Akers Friskola

Förskoleklass och Grundskola - Fristående

Kontaktuppgifter

Adress

Svampvägen 4

18438 Åkersberga

Telefon

070-2451779

E-post

Huvudmannens juridiska form

Övriga aktiebolag

Om skolenheten

Uppgifter samlas in per skolenhet och inte per skola. Det kan finnas flera skolenheter på en skola.

Årskurser

Förskoleklass

 • F

Grundskola

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Antal elever

Förskoleklass

cirka 30

Grundskola

cirka 240

På skolenheten

Skolbibliotek

Låg bemanning eller inget skolbibliotek (uppgift saknas)

Statistik

Varje läsår samlas uppgifter in om elever, personal, betyg och prov. Insamlingen sker vid olika tidpunkter under läsåret och genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av Skolverket. Läs mer om hur vi samlar in uppgifter och statistik.

Om information saknas visas "Data saknas" eller om resultatet baseras på för få elever visas texten "För litet underlag".

Lärare och pedagoger

 • Elever per lärare
  26,2
  Genomsnittet i Sverige är 17,9
 • Legitimerade och behöriga lärare (%)
  91,3%
  Genomsnittet i Sverige är 86,2%
 • Speciallärare, antal heltidstjänster
  Data saknas

Lärare och pedagoger

 • Elever per lärare
  17,0
  Genomsnittet i Sverige är 12,0
 • Legitimerade och behöriga lärare (%)
  61,7%
  Genomsnittet i Sverige är 70,8%
 • Speciallärare, antal heltidstjänster
  0,4
 • Lärare med specialpedagogisk högskoleexamen (%)
  Data saknas

Betyg

Elever i grundskolan får betyg första gången i slutet av höstterminen i årskurs 6. Sedan får eleven ett nytt betyg varje termin fram till våren i årskurs 9 när slutbetyget sätts. Det är med slutbetyget eleven söker vidare till gymnasieskolan.

 • Åk 6: Andel elever med godkända betyg i alla ämnen
  Akers Friskola
  ~100%
  Genomsnitt i Sverige
  72,4%
 • Åk 9: Andel elever med godkända betyg i alla ämnen
  Akers Friskola
  84,0%
  Genomsnitt i Sverige
  73,2%
 • Åk 9: Genomsnittligt meritvärde
  Akers Friskola
  254,4 (av max 340)
  Genomsnitt i Sverige
  228,5 (av max 340)
 • Behöriga till gymnasieskolan, yrkesprogram (%)
  Akers Friskola
  ~100%
  Genomsnitt i Sverige
  85,2%

Nationella prov

OBS! För läsåren 2019/2020 och 2020/2021 har inga resultat för nationella prov samlats in då de flesta nationella prov har ställts in och några få har genomförts under perioden med pandemin.

Resultaten från nationella prov anges som provbetyg. Här redovisas skolenhetens genomsnittsbetyg på provet och genomsnittet i Sverige. Se under "i" symbolen vilken termin provresultatet nedan avser.

Årskurs 6

 • Åk 6: Engelska (provbetyg)
  Akers Friskola
  17,6 (av max 20)
  Genomsnitt i Sverige
  15,2 (av max 20)
 • Åk 6: Matematik (provbetyg)
  Akers Friskola
  13,2 (av max 20)
  Genomsnitt i Sverige
  12,2 (av max 20)
 • Åk 6: Svenska (provbetyg)
  Akers Friskola
  13,6 (av max 20)
  Genomsnitt i Sverige
  12,9 (av max 20)
 • Åk 6: Svenska som andraspråk (provbetyg)
  Akers Friskola
  -
  Data saknas
  Genomsnitt i Sverige
  8,5 (av max 20)

