetsprov får du ett skriftligt besked om du har gått vidare eller inte.

Om du får förhinder

Om du blir sjuk eller skadad och inte kan komma till färdighetsprovet är det mycket viktigt att du omgående meddelar detta. Det gör du genom att mejla till dansarutbildning@skolverket.se

Om du vill få möjlighet att göra provet vid ett senare tillfälle måste du ange detta i ditt mejl. Du kommer då att få en blankett för ansökan om synnerliga skäl. Denna ansökan prövas sedan av Rådet för dansarutbildning och om de beviljar din ansökan om att göra provet vid ett senare tillfälle den 12-14 mars, får du en ny kallelse.

Att dra tillbaka sin ansökan

Skulle du ändra dig och inte vill ansöka till utbildningen kan du göra ett återtagande av din ansökan. Skicka i så fall ett meddelande (med namn, personnummer, sökt årskurs och ort) till dansarutbildning@skolverket.se

Färdighetsprov för yrkesdansarutbildning

Färdighetsprov för antagning till yrkesdansarutbildning genomförs i Stockholm. Proven genomförs på olika dagar för de olika årskurserna. Alla dagar kommer eventuellt inte att tas i anspråk.

Datum för färdighetsprov 2022

Stockholm, yrkesdans år 1-3, Modern nutida dans
Fredag den 28 januari (Modern nutida dans Färdighetsprov 1)
Lördag den 29 januari (Modern nutida dans Färdighetsprov 2)
Söndag den 30 januari (Modern nutida dans Slutprov)
Måndag den 31 februari (Hälsoundersökning och informationssamtal)

Stockholm, yrkesdans år 1-3, Klassisk balett
Fredag den 11 februari (Klassisk balett Färdighetsprov 1)
Lördag den 12 februari (Klassisk balett Färdighetsprov 2)
Söndag den 13 februari (Klassisk balett Slutprov)
Måndag den 14 februari (Hälsoundersökning och informationssamtal)

Uppsamling för yrkesdans i Stockholm
Lördag den 12 mars (Färdighetsprov år 1-3)
Söndag den 13 mars (Slutprov år 1-3)
Måndag den 14 mars (Hälsoundersökning och informationssamtal)

Stockholm, yrkesdans år 1-3, Modern nutida dans
Fredag den 28 januari (Modern nutida dans Färdighetsprov 1)
Lördag den 29 januari (Modern nutida dans Färdighetsprov 2)
Söndag den 30 januari (Modern nutida dans Slutprov)
Måndag den 31 februari (Hälsoundersökning och informationssamtal)

Stockholm, yrkesdans år 1-3, Klassisk balett
Fredag den 11 februari (Klassisk balett Färdighetsprov 1)
Lördag den 12 februari (Klassisk balett Färdighetsprov 2)
Söndag den 13 februari (Klassisk balett Slutprov)
Måndag den 14 februari (Hälsoundersökning och informationssamtal)

Uppsamling för yrkesdans i Stockholm
Lördag den 12 mars (Färdighetsprov år 1-3)
Söndag den 13 mars (Slutprov år 1-3)
Måndag den 14 mars (Hälsoundersökning och informationssamtal)

Jury vid färdighetsproven, år 1-3

Den som söker till yrkesdansarutbildningen blir bedömd av en jury som Rådet för dansarutbildning har utsett. Juryn består av pedagoger och andra representanter för dansaryrket. Det är en särskild jury för vardera nationell profil; modern nutida dans och klassisk balett.

Nedan hittar du fjolårets jurymedlemmar och danslärare. 2022 års personal presenteras så snart den är tillsatt.

Jury vid färdighetsproven 2021

Nationell profil modern nutida dans

Jurymedlemmar

Ján Spoták (Ordförande)
Repetitionsledare, planerings- och projektadministratör för GöteborgsOperans Danskompani.

Joakim Stephenson (Vice ordförande)
Koreograf, balettpedagog och rörelsecoach.

Katrin Hall
Konstnärlig ledare, GöteborgsOperans Danskompani.

Nina Höglund
Biträdande konstnärlig ledare, Svenska Balettskolan i Göteborg.

Lisa Drake
Konstnärligt ansvarig för modern nutida dans, Kungliga Svenska balettskolan.

Danslärare

Antony Lomuljo
First-soloist dancer of the Royal Swedish ballet, international dance artist, creator and teacher.

Brendan Collins
Danslärare i klassisk balett, Kungliga Svenska balettskolan.

Musiker

Erik Nilsson
Slagverkare, Kungliga Svenska balettskolan.

Janna Mattsson Sarkisova
Pianist, Kungliga Svenska balettskolan (klassisk balett).

Nationell profil klassisk balett

Jurymedlemmar

Anne Holm-Jensen Peyk (Ordförande)
Kunstnerisk leder/Artistic Director, Tivoli Balletskole/Tivoli Ballet School, København.

Joseph Sturdy (Vice ordförande)
Choregrapher and Artistic Director Focus Dance.

Nina Höglund
Biträdande konstnärlig ledare, Svenska Balettskolan i Göteborg.

Nicolas Le Riche
Chef för kungliga baletten, Operan.

Antony Lomuljo
First-soloist dancer of the Royal Swedish ballet, international dance artist, creator and teacher.

Cecilia Selander Moss
Konstnärlig chef, Kungliga Svenska balettskolan.

Danslärare

Clairemarie Osta
Konstnärligt ansvarig för klassisk balett, Kungliga Svenska balettskolan.

