Innehåll på denna sida

Anpassade gymnasieskolan

Anpassade gymnasieskolan är en fyraårig utbildning som vänder sig till dig som är mellan 16 och 20 år och som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada. Anpassade gymnasieskolan består av nationella program och individuella program.

Två elever och en lärare i skyddshjälmar utomhus.

Nationella och individuella program

Det finns nio nationella program inom anpassade gymnasieskolan. De är alla yrkesförberedande med syfte att förbereda eleverna för ett yrkesliv. Programmet för estetiska verksamheter och programmet för samhälle, natur och språk förbereder även för fortsatta studier på till exempel folkhögskola. De nationella programmen är framför allt yrkesförberedande. Ett nationellt program kan även genomföras som gymnasial lärlingsutbildning, där minst halva utbildningen sker ute på en eller flera arbetsplatser.

Alla elever ska även göra ett gymnasiearbete i anpassad gymnasieskola, där eleven visar att han eller hon kan utföra vanliga arbetsuppgifter inom programmets yrkesområde.

De individuella programmen är till för de elever som inte kan följa undervisningen på ett nationellt program. Varje program pågår under fyra år och består av ämnesområden.

Även praktik kan ingå på de individuella programmen.

Ansökan till program inom anpassade gymnasieskolan

En ansökan till ett nationellt eller individuellt program inom anpassade gymnasieskolan ska lämnas till hemkommunen som prövar ansökan och tar beslut om antagning.

Bedömning och lärande i anpassade gymnasieskolan

I skolan får du löpande information om vad du har lärt dig i förhållande till programmålen och undervisningens mål.

Läraren, du själv och andra elever, kan ge återkoppling som bidrar till att utvecklas framåt i ditt lärande. Du har också samtal med din lärare om hur du ska göra för att komma vidare i dina studier utifrån en bedömning av vad du behöver och redan kan. Det är viktigt att du själv får förståelse för ditt eget lärande och ditt behov av utveckling.

Utvecklingssamtal i anpassade gymnasieskolan

Minst en gång varje termin ska du, din lärare och din vårdnadshavare träffas för att gå igenom hur det går i skolan och hur du trivs. Detta kallas för ett utveck­lingssamtal. Samtalet ska ge en bild av din kunskapsutveckling och sociala utveckling.

Under samtalet ska ni prata om hur skolan kan stödja och stimulera din utveckling och lärande. Samtalet ger dig och din vårdnadshavare en möjlighet att påverka och ta ansvar för din skolgång. Här tar man bland annat upp dina eventuella behov av extra anpassningar och särskilt stöd.

Bedömning och betygsättning i anpassade gymnasieskolan

Elever på nationella program får betyg efter varje avslutad kurs. I varje kurs finns det betygskriterier som du ska uppfylla. Elever som läst ett nationellt program eller individuellt program ska efter avslutat program få ett gymnasieskolebevis avseende anpassad gymnasieskola.

Som betyg används beteckningarna A- E. Högsta betyg är A och lägsta betyg är E. På de individuella programmen sätts inte betyg. I stället bedöms dina kunskaper efter kravnivåer.

Vill du veta mer?

Kontakta studie- och yrkesvägledningen på din skola för råd och mer information om vilket program som kan vara lämpligt.

/