Innehåll på denna sida

Vilken grundskoleutbildning passar bäst för ditt barn?

I Sverige har vi skolplikt som omfattar förskoleklass och den nioåriga grundskolan. Du kan välja vilken grundskoleutbildning som passar ditt barn bäst.

De olika typer av utbildning som finns inom grundskolan är

  • grundskolan
  • anpassade grundskolan
  • specialskolan
  • sameskolan
  • förberedande dansarutbildning.

Grundskoleutbildning kan även genomföras i olika former utomlands.

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett var i landet eleven går i skolan. Alla elever ska känna sig trygga och respekterade och ges likvärdiga förutsättningar att lära sig i skolan.

Mer om grundskoleutbildning på andra språk

Kommunala och fristående skolor

Grundskolor kan vara kommunala eller fristående. De flesta grundskolor i Sverige är kommunala och det vanligaste är att elever går i en kommunal skola nära hemmet.

Mer om kommunala och fristående skolor

Vad styr verksamheten i grundskolan?

Riksdag och regering beslutar om ramarna i lagar och förordningar. Kommunen eller den fristående skolans huvudman (ägare) och rektor har huvudansvar för den dagliga verksamheten.

För att styra verksamheten finns olika styrdokument:

Skollagen

Skollagen, som stiftas av riksdagen, innehåller de grundläggande bestämmel­serna om grundskolan och andra skolformer. Skollagen gäller för såväl fristående som kommunala skolor.

Förordningar

En förordning innehåller bestämmelser och beslutas av regeringen. Det finns flera förordningar för grundskolan. Skolförordningen är ett exempel som förenklat kan sägas förtydligar innebörden av skollagen. Ett annat exempel är förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med en plan för likabehand­ling som stöd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Läroplaner

Alla läroplaner är också förordningar. I läroplanen kan man läsa om skolans grundläggande mål och riktlinjer. Där beskrivs bland annat normer och värden, kunskapsmål samt elevernas ansvar och inflytande. Dessa delar i läroplanerna bestäms av regeringen. I läroplanen finns även kursplanerna som anger målen för undervisningen i varje enskilt ämne. Kursplanerna ska visa hur ett ämne kan bidra till att eleverna utvecklas enligt de kunskapsmål som anges i läroplanen.

Svensk skola utomlands

Svensk skola när du ska bo och arbeta utomlands

/