Årskurs 9

 • Åk 9: Engelska (provbetyg)
  Akers Friskola
  18,6 (av max 20)
  Genomsnitt i Sverige
  15,6 (av max 20)
 • Åk 9: Matematik (provbetyg)
  Akers Friskola
  15,6 (av max 20)
  Genomsnitt i Sverige
  11,2 (av max 20)
 • Åk 9: Svenska (provbetyg)
  Akers Friskola
  15,7 (av max 20)
  Genomsnitt i Sverige
  13,2 (av max 20)
 • Åk 9: Svenska som andraspråk (provbetyg)
  Akers Friskola
  -
  För litet underlag
  Genomsnitt i Sverige
  8,4 (av max 20)

Skolenheten i jämförelse med andra

SALSA beskriver hur mycket av skillnaderna av resultaten mellan olika skolor som beror på elevers olika sociala förutsättningar (kön, bakgrund och föräldrarnas utbildningsbakgrund). Eftersom SALSA inte har information om allt som rör elever och skolor som påverkar resultatet i skolan går det inte att få fram fullständig förklaring till skillnaderna av resultaten mellan olika skolor. I SALSA ingår samtliga skolenheter som har minst 15 elever i årskurs 9. Skolenheter som saknar information om mer än 25 procent av eleverna ingår inte. Läs mer om SALSA.

SALSA översikt

Skillnader i betygsresultat mellan olika skolor kan delvis förklaras av elevers olika sociala förutsättningar (kön, bakgrund och föräldrarnas utbildningsbakgrund). SALSA är en statistisk modell som visar skolors resultat när modellen tagit hänsyn till skolans elevsammansättning utifrån sociala förutsättningar. Skolenheter som har minst 15 elever i årskurs 9 ingår. Skolenheter där information om mer än 25 procent av eleverna saknas ingår inte. Läs mer om SALSA.

 • Bakgrundsinformation
  År:2021/22
  Kommun:Österåker
  Huvudman:Övriga aktiebolag
  Föräldrarnas utbildningsnivå:2,6
  Andel nyinvandrade:0%
  Andel pojkar:62%
 • SALSA: Genomsnittligt beräknat meritvärde
  +22
  Jämfört med förväntat resultat
  Faktiskt värde (F):270
  Modellberäknat värde:248
  Residual (R=F-B): +22
 • SALSA: Beräknad andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
  +11
  Jämfört med förväntat resultat
  Faktiskt värde (F):96%
  Modellberäknat värde:85%
  Residual (R=F-B): +11
 • Bakgrundsfaktorer

  Bakgrundsfaktorerna är föräldrarnas utbildningsnivå, fördelningen pojkar/ flickor och andelen nyinvandrade elever. Störst betydelse för resultaten i modellen har föräldrars utbildningsnivå.

 • Andel nyinvandrade

  Andel elever som har blivit bokförda i Sverige de senaste 4 åren. De har inte bott i Sverige eller gått i svensk skola tidigare. Måttet infördes i SALSA 2013. Andelen gäller årskurs 9 för respektive skolenhet. Från och med SALSA 2015, med undantag för SALSA 2016, ingår elever med okänd bakgrund i kategorin nyinvandrade elever. Tidigare tillhörde kategorin okänd bakgrund svensk bakgrund. Elever med okänd bakgrund är elever som saknar uppgift om personnummer. I SALSA 2016 är elever med okänd bakgrund exkluderade från redovisningen.

 • Genomsnittliga meritvärdet

  Det genomsnittliga meritvärdet för varje skolenhet (årskurs 9). Elevens meritvärde är summan av 17 ämnen för elever som läst moderna språk som språkval, från och med SALSA 2015. Tidigare och för övriga elever är det 16 ämnen. Varje ämnesbetyg omvandlas som E= 10 poäng, D=12,5, C=15, B=17,5, A=20 poäng. Tidigare betygskala omvandlades enligt G=10, VG=15 och MVG=20 poäng. Varje elevs maxvärde är 340 alternativt 320 poäng. Det genomsnittliga meritvärdet beräknas för de elever som fått godkänt betyg i minst ett ämne, dvs. har minst ett betyg lägst E (tidigare G) som motsvarar 10 poäng.

