Aggarpsskolan 4-9

Grundskola och Anpassad grundskola - Kommunal

Kontaktuppgifter

Adress

Södra vägen 6

23393 Svedala

Telefon

040-6268272

E-post

Huvudmannens juridiska form

Kommuner

Skolans webbplats

http://www.svedala.se

Om skolenheten

Uppgifter samlas in per skolenhet och inte per skola. Det kan finnas flera skolenheter på en skola.

Årskurser

Grundskola

 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Anpassad grundskola

 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Antal elever

Grundskola

cirka 670

Anpassad grundskola

Uppgiften redovisas inte

På skolenheten

Skolbibliotek

Ja, med hög bemanning (50% eller mer)

Statistik

Varje läsår samlas uppgifter in om elever, personal, betyg och prov. Insamlingen sker vid olika tidpunkter under läsåret och genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av Skolverket. Läs mer om hur vi samlar in uppgifter och statistik.

Om information saknas visas "Data saknas" eller om resultatet baseras på för få elever visas texten "För litet underlag".

Lärare och pedagoger

 • Elever per lärare
  12,7
  Genomsnittet i Sverige är 12,0
 • Legitimerade och behöriga lärare (%)
  75,4%
  Genomsnittet i Sverige är 71,5%
 • Speciallärare, antal heltidstjänster
  1,9
 • Lärare med specialpedagogisk högskoleexamen (%)
  10,9%

Betyg

Elever i grundskolan får betyg första gången i slutet av höstterminen i årskurs 6. Sedan får eleven ett nytt betyg varje termin fram till våren i årskurs 9 när slutbetyget sätts. Det är med slutbetyget eleven söker vidare till gymnasieskolan.

 • Åk 6: Andel elever med godkända betyg i alla ämnen
  Aggarpsskolan 4-9
  71,2%
  Genomsnitt i Sverige
  71,2%
 • Åk 9: Andel elever med godkända betyg i alla ämnen
  Aggarpsskolan 4-9
  73,3%
  Genomsnitt i Sverige
  73,2%
 • Åk 9: Genomsnittligt meritvärde
  Aggarpsskolan 4-9
  229,7 (av max 340)
  Genomsnitt i Sverige
  228,5 (av max 340)
 • Behöriga till gymnasieskolan, yrkesprogram (%)
  Aggarpsskolan 4-9
  85,8%
  Genomsnitt i Sverige
  85,2%

Nationella prov

Resultaten från nationella prov anges som provbetyg. Här redovisas skolenhetens genomsnittsbetyg på provet och genomsnittet i Sverige. Se under "i" symbolen vilken termin provresultatet nedan avser.

Årskurs 6

 • Åk 6: Engelska (provbetyg)
  Aggarpsskolan 4-9
  14,1 (av max 20)
  Genomsnitt i Sverige
  15,5 (av max 20)
 • Åk 6: Matematik (provbetyg)
  Aggarpsskolan 4-9
  11,6 (av max 20)
  Genomsnitt i Sverige
  11,7 (av max 20)
 • Åk 6: Svenska (provbetyg)
  Aggarpsskolan 4-9
  11,8 (av max 20)
  Genomsnitt i Sverige
  12,7 (av max 20)
 • Åk 6: Svenska som andraspråk (provbetyg)
  Aggarpsskolan 4-9
  -
  För litet underlag
  Genomsnitt i Sverige
  8,3 (av max 20)

Årskurs 9

 • Åk 9: Engelska (provbetyg)
  Aggarpsskolan 4-9
  15,2 (av max 20)
  Genomsnitt i Sverige
  15,7 (av max 20)
 • Åk 9: Matematik (provbetyg)
  Aggarpsskolan 4-9
  10,7 (av max 20)
  Genomsnitt i Sverige
  11,9 (av max 20)
 • Åk 9: Svenska (provbetyg)
  Aggarpsskolan 4-9
  12,2 (av max 20)
  Genomsnitt i Sverige
  13,6 (av max 20)
 • Åk 9: Svenska som andraspråk (provbetyg)
  Aggarpsskolan 4-9
  -
  För litet underlag
  Genomsnitt i Sverige
  9,4 (av max 20)

Lärare och pedagoger

 • Elever per lärare
  4,4
  Genomsnittet i Sverige är 4,2
 • Legitimerade och behöriga lärare (%)
  0,0%
  Genomsnittet i Sverige är 11,7%
 • Speciallärare, antal heltidstjänster
  1,0
 • Lärare med specialpedagogisk högskoleexamen (%)
  20,0%

Skolenkäter

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet. Skolenkäten utgör ett av flera underlag i denna granskning. Svaren speglar de åsikter de svarande haft vid enkättillfället. Läs mer om hur skolenkäterna genomförs.

Använd svaren från vårdnadshavare försiktigt. Elever och pedagoger får egna inloggningsuppgifter när de ska besvara enkäten. Vårdnadshavare får en inloggning som gäller för skolenheten. Vårdnadshavare har också en lägre svarsfrekvens. Detta gör att resultaten för vårdnadshavare kan vara mer osäkra än resultaten från elever och pedagoger.