Madeleine Karlsson
Danslärare i modern nutida dans, Kungliga Svenska balettskolan.

Musiker

Janna Mattsson Sarkisova
Pianist, Kungliga Svenska balettskolan (klassisk balett).

Erik Nilsson
Slagverkare, Kungliga Svenska balettskolan.

Principer för hur jurymedlemmar utses

 1. Ersättare med parallell kompetens.
 2. Adekvat balans mellan klassisk balett och modern nutida dans.
 3. Erfarenhet från undervisning av barn.
 4. Önskvärt med pedagogisk erfarenhet.
 5. Representation av professionen samt internationell representation, särskilt i yrkesdansjuryn.
 6. Antal jurymedlemmar (riktmärke): 5 st för förberedande och 5 st för yrkesdans
 7. Representation i juryn med olika bakgrund och erfarenheter.
 8. Aktuell omvärdsorientering/branschkontakt.
 9. En vice ordförande ska ses ut i varje jurygrupp.
 10. Kontinuitet i jurysammansättning och undervisande pedagoger mellan åren.
 11. Ha kännedom om kunskapskraven.
 12. Samma jurymedlemmar i respektive jury vid alla orter.
 13. Balans mellan kvinnor och män.
 14. Jurymedlemmar och pedagoger ska inte ha undervisat den sökande de tre senaste åren men undantag kan ges för konstnärliga ledare.

Nationell profil modern nutida dans

Jurymedlemmar

Ján Spoták (Ordförande)
Repetitionsledare, planerings- och projektadministratör för GöteborgsOperans Danskompani.

Joakim Stephenson (Vice ordförande)
Koreograf, balettpedagog och rörelsecoach.

Katrin Hall
Konstnärlig ledare, GöteborgsOperans Danskompani.

Nina Höglund
Biträdande konstnärlig ledare, Svenska Balettskolan i Göteborg.

Lisa Drake
Konstnärligt ansvarig för modern nutida dans, Kungliga Svenska balettskolan.

Danslärare

Antony Lomuljo
First-soloist dancer of the Royal Swedish ballet, international dance artist, creator and teacher.

Brendan Collins
Danslärare i klassisk balett, Kungliga Svenska balettskolan.

Musiker

Erik Nilsson
Slagverkare, Kungliga Svenska balettskolan.

Janna Mattsson Sarkisova
Pianist, Kungliga Svenska balettskolan (klassisk balett).

Nationell profil klassisk balett

Jurymedlemmar

Anne Holm-Jensen Peyk (Ordförande)
Kunstnerisk leder/Artistic Director, Tivoli Balletskole/Tivoli Ballet School, København.

Joseph Sturdy (Vice ordförande)
Choregrapher and Artistic Director Focus Dance.

Nina Höglund
Biträdande konstnärlig ledare, Svenska Balettskolan i Göteborg.

Nicolas Le Riche
Chef för kungliga baletten, Operan.

Antony Lomuljo
First-soloist dancer of the Royal Swedish ballet, international dance artist, creator and teacher.

Cecilia Selander Moss
Konstnärlig chef, Kungliga Svenska balettskolan.

Danslärare

Clairemarie Osta
Konstnärligt ansvarig för klassisk balett, Kungliga Svenska balettskolan.

Madeleine Karlsson
Danslärare i modern nutida dans, Kungliga Svenska balettskolan.

Musiker

Janna Mattsson Sarkisova
Pianist, Kungliga Svenska balettskolan (klassisk balett).

Erik Nilsson
Slagverkare, Kungliga Svenska balettskolan.

Principer för hur jurymedlemmar utses

 1. Ersättare med parallell kompetens.
 2. Adekvat balans mellan klassisk balett och modern nutida dans.
 3. Erfarenhet från undervisning av barn.
 4. Önskvärt med pedagogisk erfarenhet.
 5. Representation av professionen samt internationell representation, särskilt i yrkesdansjuryn.
 6. Antal jurymedlemmar (riktmärke): 5 st för förberedande och 5 st för yrkesdans
 7. Representation i juryn med olika bakgrund och erfarenheter.
 8. Aktuell omvärdsorientering/branschkontakt.
 9. En vice ordförande ska ses ut i varje jurygrupp.
 10. Kontinuitet i jurysammansättning och undervisande pedagoger mellan åren.
 11. Ha kännedom om kunskapskraven.
 12. Samma jurymedlemmar i respektive jury vid alla orter.
 13. Balans mellan kvinnor och män.
 14. Jurymedlemmar och pedagoger ska inte ha undervisat den sökande de tre senaste åren men undantag kan ges för konstnärliga ledare.

Elevhem

För elever som inte bor i Stockholm finns det möjlighet att bo på skolans elevhem. Det ligger nära tunnelbanestationen Skärholmen med ca 20 minuters resa till Kungliga Svenska balettskolan. Elevhemmet riktar sig i första hand till elever på yrkesdansarutbildningen och i andra hand till elever på den förberedande dansarutbildningen. Kungliga Svenska balettskolan i Stockholm kan berätta mer om elevhemmet, tel 08-508 335 10.

Kontakt

Har du frågor om dansarutbildningen, kontakta:

E-post: dansarutbildning@skolverket.se

Telefon: 08-5273 32 00

Postadress:
Skolverket
Rådet för dansarutbildning
Box 4002
171 04 Solna

Senast uppdaterad 04 oktober 2021