 • Residual

  Skillnaden mellan skolenhetens faktiska betygsvärde (F) och det modellberäknade betygsvärdet (B) kallas residual (R). Residualen är antingen positiv, negativ eller noll vilket innebär att en skolenhets betygsvärde ligger över, under eller lika det modellberäknade betygsvärdet. Residualen visar om en skolenhets resultat är högre eller lägre jämfört med om skolenheten påverkats av bakgrundsfaktorerna i samma grad som gäller genomsnittligt för alla skolenheter.

 • Föräldrarnas utbildningsnivå

  Föräldrarnas högsta utbildningsnivå som delas in i tre nivåer och poängsatts enligt

  • genomgången folkskola/grundskola (1 poäng)
  • genomgången gymnasial utbildning (2 poäng)
  • eftergymnasial utbildning (3 poäng)

  En genomsnittlig utbildningsnivå beräknas för eleven om det finns uppgifter för båda föräldrarna. Annars är det den ena förälders utbildningsnivå som används. För varje skolenhet (årskurs 9) beräknas en genomsnittlig utbildningsnivå. För att skolenheten ska ingå i SALSA ska det finnas uppgifter om minst 75 procent av eleverna.

 • Andel pojkar

  Andel pojkar i årskurs 9 för respektive skolenhet.

 • Andel elever som uppnått kunskapskraven

  Andel elever som har godkänt slutbetyg i samtliga ämnen, av samtliga elever på skolenheten som har fått eller skulle ha fått slutbetyg. Eleven har uppnått kunskapskraven i alla ämnen han eller hon ska ha betygssatts i. Elever som har anpassad studiegång eller har streck (-) i ett ämne har ej uppnått kunskapskravet i det ämnet. Andel elever som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen visar i vilken grad skolenheten har lyckats med målet att alla elever ska nå lägst godkänt betyg i varje ämne.

 • Modellberäknat resultat

  Det modellberäknade (B) resultatet jämför skolenhetens faktiska (F) genomsnittliga resultat med samtliga skolors genomsnittliga resultat i förhållande till hur elevsammansättningen är på de olika skolenheterna.

  De modellberäknade värden i SALSA beräknas genom regressionsanalys. Det är ett objektivt sätt att beskriva sambandet mellan flera bakgrundsvariabler och betygsresultatet. Det är ett modellberäknat värde för varje resultatmått Andel elever som uppnått kunskapskraven respektive det Genomsnittliga meritvärdet.

Skolenheten i jämförelse med andra

SALSA beskriver hur mycket av skillnaderna av resultaten mellan olika skolor som beror på elevers olika sociala förutsättningar (kön, bakgrund och föräldrarnas utbildningsbakgrund). Eftersom SALSA inte har information om allt som rör elever och skolor som påverkar resultatet i skolan går det inte att få fram fullständig förklaring till skillnaderna av resultaten mellan olika skolor. I SALSA ingår samtliga skolenheter som har minst 15 elever i årskurs 9. Skolenheter som saknar information om mer än 25 procent av eleverna ingår inte. Läs mer om SALSA.

SALSA översikt

SALSA översikt

Skillnader i betygsresultat mellan olika skolor kan delvis förklaras av elevers olika sociala förutsättningar (kön, bakgrund och föräldrarnas utbildningsbakgrund). SALSA är en statistisk modell som visar skolors resultat när modellen tagit hänsyn till skolans elevsammansättning utifrån sociala förutsättningar. Skolenheter som har minst 15 elever i årskurs 9 ingår. Skolenheter där information om mer än 25 procent av eleverna saknas ingår inte. Läs mer om SALSA.

