Tyresö Montessoriskola

Förskoleklass och Grundskola - Fristående

Kontaktuppgifter

Adress

Bollmora Gårdsväg 18

13539 Tyresö

Telefon

08-7982502

E-post

Huvudmannens juridiska form

Övriga aktiebolag

Skolans webbplats

http://www.tmsv.se

Om skolenheten

Uppgifter samlas in per skolenhet och inte per skola. Det kan finnas flera skolenheter på en skola.

Årskurser

Förskoleklass

 • F

Grundskola

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Antal elever

Förskoleklass

cirka 20

Grundskola

cirka 60

På skolenheten

Skolbibliotek

Låg bemanning eller inget skolbibliotek (uppgift saknas)

Statistik

Varje läsår samlas uppgifter in om elever, personal, betyg och prov. Insamlingen sker vid olika tidpunkter under läsåret och genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av Skolverket. Läs mer om hur vi samlar in uppgifter och statistik.

Om information saknas visas "Data saknas" eller om resultatet baseras på för få elever visas texten "För litet underlag".

Lärare och pedagoger

 • Elever per lärare
  18,3
  Genomsnittet i Sverige är 17,9
 • Legitimerade och behöriga lärare (%)
  100,0%
  Genomsnittet i Sverige är 86,2%
 • Speciallärare, antal heltidstjänster
  0,2

Lärare och pedagoger

 • Elever per lärare
  15,1
  Genomsnittet i Sverige är 12,0
 • Legitimerade och behöriga lärare (%)
  70,1%
  Genomsnittet i Sverige är 70,8%
 • Speciallärare, antal heltidstjänster
  0,4
 • Lärare med specialpedagogisk högskoleexamen (%)
  9,6%

Betyg

Elever i grundskolan får betyg första gången i slutet av höstterminen i årskurs 6. Sedan får eleven ett nytt betyg varje termin fram till våren i årskurs 9 när slutbetyget sätts. Det är med slutbetyget eleven söker vidare till gymnasieskolan.

 • Åk 6: Andel elever med godkända betyg i alla ämnen
  Tyresö Montessoriskola
  -
  För litet underlag
  Genomsnitt i Sverige
  72,4%

Nationella prov

OBS! För läsåren 2019/2020 och 2020/2021 har inga resultat för nationella prov samlats in då de flesta nationella prov har ställts in och några få har genomförts under perioden med pandemin.

Resultaten från nationella prov anges som provbetyg. Här redovisas skolenhetens genomsnittsbetyg på provet och genomsnittet i Sverige. Se under "i" symbolen vilken termin provresultatet nedan avser.

Årskurs 6

 • Åk 6: Engelska (provbetyg)
  Tyresö Montessoriskola
  -
  För litet underlag
  Genomsnitt i Sverige
  15,2 (av max 20)
 • Åk 6: Matematik (provbetyg)
  Tyresö Montessoriskola
  -
  För litet underlag
  Genomsnitt i Sverige
  12,2 (av max 20)
 • Åk 6: Svenska (provbetyg)
  Tyresö Montessoriskola
  -
  För litet underlag
  Genomsnitt i Sverige
  12,9 (av max 20)
 • Åk 6: Svenska som andraspråk (provbetyg)
  Tyresö Montessoriskola
  -
  För litet underlag
  Genomsnitt i Sverige
  8,5 (av max 20)

Skolenkäter

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet. Skolenkäten utgör ett av flera underlag i denna granskning. Svaren speglar de åsikter de svarande haft vid enkättillfället. Läs mer om hur skolenkäterna genomförs.

Använd svaren från vårdnadshavare försiktigt. Elever och pedagoger får egna inloggningsuppgifter när de ska besvara enkäten. Vårdnadshavare får en inloggning som gäller för skolenheten. Vårdnadshavare har också en lägre svarsfrekvens. Detta gör att resultaten för vårdnadshavare kan vara mer osäkra än resultaten från elever och pedagoger.

Skolenkätsvar - Vårdnadshavare till barn i förskoleklass

 • Antal svar
  18
 • Svar från termin
  VT21
 • Lust till lärande
  Undervisningen i förskoleklassen väcker mitt barns lust att lära
 • Rekommendera
  Jag skulle rekommendera mitt barns skola
 • Total nöjdhet
  Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet
 • Trygghet
  Mitt barn känner sig tryggt i skolan
 • Hjälp i skolarbetet
  Mitt barn får den hjälp som hon/han behöver för att kunna följa med i undervisningen
 • Studiero
  Jag upplever att mitt barn har arbetsro i förskoleklassen
 • Vad betyder färgerna?
  • Stämmer helt
  • Stämmer ganska bra
  • Stämmer ganska dåligt
  • Stämmer inte alls
  • Vet ej
  • Inget svar
 • Vad betyder medel?

  Medel är ett framräknat genomsnittsmått med maxvärdet 10. Medel 10 betyder att alla svarande instämmer i påståendet ”Stämmer helt och hållet”. Om alla svarande har svarat ”Stämmer inte alls” är värdet 0. Ju högre medel desto större positiv uppfattning har de svarande om skolan. Läs mer på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.

Skolenkätsvar - Vårdnadshavare till barn i grundskolan

 • Antal svar
  52
 • Svar från termin
  VT21
 • Lust till lärande
  Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära
 • Rekommendera
  Jag skulle rekommendera mitt barns skola
 • Total nöjdhet
  Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet
 • Trygghet
  Mitt barn känner sig tryggt i skolan
 • Hjälp i skolarbetet
  Mitt barn får den hjälp som hon/han behöver för att nå kunskapskraven
 • Studiero
  Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna
 • Vad betyder färgerna?
  • Stämmer helt
  • Stämmer ganska bra
  • Stämmer ganska dåligt
  • Stämmer inte alls
  • Vet ej
  • Inget svar
 • Vad betyder medel?

  Medel är ett framräknat genomsnittsmått med maxvärdet 10. Medel 10 betyder att alla svarande instämmer i påståendet ”Stämmer helt och hållet”. Om alla svarande har svarat ”Stämmer inte alls” är värdet 0. Ju högre medel desto större positiv uppfattning har de svarande om skolan. Läs mer på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.

Skolenkätsvar - Elever i årskurs 5

 • Svar från elever i
  årskurs 5
 • Antal svar
  0
 • Svarsfrekvens
  0%
 • Svar från termin
  VT21
 • Lust till lärande
  Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer
 • Total nöjdhet
  Jag är nöjd med min skola som helhet
 • Trygghet
  Jag känner mig trygg i skolan
 • Hjälp i skolarbetet
  Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det
 • Studiero
  Jag har studiero på lektionerna
 • Vad betyder färgerna?
  • Stämmer helt
  • Stämmer ganska bra
  • Stämmer ganska dåligt
  • Stämmer inte alls
  • Vet ej
  • Inget svar
 • Vad betyder medel?

  Medel är ett framräknat genomsnittsmått med maxvärdet 10. Medel 10 betyder att alla svarande instämmer i påståendet ”Stämmer helt och hållet”. Om alla svarande har svarat ”Stämmer inte alls” är värdet 0. Ju högre medel desto större positiv uppfattning har de svarande om skolan. Läs mer på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.

Skolinspektionens rapporter

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. En del av granskningen består i att be elever och vårdnadshavare att svara på en enkät, Skolenkäten. Här hittar du Skolinspektionens rapporter och sammanställningar av Skolenkäter.