Skolenkätsvar - Vårdnadshavare till barn i grundskolan

 • Antal svar
  495
 • Svar från termin
  VT23
 • Stimulans
  Hur ofta verkar lärarna får ditt barn att bli intresserat av skolarbetet?
 • Studiero
  Hur ofta verkar det vara arbetsro på lektionerna?
Färgerna i diagrammen stimulans och studiero
 • Alltid
 • Ofta
 • Ibland
 • Sällan
 • Aldrig
 • Vet ej
 • Inget svar

 

 • Övergripande nöjdhet
  Hur nöjd är du med ditt barns skola?
 • Trygghet
  Upplever du att ditt barn känner sig tryggt i skolan?
 • Stöd
  Tycker du att ditt barn får den hjälp som behövs från skolan för att klara skolarbetet?
Färgerna i diagrammen övergripande nöjdhet, trygghet och stöd
 • Stämmer helt
 • Stämmer ganska bra
 • Stämmer ganska dåligt
 • Stämmer inte alls
 • Vet ej
 • Inget svar
Vad betyder medel?

Medel är ett framräknat genomsnittsmått med maxvärdet 10. Medel 10 betyder att alla svarande instämmer i påståendet "Stämmer helt och hållet, alltid eller helt och hållet". Om alla svarande har svarat "Stämmer inte alls, aldrig eller inte alls" är värdet 0. Ju högre medel desto större positiv uppfattning har de svarande om skolan. I vissa fall kan inte svaren redovisas på grund av för få svarande. Frågornas medelvärde är mest lämpade för att få en överblick över resultatet och för att jämföra skolors resultat men mindre lämpade för att jämföra frågor med varandra. Läs mer på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.

Skolenkätsvar - Elever i årskurs 5

 • Svar från elever i
  årskurs 5
 • Antal svar
  90
 • Svarsfrekvens
  92%
 • Svar från termin
  VT23
 • Stimulans
  Hur ofta får lärarna dig att bli intresserad av skolarbetet?
 • Studiero
  Hur ofta är det arbetsro på lektionerna?
Färgerna i diagrammen stimulans och studiero
 • Alltid
 • Ofta
 • Ibland
 • Sällan
 • Aldrig
 • Vet ej
 • Inget svar

 

 • Övergripande nöjdhet
  Hur nöjd är du med din skola?
 • Trygghet
  Känner du dig trygg i skolan?
 • Stöd
  Tycker du att du får den hjälp du behöver från skolan för att klara skolarbetet?
Färgerna i diagrammen övergripande nöjdhet, trygghet och stöd
 • Stämmer helt
 • Stämmer ganska bra
 • Stämmer ganska dåligt
 • Stämmer inte alls
 • Vet ej
 • Inget svar
Vad betyder medel?

Medel är ett framräknat genomsnittsmått med maxvärdet 10. Medel 10 betyder att alla svarande instämmer i påståendet "Stämmer helt och hållet, alltid eller helt och hållet". Om alla svarande har svarat "Stämmer inte alls, aldrig eller inte alls" är värdet 0. Ju högre medel desto större positiv uppfattning har de svarande om skolan. I vissa fall kan inte svaren redovisas på grund av för få svarande. Frågornas medelvärde är mest lämpade för att få en överblick över resultatet och för att jämföra skolors resultat men mindre lämpade för att jämföra frågor med varandra. Läs mer på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.

Skolenkätsvar - Elever i årskurs 8

 • Svar från elever i
  årskurs 8
 • Antal svar
  48
 • Svarsfrekvens
  43%
 • Svar från termin
  VT23
 • Stimulans
  Hur ofta får lärarna dig att bli intresserad av skolarbetet?
 • Studiero
  Hur ofta är det arbetsro på lektionerna?
Färgerna i diagrammen stimulans och studiero
 • Alltid
 • Ofta
 • Ibland
 • Sällan
 • Aldrig
 • Vet ej
 • Inget svar

 

 • Övergripande nöjdhet
  Hur nöjd är du med din skola?
 • Trygghet
  Känner du dig trygg i skolan?
 • Stöd
  Tycker du att du får den hjälp du behöver från skolan för att klara skolarbetet?
Färgerna i diagrammen övergripande nöjdhet, trygghet och stöd
 • Stämmer helt
 • Stämmer ganska bra
 • Stämmer ganska dåligt
 • Stämmer inte alls
 • Vet ej
 • Inget svar
Vad betyder medel?

Medel är ett framräknat genomsnittsmått med maxvärdet 10. Medel 10 betyder att alla svarande instämmer i påståendet "Stämmer helt och hållet, alltid eller helt och hållet". Om alla svarande har svarat "Stämmer inte alls, aldrig eller inte alls" är värdet 0. Ju högre medel desto större positiv uppfattning har de svarande om skolan. I vissa fall kan inte svaren redovisas på grund av för få svarande. Frågornas medelvärde är mest lämpade för att få en överblick över resultatet och för att jämföra skolors resultat men mindre lämpade för att jämföra frågor med varandra. Läs mer på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.

Skolinspektionens rapporter

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. En del av granskningen består i att be elever och vårdnadshavare att svara på en enkät, Skolenkäten. Här hittar du Skolinspektionens rapporter och sammanställningar av Skolenkäter.