 • Bakgrundsinformation
  År:2021/22
  Kommun:Österåker
  Huvudman:Övriga aktiebolag
  Föräldrarnas utbildningsnivå:2,6
  Andel nyinvandrade:0%
  Andel pojkar:62%
 • SALSA: Genomsnittligt beräknat meritvärde
  22
  Jämfört med förväntat resultat
  Faktiskt värde (F):270
  Modellberäknat värde:248
  Residual (R=F-B):22
 • SALSA: Beräknad andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
  11%
  Jämfört med förväntat resultat
  Faktiskt värde (F):96%
  Modellberäknat värde:85%
  Residual (R=F-B):11%

Genomsnittligt meritvärde åk 9 (graf)

Godkänt alla ämnen åk 9 (graf)

SALSA beskrivning

 • Bakgrundsfaktorer

  Bakgrundsfaktorerna är föräldrarnas utbildningsnivå, fördelningen pojkar/ flickor och andelen nyinvandrade elever. Störst betydelse för resultaten i modellen har föräldrars utbildningsnivå.

 • Andel nyinvandrade

  Andel elever som har blivit bokförda i Sverige de senaste 4 åren. De har inte bott i Sverige eller gått i svensk skola tidigare. Måttet infördes i SALSA 2013. Andelen gäller årskurs 9 för respektive skolenhet. Från och med SALSA 2015, med undantag för SALSA 2016, ingår elever med okänd bakgrund i kategorin nyinvandrade elever. Tidigare tillhörde kategorin okänd bakgrund svensk bakgrund. Elever med okänd bakgrund är elever som saknar uppgift om personnummer. I SALSA 2016 är elever med okänd bakgrund exkluderade från redovisningen.

 • Genomsnittliga meritvärdet

  Det genomsnittliga meritvärdet för varje skolenhet (årskurs 9). Elevens meritvärde är summan av 17 ämnen för elever som läst moderna språk som språkval, från och med SALSA 2015. Tidigare och för övriga elever är det 16 ämnen. Varje ämnesbetyg omvandlas som E= 10 poäng, D=12,5, C=15, B=17,5, A=20 poäng. Tidigare betygskala omvandlades enligt G=10, VG=15 och MVG=20 poäng. Varje elevs maxvärde är 340 alternativt 320 poäng. Det genomsnittliga meritvärdet beräknas för de elever som fått godkänt betyg i minst ett ämne, dvs. har minst ett betyg lägst E (tidigare G) som motsvarar 10 poäng.

 • Residual

  Skillnaden mellan skolenhetens faktiska betygsvärde (F) och det modellberäknade betygsvärdet (B) kallas residual (R). Residualen är antingen positiv, negativ eller noll vilket innebär att en skolenhets betygsvärde ligger över, under eller lika det modellberäknade betygsvärdet. Residualen visar om en skolenhets resultat är högre eller lägre jämfört med om skolenheten påverkats av bakgrundsfaktorerna i samma grad som gäller genomsnittligt för alla skolenheter.

 • Föräldrarnas utbildningsnivå

  Föräldrarnas högsta utbildningsnivå som delas in i tre nivåer och poängsatts enligt

  • genomgången folkskola/grundskola (1 poäng)
  • genomgången gymnasial utbildning (2 poäng)
  • eftergymnasial utbildning (3 poäng)

  En genomsnittlig utbildningsnivå beräknas för eleven om det finns uppgifter för båda föräldrarna. Annars är det den ena förälders utbildningsnivå som används. För varje skolenhet (årskurs 9) beräknas en genomsnittlig utbildningsnivå. För att skolenheten ska ingå i SALSA ska det finnas uppgifter om minst 75 procent av eleverna.

 • Andel pojkar

  Andel pojkar i årskurs 9 för respektive skolenhet.

 • Andel elever som uppnått kunskapskraven

  Andel elever som har godkänt slutbetyg i samtliga ämnen, av samtliga elever på skolenheten som har fått eller skulle ha fått slutbetyg. Eleven har uppnått kunskapskraven i alla ämnen han eller hon ska ha betygssatts i. Elever som har anpassad studiegång eller har streck (-) i ett ämne har ej uppnått kunskapskravet i det ämnet. Andel elever som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen visar i vilken grad skolenheten har lyckats med målet att alla elever ska nå lägst godkänt betyg i varje ämne.

 • Modellberäknat resultat

  Det modellberäknade (B) resultatet jämför skolenhetens faktiska (F) genomsnittliga resultat med samtliga skolors genomsnittliga resultat i förhållande till hur elevsammansättningen är på de olika skolenheterna.

