Så här fungerar anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola ger dig en god grund för att kunna studera vidare eller söka arbete och för att kunna delta aktivt i samhällslivet.

Utbildningen i anpassad gymnasieskola ska stimulera social gemenskap och utveckla din förmåga att både självständigt och tillsammans med andra lära dig och att använda dina kunskaper. Den är flexibel så att alla elever kan utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar och utbildningens mål.

Om anpassad gymnasieskola på lätt svenska

Om anpassad gymnasieskola på andra språk

Information om anpassad gymnasieskola på andra språk finns under "Languages" högst upp till höger på webbplatsen. Observera att språkväljaren ligger högst upp precis ovanför textens huvudrubrik.

About special-needs compulsory school in other languages

Vem kan gå i anpassad gymnasieskola?

Utbildningen i anpassad gymnasieskola är till för dig som har slutat grundskolan eller anpassad grundskola och inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans betygskriterier på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada.

För att avgöra om en du tillhör målgruppen för anpassad gymnasieskola gör din hemkommun en utredning med en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Den utredningen ligger till grund för kommunens beslut om du tillhör målgruppen eller inte.

Nationella program i anpassad gymnasieskola

I ett fullständigt nationellt program läser du 2 500 poäng i olika ämnen. I anpassad gymnasieskola har du rätt till en undervisningstid om 3 600 timmar fördelade på fyra år. Några ämnen är obligatoriska för alla i anpassad gymnasieskola, det är engelska, estetisk verksamhet, historia, idrott och hälsa, matematik, natur kunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk.

Utöver de gemensamma ämnena innehåller varje program ett antal programgemensamma ämnen som ger programmet dess prägel. Dessutom finns på varje program olika kurser i en programfördjupning. Tanken med programfördjupningen är att du ska få lära sig mer om ett yrke eller ett ämne. I utbildningen ingår också ett individuellt val. Det är skolan som bestämmer vilka kurser du kan välja bland inom det individuella valet, men alla har rätt att läsa en kurs i idrott och hälsa och en kurs i hem- och konsumentkunskap.

Alla ämnen i anpassad gymnasieskola har en ämnesplan. Ämnesplanen beskriver vad ämnet och kurserna innehåller, och vad eleverna ska kunna när de har läst ämnet.

Betygsskalan i anpassad gymnasieskola

På de nationella programmen sätts betyg på varje avslutad kurs. För godkända kurser ges betygen E, D, C, B eller A. Högsta betyg är A och lägsta betyg är E. Klarar eleven inte kraven för betyget E får eleven inget betyg.

Gymnasiearbete i anpassad gymnasieskola

Gymnasiearbetet i anpassad gymnasieskola ska visa att du klarar vanliga arbetsuppgifter inom ett yrkesområde. Därför ska arbetet göras i slutet av utbildningen. Alla elever på de nationella programmen gör ett gymnasiearbete i anpassad gymnasieskola. Det ska passa ihop med programmålen och elevens utbildning. Läraren bedömer arbetet och avgör om det är godkänt eller inte. Ett godkänt arbete får betyget E. Om du inte når målen sätter läraren inget betyg.

Utbildning på en arbetsplats, apl

Arbetsplatsförlagt lärande (apl) innebär att du lär sig på en arbetsplats, utanför skolan. När du är ute på apl får du yrkeskunskaper, lär dig yrkeskulturen och blir en del av gemenskapen på en arbetsplats. Därför är det arbetsplatsförlagda lärandet en viktig del i utbildningen på samtliga nationella program.

Alla elever på nationella program ska vara ute på arbetsplatser i minst 22 veckor.

Lärlingsutbildning i anpassad gymnasieskola

De nationella programmen i anpassad gymnasieskola kan göras som lärlingsutbildning. Om du går en lärlingsutbildning är du ute på en eller flera arbetsplatser under minst häften av utbildningstiden. En lärlingsutbildning är likvärdig med motsvarande utbildning som görs i skolan.

De individuella programmen

Om du inte kan följa utbildningen på ett nationellt program kan du gå ett individuellt program. De individuella programmen innehåller de här ämnesområdena:

 • estetisk verksamhet,
 • hem- och konsumentkunskap,
 • idrott och hälsa,
 • natur och miljö,
 • individ och samhälle och
 • språk och kommunikation.

Om det är bra för dig kan du också ha praktik.

Ett ämnesområde kan innehålla delar från mer än ett ämne. För varje ämnesområde finns det en ämnesområdesplan. Den beskriver syftet med undervisningen och målen för vad du ska lära sig.

Istället för betyg, bedömer och utvärderar dina lärare dina kunskaper utifrån krav för grundläggande kunskaper och för fördjupade kunskaper. På så sätt kan läraren anpassa kraven efter dina förutsättningar.

Du kan kombindera ämnen från nationella program och ämnesområden. Det är rektorn som bestämmer vilka kombinationer som kan göras.

En egen studieplan

Alla elever i anpassad gymnasieskola har en egen studieplan. Den innehåller information om:

 • vilket program du går på,
 • kurserna eller ämnesområdena som du ska läsa,
 • om programmet är fullständigt, reducerat eller utökat,
 • vilka kurser som ingår i det fullständiga programmet,
 • vilka kurser som ligger utanför det fullständiga programmet och
 • vilka kurser det reducerade programmet innehåller och vilka kurser som har tagits bort.

Gymnasieskolebevis avseende anpassad gymnasieskola

Efter utbildningen på nationella eller individuellt program program får du ett gymnasiebevis avseende anpassad gymnasieskola. Det beskriver vilka kunskaper och erfarenheter du har med dig från anpassad gymnasieskola och innehåller information om:

 • programmet,
 • ämnesområden eller kurser som du har läst,
 • betygen,
 • elevens arbetsplatsförlagda lärande eller praktik och
 • gymnasierbetet i anpassad gymnasieskola.

Gymnasieskolans introduktionsprogram

Om du har gått i anpassad grundskola kan gå på något av introduktionsprogrammen, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion är till för dig som inte har tillräckliga betyg att vara behörig till ett yrkesprogram. Yrkesintroduktion ger en yrkesinriktad utbildning som underlättar för att komma in på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ förbereder dig för annan utbildning, eller för arbetsmarknaden. Utbildningen utformas utifrån varje dig och dina behov. Individuellt alternativ kan du gå om du inte är behörig till ett nationellt yrkesprogram.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är en utbildning med mycket svenska för dig som nyligen anlänt till Sverige. Efter språkintroduktionen kan du gå vidare till annan utbildning, till exempel ett annat introduktionsprogram.

Senast uppdaterad 16 juni 2023