Innehåll på denna sida

برنامه هنرها

Dari (PRS)

verksamheter Estetiska för Programmet برای افراد مانند شما است که میخواهند در قسمت عکاسی، موسیقی، رقص و تیاتر کار کنند. این برنامه برای شما که میخواهید هنر و فرهنگ را ایجاد و تجربه کنید، مناسب است.
قبل از مکتب یا در فعالیت های شما میتوانید از دانش خود در حین کار مثال تفریحی مختلف استفاده کنید. اما اگر شما تحصیالت در رشته هنر را ادامه دهید، آنها میتوانند به منزله یک تهداب تحصیلی باشند.

شما موارد ذیل را در این برنامه خواهید آموخت.

این فرصت در اختیار شما است تا ساخت صنایع دستی هنری را تمرین کنید و نحوه بیان احساسات خود را به روش های مختلف بیآموزید. شما بر روی خلق، تجربه و آشنایی با هنر و فرهنگ کار خواهید کرد.

برای این برنامه، این فرصت را دارید تا فکر، کنجکاوی و خالقیت خود را رشد دهید. شما خالقیت خود را انکشاف خواهید داد و تمرین میکنید تا آنها را ارائه دهید.

این برنامه دانش و تجربه استفاده از ابزار، مواد و شیوه های مختلف خالقیت خود را به شما ارائه خواهد داد.

در این برنامه شما کار گروهی و مالقات با مردم در شرایط مختلف را تمرین خواهید کرد.