Specialskola

Barn som har en funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl har möjlighet att gå i specialskolan. Undervisningen är anpassad efter elevens behov och möjligheter. 

About school for the hearing or visually impaired (special school) in English and other languages

Specialskolan är till för elever som till exempel har hörselnedsättning, synnedsättning, grav språkstörning eller kombinationer av flera funktionsnedsättningar. Undervisningen motsvarar i stort den utbildning som ges i grundskolan. Specialskolan består av 10 årskurser.

Det finns regionala och nationella specialskolor.

Betygssättning i specialskolan

Betyg ges från årskurs 7 i specialskolan. Betygsskalan har sex betygssteg A, B, C, D, E och F. A-E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat. Om en elev haft stor frånvaro och betyg inte kan sättas då det inte går att bedöma elevens kunskaper sätts ett streck (-) i betygskatalogen. I årskurs 10 ges terminsbetyg i slutet av höstterminen och slutbetyg i slutet av vårterminen.

Utvecklingssamtal

Minst en gång varje termin ska eleven, läraren och elevens vårdnadshavare träffas för att gå igenom hur det går i skolan och hur eleven trivs. Detta kallas för ett utveck­lingssamtal. Samtalet ska ge en allsidig bild av elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling.

Under samtalet ska man prata om hur skolan kan stödja och stimulera elevens utveckling. Samtalet ger eleven och vårdnadshavaren en möjlighet att påverka och ta ansvar för elevens skolgång.

För elever som går i årskurser där betyg inte ges ska en skriftlig individuell utvecklingsplan skrivas. Den individuella utvecklingsplanen ska innehålla skriftliga omdömen och en framåtsyftande planering.

Läs mer om specialskola på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats (SPSM Länk till annan webbplats.)

Senast uppdaterad 08 september 2023