Adolfsbergsskolan anpassad grundskola och RH

Grundskola och Anpassad grundskola - Kommunal

Kontaktuppgifter

Adress

Halltorpsvägen 11-13

70229 Örebro

Telefon

019-212073

E-post

Huvudmannens juridiska form

Kommuner

Om skolenheten

Uppgifter samlas in per skolenhet och inte per skola. Det kan finnas flera skolenheter på en skola.

Årskurser

Grundskola

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Anpassad grundskola

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Antal elever

Grundskola

cirka 20

Anpassad grundskola

Uppgiften redovisas inte

På skolenheten

Skolbibliotek

Låg bemanning eller inget skolbibliotek (uppgift saknas)

Statistik

Varje läsår samlas uppgifter in om elever, personal, betyg och prov. Insamlingen sker vid olika tidpunkter under läsåret och genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av Skolverket. Läs mer om hur vi samlar in uppgifter och statistik.

Om information saknas visas "Data saknas" eller om resultatet baseras på för få elever visas texten "För litet underlag".

Lärare och pedagoger

 • Elever per lärare
  4,6
  Genomsnittet i Sverige är 12,0
 • Legitimerade och behöriga lärare (%)
  75,0%
  Genomsnittet i Sverige är 70,8%
 • Speciallärare, antal heltidstjänster
  Data saknas
 • Lärare med specialpedagogisk högskoleexamen (%)
  12,4%

Betyg

Elever i grundskolan får betyg första gången i slutet av höstterminen i årskurs 6. Sedan får eleven ett nytt betyg varje termin fram till våren i årskurs 9 när slutbetyget sätts. Det är med slutbetyget eleven söker vidare till gymnasieskolan.

 • Åk 6: Andel elever med godkända betyg i alla ämnen
  Adolfsbergsskolan anpassad grundskola och RH
  -
  Data saknas
  Genomsnitt i Sverige
  71,2%
 • Åk 9: Andel elever med godkända betyg i alla ämnen
  Adolfsbergsskolan anpassad grundskola och RH
  -
  För litet underlag
  Genomsnitt i Sverige
  73,2%
 • Åk 9: Genomsnittligt meritvärde
  Adolfsbergsskolan anpassad grundskola och RH
  -
  För litet underlag
  Genomsnitt i Sverige
  228,5 (av max 340)
 • Behöriga till gymnasieskolan, yrkesprogram (%)
  Adolfsbergsskolan anpassad grundskola och RH
  -
  För litet underlag
  Genomsnitt i Sverige
  85,2%

Nationella prov

OBS! För läsåren 2019/2020 och 2020/2021 har inga resultat för nationella prov samlats in då de flesta nationella prov har ställts in och några få har genomförts under perioden med pandemin.

Resultaten från nationella prov anges som provbetyg. Här redovisas skolenhetens genomsnittsbetyg på provet och genomsnittet i Sverige. Se under "i" symbolen vilken termin provresultatet nedan avser.

Årskurs 6

 • Åk 6: Engelska (provbetyg)
  Adolfsbergsskolan anpassad grundskola och RH
  -
  Data saknas
  Genomsnitt i Sverige
  15,5 (av max 20)
 • Åk 6: Matematik (provbetyg)
  Adolfsbergsskolan anpassad grundskola och RH
  -
  Data saknas
  Genomsnitt i Sverige
  11,7 (av max 20)
 • Åk 6: Svenska (provbetyg)
  Adolfsbergsskolan anpassad grundskola och RH
  -
  Data saknas
  Genomsnitt i Sverige
  12,7 (av max 20)
 • Åk 6: Svenska som andraspråk (provbetyg)
  Adolfsbergsskolan anpassad grundskola och RH
  -
  Data saknas
  Genomsnitt i Sverige
  8,3 (av max 20)

Årskurs 9

 • Åk 9: Engelska (provbetyg)
  Adolfsbergsskolan anpassad grundskola och RH
  -
  För litet underlag
  Genomsnitt i Sverige
  15,7 (av max 20)
 • Åk 9: Matematik (provbetyg)
  Adolfsbergsskolan anpassad grundskola och RH
  -
  För litet underlag
  Genomsnitt i Sverige
  11,9 (av max 20)
 • Åk 9: Svenska (provbetyg)
  Adolfsbergsskolan anpassad grundskola och RH
  -
  För litet underlag
  Genomsnitt i Sverige
  13,6 (av max 20)
 • Åk 9: Svenska som andraspråk (provbetyg)
  Adolfsbergsskolan anpassad grundskola och RH
  -
  Data saknas
  Genomsnitt i Sverige
  9,4 (av max 20)

Lärare och pedagoger

 • Elever per lärare
  3,4
  Genomsnittet i Sverige är 4,2
 • Legitimerade och behöriga lärare (%)
  16,0%
  Genomsnittet i Sverige är 12,3%
 • Speciallärare, antal heltidstjänster
  Data saknas
 • Lärare med specialpedagogisk högskoleexamen (%)
  38,5%

Skolenkäter

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet. Skolenkäten utgör ett av flera underlag i denna granskning. Svaren speglar de åsikter de svarande haft vid enkättillfället. Läs mer om hur skolenkäterna genomförs.

Använd svaren från vårdnadshavare försiktigt. Elever och pedagoger får egna inloggningsuppgifter när de ska besvara enkäten. Vårdnadshavare får en inloggning som gäller för skolenheten. Vårdnadshavare har också en lägre svarsfrekvens. Detta gör att resultaten för vårdnadshavare kan vara mer osäkra än resultaten från elever och pedagoger.