  De modellberäknade värden i SALSA beräknas genom regressionsanalys. Det är ett objektivt sätt att beskriva sambandet mellan flera bakgrundsvariabler och betygsresultatet. Det är ett modellberäknat värde för varje resultatmått Andel elever som uppnått kunskapskraven respektive det Genomsnittliga meritvärdet.

Skolenkäter

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet. Skolenkäten utgör ett av flera underlag i denna granskning. Svaren speglar de åsikter de svarande haft vid enkättillfället. Läs mer om hur skolenkäterna genomförs.

Använd svaren från vårdnadshavare försiktigt. Elever och pedagoger får egna inloggningsuppgifter när de ska besvara enkäten. Vårdnadshavare får en inloggning som gäller för skolenheten. Vårdnadshavare har också en lägre svarsfrekvens. Detta gör att resultaten för vårdnadshavare kan vara mer osäkra än resultaten från elever och pedagoger.

Skolenkätsvar - Vårdnadshavare till barn i förskoleklass

 • Antal svar
  26
 • Svar från termin
  VT23
 • Stimulans
  Hur ofta verkar lärarna får ditt barn att bli intresserat av skolarbetet?
 • Studiero
  Hur ofta verkar det vara arbetsro på lektionerna?
Färgerna i diagrammen stimulans och studiero
 • Alltid
 • Ofta
 • Ibland
 • Sällan
 • Aldrig
 • Vet ej
 • Inget svar

 

 • Övergripande nöjdhet
  Hur nöjd är du med ditt barns skola?
 • Trygghet
  Upplever du att ditt barn känner sig tryggt i skolan?
 • Stöd
  Tycker du att ditt barn får den hjälp som behövs från skolan för att klara skolarbetet?
Färgerna i diagrammen övergripande nöjdhet, trygghet och stöd
 • Stämmer helt
 • Stämmer ganska bra
 • Stämmer ganska dåligt
 • Stämmer inte alls
 • Vet ej
 • Inget svar
Vad betyder medel?

Medel är ett framräknat genomsnittsmått med maxvärdet 10. Medel 10 betyder att alla svarande instämmer i påståendet "Stämmer helt och hållet, alltid eller helt och hållet". Om alla svarande har svarat "Stämmer inte alls, aldrig eller inte alls" är värdet 0. Ju högre medel desto större positiv uppfattning har de svarande om skolan. I vissa fall kan inte svaren redovisas på grund av för få svarande. Frågornas medelvärde är mest lämpade för att få en överblick över resultatet och för att jämföra skolors resultat men mindre lämpade för att jämföra frågor med varandra. Läs mer på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.

Skolenkätsvar - Vårdnadshavare till barn i grundskolan

 • Antal svar
  187
 • Svar från termin
  VT23
 • Stimulans
  Hur ofta verkar lärarna får ditt barn att bli intresserat av skolarbetet?
 • Studiero
  Hur ofta verkar det vara arbetsro på lektionerna?
Färgerna i diagrammen stimulans och studiero
 • Alltid
 • Ofta
 • Ibland
 • Sällan
 • Aldrig
 • Vet ej
 • Inget svar

 

 • Övergripande nöjdhet
  Hur nöjd är du med ditt barns skola?
 • Trygghet
  Upplever du att ditt barn känner sig tryggt i skolan?
 • Stöd
  Tycker du att ditt barn får den hjälp som behövs från skolan för att klara skolarbetet?
Färgerna i diagrammen övergripande nöjdhet, trygghet och stöd
 • Stämmer helt
 • Stämmer ganska bra
 • Stämmer ganska dåligt
 • Stämmer inte alls
 • Vet ej
 • Inget svar
Vad betyder medel?

