Innehåll på denna sida

برنامه اداره، تجارت و مدیریت اجناس

Persiska (PES)

varuhantering och handel ,administration för Programmet برای افرای مانند شما است که می خواهند در قسمت تجاری، اداری یا ارتباطی کار کنند. اگر می خواهید در یک مرکز ذخیره سازی نیز کار کنید، می توانید این برنامه انتخاب کنید. اگر شما می خواهید در یک بخش خدمات کار کرده و دوست دارید با افراد مختلف کار کنید، این برنامه برای شما مناسب است.

شما موارد زیر را در این برنامه خواهید آموخت.

درباره فروش، خرید و تامین فروشگاه های زنجیره ای مطالبی را یاد خواهید گرفت. نحوه مدیریت حمل و نقل و توزیع اجناس را، که تدارکات نیز نامیده می شود، خواهید آموخت.

به عالوه در طول برنامه با بازاریابی آشنا خواهید شد. اطالعات درباره محصوالت و صنایع نیز گنجانده می شود. شما وظابف اداری و امور مالی یک شرکت و مدیریت عمومی را خواهید آموخت.

این فرصت را خواهید داشت که ارتباطات و خدمات مشتریان را بیاموزید تا بتوانید در کنفرانس و قسمت های پذیرش کار کنید.

خواهید آموخت که چگونه به ابزار و ماشین آالت استفاده شده در تجارت، اداره و مدیریت اجناس رسیدگی کنید.

برای این برنامه شما آموزش خواهید دید تا با دیگران کار کرده و از افراد استقبال کنید و خدمات عالی را به آنها ارائه دهید.

مسائل محیط کار در این برنامه اهمیت دارند تا اطمینان حاصل شود که شما در آینده حین کار آسیب نخواهید دید و سالم خواهید بود.