Skolenkätsvar - Vårdnadshavare till barn i grundskolan

 • Antal svar
  6
 • Svar från termin
  VT23
 • Stimulans
  Hur ofta verkar lärarna får ditt barn att bli intresserat av skolarbetet?
 • Studiero
  Hur ofta verkar det vara arbetsro på lektionerna?
Färgerna i diagrammen stimulans och studiero
 • Alltid
 • Ofta
 • Ibland
 • Sällan
 • Aldrig
 • Vet ej
 • Inget svar

 

 • Övergripande nöjdhet
  Hur nöjd är du med ditt barns skola?
 • Trygghet
  Upplever du att ditt barn känner sig tryggt i skolan?
 • Stöd
  Tycker du att ditt barn får den hjälp som behövs från skolan för att klara skolarbetet?
Färgerna i diagrammen övergripande nöjdhet, trygghet och stöd
 • Stämmer helt
 • Stämmer ganska bra
 • Stämmer ganska dåligt
 • Stämmer inte alls
 • Vet ej
 • Inget svar
Vad betyder medel?

Medel är ett framräknat genomsnittsmått med maxvärdet 10. Medel 10 betyder att alla svarande instämmer i påståendet "Stämmer helt och hållet, alltid eller helt och hållet". Om alla svarande har svarat "Stämmer inte alls, aldrig eller inte alls" är värdet 0. Ju högre medel desto större positiv uppfattning har de svarande om skolan. I vissa fall kan inte svaren redovisas på grund av för få svarande. Frågornas medelvärde är mest lämpade för att få en överblick över resultatet och för att jämföra skolors resultat men mindre lämpade för att jämföra frågor med varandra. Läs mer på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.

Skolenkätsvar - Elever i årskurs 5

 • Svar från elever i
  årskurs 5
 • Antal svar
  1
 • Svarsfrekvens
  100%
 • Svar från termin
  VT23
 • Stimulans
  Hur ofta får lärarna dig att bli intresserad av skolarbetet?
 • Studiero
  Hur ofta är det arbetsro på lektionerna?
Färgerna i diagrammen stimulans och studiero
 • Alltid
 • Ofta
 • Ibland
 • Sällan
 • Aldrig
 • Vet ej
 • Inget svar

 

 • Övergripande nöjdhet
  Hur nöjd är du med din skola?
 • Trygghet
  Känner du dig trygg i skolan?
 • Stöd
  Tycker du att du får den hjälp du behöver från skolan för att klara skolarbetet?
Färgerna i diagrammen övergripande nöjdhet, trygghet och stöd
 • Stämmer helt
 • Stämmer ganska bra
 • Stämmer ganska dåligt
 • Stämmer inte alls
 • Vet ej
 • Inget svar
Vad betyder medel?

Medel är ett framräknat genomsnittsmått med maxvärdet 10. Medel 10 betyder att alla svarande instämmer i påståendet "Stämmer helt och hållet, alltid eller helt och hållet". Om alla svarande har svarat "Stämmer inte alls, aldrig eller inte alls" är värdet 0. Ju högre medel desto större positiv uppfattning har de svarande om skolan. I vissa fall kan inte svaren redovisas på grund av för få svarande. Frågornas medelvärde är mest lämpade för att få en överblick över resultatet och för att jämföra skolors resultat men mindre lämpade för att jämföra frågor med varandra. Läs mer på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.

Skolenkätsvar - Elever i årskurs 8

 • Svar från elever i
  årskurs 8
 • Antal svar
  4
 • Svarsfrekvens
  100%
 • Svar från termin
  VT23
 • Stimulans
  Hur ofta får lärarna dig att bli intresserad av skolarbetet?
 • Studiero
  Hur ofta är det arbetsro på lektionerna?
Färgerna i diagrammen stimulans och studiero
 • Alltid
 • Ofta
 • Ibland
 • Sällan
 • Aldrig
 • Vet ej
 • Inget svar

 

 • Övergripande nöjdhet
  Hur nöjd är du med din skola?
 • Trygghet
  Känner du dig trygg i skolan?
 • Stöd
  Tycker du att du får den hjälp du behöver från skolan för att klara skolarbetet?
Färgerna i diagrammen övergripande nöjdhet, trygghet och stöd
 • Stämmer helt
 • Stämmer ganska bra
 • Stämmer ganska dåligt
 • Stämmer inte alls
 • Vet ej
 • Inget svar
Vad betyder medel?

Medel är ett framräknat genomsnittsmått med maxvärdet 10. Medel 10 betyder att alla svarande instämmer i påståendet "Stämmer helt och hållet, alltid eller helt och hållet". Om alla svarande har svarat "Stämmer inte alls, aldrig eller inte alls" är värdet 0. Ju högre medel desto större positiv uppfattning har de svarande om skolan. I vissa fall kan inte svaren redovisas på grund av för få svarande. Frågornas medelvärde är mest lämpade för att få en överblick över resultatet och för att jämföra skolors resultat men mindre lämpade för att jämföra frågor med varandra. Läs mer på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.

Skolinspektionens rapporter

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. En del av granskningen består i att be elever och vårdnadshavare att svara på en enkät, Skolenkäten. Här hittar du Skolinspektionens rapporter och sammanställningar av Skolenkäter.