Innehåll på denna sida

Om specialskolan

Specialskolan är till för elever som har en hörselnedsättning, synnedsättning, grav språkstörning eller kombinationer av flera funktionsnedsättningar. Undervisningen är anpassad efter elevernas behov och möjligheter.

About school for the hearing or visually impaired (special school) in English and other languages

Vem kan gå i specialskolan?

Specialskolorna är till för

  • elever som är döva eller har en hörselnedsättning
  • elever som har en grav språkstörning
  • elever som har en synnedsättning och någon mer funktionsnedsättning
  • elever som är döva eller har en hörselnedsättning tillsammans med en intellektuell funktionsnedsättning
  • elever som har en medfödd eller förvärvad dövblindhet.

Det finns tio specialskolor runt om i landet. De har olika inriktningar. Specialskolorna är regionala eller nationella och drivs av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Läs mer om de olika skolorna på SPSM:s webbplats, spsm.se

Det här lär sig ditt barn i specialskolan

I specialskolan får ditt barn lära sig samma saker som i grundskolan, fast på ett annat sätt. Undervisningen är utformad efter varje elevs behov. Specialskolorna arbetar bland annat med språk och kommunikation på olika sätt för att undervisningen ska bli tillgänglig för eleverna.

Specialskolan består av 10 årskurser.

Läroplan och kursplaner i specialskolan, skolverket.se

Om grundskolan

Ansökan och antagning till specialskolan

Du ansöker till specialskolan på SPSM:s webbplats. SPSM fattar sedan beslut om ditt barn kan börja i specialskolan.

Ansök till specialskolan på SPSM:s webbplats, spsm.se

Bedömning och lärande i specialskolan

I specialskolan får ditt barn löpande information om vad hen har lärt sig i förhållande till undervisningens mål.

Läraren, ditt barn och andra elever kan ge återkoppling som bidrar till att leda eleverna framåt i deras lärande. Läraren pratar också med ditt barn om hur hen ska göra för att komma vidare i sina studier utifrån en bedömning av vad hen behöver och redan kan. Det är viktigt att ditt barn själv får förståelse för sitt eget lärande och behov av utveckling.

Utvecklingssamtal i specialskolan

Minst en gång varje termin ska du och ditt barn träffa barnets lärare för att gå igenom hur det går i skolan och hur barnet trivs. Det kallas för ett utveck­lingssamtal. Samtalet ska beskriva ditt barns kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och betygskriterier.

Under samtalet ska ni prata om hur skolan kan stödja och stimulera ditt barns utveckling och lärande. Samtalet ger er en möjlighet att påverka och ta ansvar för ditt barns skolgång. Om det finns behov av extra anpassningar och särskilt stöd ni prata om det under utvecklingssamtalet.

I de årskurser där eleverna inte får betyg ska de i stället få en skriftlig individuell utvecklingsplan en gång per år. Den individuella utvecklingsplanen ska innehålla skriftliga omdömen och en planering av vad skolan ska göra och vad ditt barn och du kan göra för att barnet ska utvecklas så långt som möjligt.

Betyg i specialskolan

Ditt barn får betyg från årskurs 7 i specialskolan. Betygsskalan har sex betygssteg: A, B, C, D, E och F. A-E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat. Om en elev haft stor frånvaro och läraren inte kan sätta betyg sätts ett streck (-) i betygskatalogen. Det beror på att det inte går att bedöma elevens kunskaper. I årskurs 10 får ditt barn terminsbetyg i slutet av höstterminen och slutbetyg i slutet av vårterminen.

Plugga vidare efter specialskolan

Det finns flera alternativ för dig som vill fortsätta studera efter specialskolan. Till exempel finns det riksgymnasium för

  • elever som är döva eller har en hörselnedsättning
  • elever med grav språkstörning
  • elever med svåra rörelsehinder.

Du som har en funktionsnedsättning kan också få olika typer av stöd inom vuxenutbildning och högskoleutbildning.

Efter grund- och specialskolan, SPSM:s webbplats

Om din familj har ett annat modersmål än svenska

Om någon av er vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska kan ditt barn ha rätt till modersmålsundervisning och studiehandledning på sitt modersmål eller sitt starkaste skolspråk.

Din rätt att läsa modersmål i grundskolan

Fritidshem

Ditt barn kan vara på fritidshemmet under de delar av dagen då hen inte vistas i skolan och under loven.

Ansökan till fritidshem i specialskolan, SPSM:s webbplats

/