Att välja skola

Alla barn och ungdomar har rätt till en bra skola. Alla har också rätt att välja vilken skola de vill gå i. Men för att ta reda på vilken skola som är bra behövs fakta och att man själv vet vad man tycker är viktigt. 

Alla barn och ungdomar har rätt till en bra skola. Alla har också rätt att välja vilken skola de vill gå i, med vissa begränsningar som du kan läsa mer om under rubriken Regler vid val av grundskola nedan.

Friheten att välja skola har gjort att skolor profilerar sig på olika sätt. De kanske vill satsa på något de är extra bra på och förstås också locka elever. Skolor kan skilja sig åt när det gäller hur väl de nationella målen uppfylls. Resultaten på nationella prov ser olika ut mellan skolor och elevernas betyg skiljer sig åt. Det kan bero på olika saker. Ofta brukar elevernas bakgrund lyftas fram som en faktor som påverkar resultaten. Men oavsett vilka elever som går på skolan ska den ha bra undervisning och en trygg miljö för alla barn. Skolan ska hjälpa alla elever att nå så långt som det är möjligt. Det är en fråga om likvärdighet och rättvisa.

Hur ska man veta vilken skola som är bra? Att få en helhetsbild av en skola kräver att man tar reda på fakta och sätter ihop olika pusselbitar. Framförallt ska man fråga sig vad man själv tycker är viktigt.

Hitta och jämför grundskolor

Verktyget Hitta och jämför grundskolor hjälper dig att hitta olika uppgifter om lärare och elevresultat för skolorna som du kan jämföra. Det finns också exempel på frågor som du kan ställa till skolan för att få veta mer. Syftet är att ge elever och föräldrar stöd när de ska välja skola.

Hitta och jämför skolor

Skolverkets utvärderingar och Skolinspektionens tillsyn visar att skolor skiljer sig åt när det gäller hur väl de nationella målen uppfylls. Resultaten på nationella prov ser olika ut mellan skolor och elevernas betyg skiljer sig åt. Det kan bero på olika saker. Ofta brukar elevernas bakgrund lyftas fram som en faktor som påverkar resultaten. Men oavsett vilka elever som går på skolan ska den ha bra undervisning och en trygg miljö för alla barn. Skolan ska hjälpa alla elever att nå så långt som det är möjligt. Det är en fråga om likvärdighet och rättvisa.

Regler vid val av grundskola

Hemkommunen, dvs. den kommun där eleven är folkbokförd, ska ordna utbildning för alla som enligt skollagen har rätt att gå i grundskolan. Eleven har rätt att välja skola i hela kommunen, inte bara i den kommundel eller stadsdel där eleven bor.

Det är kommunen som avgör hur många elever som får plats vid respektive skolenhet. Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavares önskemål när den placerar en elev vid en viss skolenhet. Men vårdnadshavarens önskemål om placering vid en viss skolenhet får inte gå ut över ett annat barns berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet (närhetsprincipen).

En elev har alltså rätt att placeras vid en skolenhet nära hemmet. Det kan finnas flera skolor i kommunen som anses vara belägna nära hemmet. När antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser skolan erbjuder, måste kommunen från fall till fall bedöma vilka elever som har bäst rätt till en plats på skolan.

Kommunen får frångå vårdnadshavarens önskemål om den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, eller det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

En elev kan även söka sig till en fristående skola i eller utanför hemkommunen. Huvudregeln är att en fristående skola ska vara öppen för alla elever som har rätt att gå i grundskolan. Om det inte finns plats för alla sökande, ska urvalet göras på de grunder som Statens skolinspektion godkänner.

I vissa fall har en elev rätt att bli mottagen i en annan kommun än elevens hemkommun.

Tips på frågor

När du har kontakt med eller besöker en skola kan du först titta på de uppgifter om skolan som finns i verktyget Hitta och jämför skola. Utifrån dessa uppgifter kan du ställa frågor till skolan om till exempel elevernas resultat eller om lärarna.

Det finns också många saker som inte mäts i Skolverkets statistik. Här kommer förslag på områden som kan vara intressanta att ta reda på mer om. Tänk igenom vad som är viktigt för dig och vilka frågor du vill ha svar på när du har kontakt med skolan eller går på Öppet hus.

 • Verkar skolan ha höga ambitioner för alla elever?
 • Hur arbetar skolan för att alla elever ska nå målen?
 • Om någon elev vill gå snabbare framåt – hur hanterar skolan det?
 • Elever som har behov av särskilt stöd – hur arbetar skolan med dem?
 • Hur arbetar skolan för att få arbetsro på lektionerna?
 • Är det en stor eller liten skola, och vad passar mig bäst?
 • Avståndet till skolan och eventuell resväg.
 • Om du är intresserad av en skola med speciell profil – ta reda på hur mycket tid som faktiskt ägnas åt profilämnet.
 • Vad har man för arbetssätt på skolan? Är det något speciellt skolan vill lyfta fram?
 • Hur ser skolans arbete mot mobbning och annan kränkande behandling ut?
 • Hur ser lokaler för olika ämnen, raster och skolgården ut? Finns alla lokaler i skolan eller ligger de någon annanstans?
 • Skolmaten – var lagas den? Kostar den något (på gymnasieskolan)? Finns det en matsal eller får eleverna måltidskuponger?
 • Hur nöjda är eleverna som går på skolan med undervisningen och miljön? Fråga efter resultat från enkäter eller andra undersökningar.
 • Trivs lärarna, hur ser personalomsättningen ut?
 • Hur ser tillgången till skolhälsovård, kurator, psykolog och studie och yrkesvägledare ut?
 • Rektors ledarskap, vilka områden lyfter rektor upp som viktiga?
 • Vad säger Skolinspektionens senaste granskning av skolan?
Senast uppdaterad 27 januari 2020