Medel är ett framräknat genomsnittsmått med maxvärdet 10. Medel 10 betyder att alla svarande instämmer i påståendet "Stämmer helt och hållet, alltid eller helt och hållet". Om alla svarande har svarat "Stämmer inte alls, aldrig eller inte alls" är värdet 0. Ju högre medel desto större positiv uppfattning har de svarande om skolan. I vissa fall kan inte svaren redovisas på grund av för få svarande. Frågornas medelvärde är mest lämpade för att få en överblick över resultatet och för att jämföra skolors resultat men mindre lämpade för att jämföra frågor med varandra. Läs mer på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.

Skolenkätsvar - Elever i årskurs 5

 • Svar från elever i
  årskurs 5
 • Antal svar
  24
 • Svarsfrekvens
  89%
 • Svar från termin
  VT23
 • Stimulans
  Hur ofta får lärarna dig att bli intresserad av skolarbetet?
 • Studiero
  Hur ofta är det arbetsro på lektionerna?
Färgerna i diagrammen stimulans och studiero
 • Alltid
 • Ofta
 • Ibland
 • Sällan
 • Aldrig
 • Vet ej
 • Inget svar

 

 • Övergripande nöjdhet
  Hur nöjd är du med din skola?
 • Trygghet
  Känner du dig trygg i skolan?
 • Stöd
  Tycker du att du får den hjälp du behöver från skolan för att klara skolarbetet?
Färgerna i diagrammen övergripande nöjdhet, trygghet och stöd
 • Stämmer helt
 • Stämmer ganska bra
 • Stämmer ganska dåligt
 • Stämmer inte alls
 • Vet ej
 • Inget svar
Vad betyder medel?

Medel är ett framräknat genomsnittsmått med maxvärdet 10. Medel 10 betyder att alla svarande instämmer i påståendet "Stämmer helt och hållet, alltid eller helt och hållet". Om alla svarande har svarat "Stämmer inte alls, aldrig eller inte alls" är värdet 0. Ju högre medel desto större positiv uppfattning har de svarande om skolan. I vissa fall kan inte svaren redovisas på grund av för få svarande. Frågornas medelvärde är mest lämpade för att få en överblick över resultatet och för att jämföra skolors resultat men mindre lämpade för att jämföra frågor med varandra. Läs mer på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.

Skolenkätsvar - Elever i årskurs 8

 • Svar från elever i
  årskurs 8
 • Antal svar
  25
 • Svarsfrekvens
  100%
 • Svar från termin
  VT23
 • Stimulans
  Hur ofta får lärarna dig att bli intresserad av skolarbetet?
 • Studiero
  Hur ofta är det arbetsro på lektionerna?
Färgerna i diagrammen stimulans och studiero
 • Alltid
 • Ofta
 • Ibland
 • Sällan
 • Aldrig
 • Vet ej
 • Inget svar

 

 • Övergripande nöjdhet
  Hur nöjd är du med din skola?
 • Trygghet
  Känner du dig trygg i skolan?
 • Stöd
  Tycker du att du får den hjälp du behöver från skolan för att klara skolarbetet?
Färgerna i diagrammen övergripande nöjdhet, trygghet och stöd
 • Stämmer helt
 • Stämmer ganska bra
 • Stämmer ganska dåligt
 • Stämmer inte alls
 • Vet ej
 • Inget svar
Vad betyder medel?

Medel är ett framräknat genomsnittsmått med maxvärdet 10. Medel 10 betyder att alla svarande instämmer i påståendet "Stämmer helt och hållet, alltid eller helt och hållet". Om alla svarande har svarat "Stämmer inte alls, aldrig eller inte alls" är värdet 0. Ju högre medel desto större positiv uppfattning har de svarande om skolan. I vissa fall kan inte svaren redovisas på grund av för få svarande. Frågornas medelvärde är mest lämpade för att få en överblick över resultatet och för att jämföra skolors resultat men mindre lämpade för att jämföra frågor med varandra. Läs mer på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.

Skolinspektionens rapporter

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. En del av granskningen består i att be elever och vårdnadshavare att svara på en enkät, Skolenkäten. Här hittar du Skolinspektionens rapporter och sammanställningar av Skolenkäter.