Sameskola

Sameskolan är en skolform likvärdig med grundskolans årskurser 1–6. Sameskolan har ett viktigt uppdrag i att förmedla det samiska samhällets och urfolket samernas normer, värdegrund, traditioner och kulturarv till eleverna samt lära dem att läsa, tala och skriva samiska.

Sameskolan är en skolform likvärdig med grundskolans årskurser 1–6, därefter går eleverna vidare till grundskolan. Sameskolan ansvarar för att varje elev är funktionellt tvåspråkig. Att vara funktionellt tvåspråkig innebär att eleverna kan använda både samiska och svenska när de kommunicerar med andra.

Här hittar du läroplan och kursplan för sameskolan Länk till annan webbplats.

Samiska barn kan också välja att i stället gå i grundskolan och få en undervisning med samiska inslag genom integrerad samisk undervisning i grundskolan. Även barn som inte är samer får gå i sameskolan, om det finns särskilda skäl. Sameskolorna finns i Gällivare, Jokkmokk, Karesuando, Kiruna och Tärnaby.

Vad lär man sig i sameskolan?

Sameskolan styrs av skollagen, förordningar och läroplanen.

Undervisningen i sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet ska ge eleverna förutsättningar att bidra till att stärka urfolkets samernas möjligheter att bevara och utveckla sin samiska identitet som en del i det svenska samhället.

Kursplanerna och betygskriterierna i sameskolans läroplan är desamma som för grundskolans läroplan men sameskolan har en egen timplan som beskriver hur undervisningstimmar ska fördelas mellan ämnena. Elever som går i sameskolan har rätt till minst 800 undervisningstimmar i samiska, totalt under låg- och mellanstadiet.

Här hittar du timplan för sameskolan Länk till annan webbplats.

Betygssättning

I sameskolan gäller samma regler för bedömning och betyg som i grundskolan.

Sameskolstyrelsen

Sameskolstyrelsen är en statlig myndighet och huvudman för de fem sameskolorna i Sverige med ansvar för att ge samiska barn en utbildning med samisk inriktning. Sameskolstyrelsen främjar utvecklandet av samiska undervisningsinslag i det ordinarie skolväsendet, samt stödjer utveckling och produktion av läromedel för samisk undervisning. Sameskolstyrelsen erbjuder fjärrundervisning i samiska till elever i kommuner som inte har tillgång till lärare i samiska.

Senast uppdaterad 04 juli 2022