Innehåll på denna sida

 مدیریت اجناس برنامه مراقبت از وسایط و

Dari (PRS)

برنامه مراقبت از وسایط و مدیریت اجناس برای افراد مانند شما که به انواع
مختلف وسایط نقلیه، انبارها و مدیریت اجناس عالقه مند هستند، مناسب
است.
اگر شما میخواهید در یک بخش خدمات کار کرده و از برخورد با مردم مختلف
لذت میبرید، این برنامه برای شما مناسب است.

شما موارد ذیل را در این برنامه خواهید آموخت.
شما با وسایط نقلیه مختلف و نحوه مراقبت از آنها آشنا خواهید شد.
بر عالوه مدیریت اجناس در انبار و ترمینل ها و نحوه استفاده از سیستم های
مختلف کمپیوتری در مدیریت اجناس را خواهید آموخت.
در این برنامه شما کار با مشتریان و ارائه خدمات عالی به آنها را تمرین خواهید
کرد.
مسائل محیط کار در این برنامه اهمیت دارند تا اطمینان حاصل شود که شما در
آینده حین کار آسیب نخواهید دید و سالم خواهید بود.