Innehåll på denna sida

Ny i Sverige med barn 6–16 år

Har du ett barn som är mellan 6–16 år? Då har ditt barn rätt att gå i skolan. Barn som är eller ska vara folkbokförda i Sverige har skolplikt och måste gå i skolan, från förskoleklass till årskurs 9. Här kan du läsa mer om vad skolan kan göra för att stödja ditt barn och om vad som förväntas av dig som vårdnadshavare.

Du behöver vara delaktig i ditt barns skolgång

I Sverige råder skolplikt för barn som är mellan 6 och 16 år. Det betyder att de har rätt till och måste gå i skolan. Som förälder eller vårdnadshavare har du ansvar för att ditt barn går till skolan och kommer i tid.

Skolan kommer att informera dig om hur det går för ditt barn i skolan. Det kan vara på utvecklingssamtal eller på föräldramöten. På utvecklingssamtal träffar du ditt barns mentor och ni pratar om hur det går för ditt barn i skolan. På föräldramöten träffar du lärare och andra vårdnadshavare.

Det är viktigt att du kommer till dessa möten så att du kan ta del av information du får och att skolan och du som vårdnadshavare kan samarbeta kring ditt barns skolgång. Om du inte förstår svenska har du rätt att få hjälp av en tolk. Kontakta ditt barns skola för att få hjälp med tolk.

Det finns alltid en lärare som ansvarar för ditt barn i skolan. Ofta kallas hen för mentor. Kontakta ditt barns lärare eller mentor om du har frågor om skolan och ditt barns skolgång.

Utvecklingssamtal

Skolplikt och rätt till utbildning, skolverket.se

Utvecklingssamtal och skriftlig individuell utvecklingsplan, skolverket.se

Skolan bedömer ditt barns kunskaper

Om din familj är ny i Sverige behöver skolan ta reda på vilken årskurs ditt barn ska börja i och vilken undervisning hen behöver. Därför gör skolan en bedömning av ditt barns tidigare skolgång, kunskaper, erfarenheter och intressen. En tolk kan vara med vid bedömningen. Tolken är opartisk och påverkar inte bedömningen.

Bedömning av nyanlända elevers kunskaper, skolverket.se

Studiehandledning på modersmålet

Ditt barn kan få studiehandledning på sitt modersmål. Det är ett sätt att hjälpa ditt barn att utveckla sina kunskaper i olika ämnen och att utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål. Ditt barn kan ibland behöva studiehandledning på ett annat språk än modersmålet. Det kan till exempel vara om ditt barn har gått i en skola där undervisningen varit på ett annat språk än modersmålet och ditt barn kan det språket bättre.

Studiehandledning på modersmålet, skolverket.se

Svenska som andraspråk

Ditt barn kan få undervisning i ämnet svenska som andraspråk. Svenska som andraspråk är undervisning i svenska för elever som inte talar svenska som modersmål. Ämnena svenska och svenska som andraspråk är väldigt lika varandra och ger samma behörighet till gymnasieskolan. I ämnet svenska som andraspråk är det mer fokus på att utveckla det svenska språket, till exempel genom att tala, lyssna, läsa och skriva. Det är också fokus på ordförråd och uttal.

Svenska som andraspråk ska ge ditt barn möjligheter att utveckla svenska språket så hen kan uttrycka sig i olika sammanhang.

För att ditt barn ska få läsa svenska som andraspråk i grundskolan ska hen antingen ha ett annat modersmål än svenska eller ha svenska som modersmål och ha gått i skola i utlandet. Dessutom ska ditt barn behöva undervisning i svenska som andraspråk för att bättre kunna tänka och lära på ett nytt språk

Det är rektorn på ditt barns skola som beslutar om ditt barn ska få undervisning i svenska som andraspråk.

Modersmålsundervisning i grundskolan

Om någon av er vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska kan ditt barn ha rätt att få modersmålsundervisning från och med årskurs ett i grundskolan.

Din rätt att läsa modersmål i grundskolan

Förberedelseklass

När ditt barn är alldeles ny i svensk skola kan hen få gå vissa lektioner i en förberedelseklass. På en del skolor går nyanlända elever nästan alla sina lektioner i en förberedelseklass och på andra skolor bara några få lektioner. Det är rektorn på skolan som bestämmer hur det blir för just ditt barn.

I en förberedelseklass ska ditt barn förberedas för att så snart som möjligt kunna läsa alla ämnen i sin ordinarie klass.

Ditt barn får gå i förberedelseklass högst i två år. I vissa skolor finns det inte någon förberedelseklass.

Förberedelseklass, skolverket.se

Individuell studieplan

Ditt barn ska ha en individuell studieplan om er familj nyligen kommit till Sverige och barnet går i årskurs 7­­­–9 i grundskolan eller specialskolan. Planen ska vara långsiktig och beskriva hur ditt barn ska uppnå behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan utifrån sina egna mål. Planen ska följa ditt barn genom hela utbildningen och skolan ska ändra i den när det behövs. Oftast är det en lärare som tar fram planen tillsammans med eleven, men det är rektorn som har ansvaret för att skolan tar fram en plan och för att eleven får vara med och ta fram den.

Individuell studieplan, skolverket.se

Prioriterad timplan – för att fokusera på att lära sig svenska

Om din familj är ny i Sverige kan ditt barn få en prioriterad timplan.

En prioriterad timplan innebär att ditt barn får mer undervisning i svenska eller svenska som andraspråk än andra elever i samma årskurs. Skolan fördelar om undervisningstid från andra ämnen. Ditt barn kan ha en prioriterad timplan under högst ett år. Under den tiden får skolan inte ge barnet mindre undervisning totalt än andra elever i samma årskurs.

Prioriterad timplan kan vara bra om skolan bedömer att barnet har förutsättningar att hinna i kapp i de andra ämnena om hen först får mer undervisning i svenska eller svenska som andraspråk.

Prioriterad timplan, skolverket.se

Anpassad timplan – för att bli behörig till gymnasieskolan

Elever som går i högstadiet i grundskolan eller specialskolan kan få en anpassad timplan. Det kan de få om skolan bedömer att de kommer att ha svårt att bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan.

En anpassad timplan innebär att ditt barn kan få färre ämnen men får mer tid för dessa ämnen. Den anpassade timplanen ska utformas så att ditt barn får undervisning i de ämnen som krävs för att hen ska bli behörig till gymnasieskolan. Ämnet idrott och hälsa får inte tas bort. Ditt barn ska få totalt lika mycket undervisningstid som andra elever som går i motsvarande årskurs.

Anpassad timplan, skolverket.se

/