Innehåll på denna sida

برنامه هنر

Persiska (PES)

Verksamheter Estetiska för Programmet برای افرادی مانند شما است که می خواهند در حوزه تصویربرداری، موسیقی، رقص و تئاتر کار کنند. این برنامه برای شما که می خواهید هنر و فرهنگ را ایجاد و تجربه کنید، مناسب است. شما می توانید از دانش خود در حین کار برای نمونه در پیش دبستانی یا در فعالیت های تفریحی مختلف استفاده کنید. اما اگر شما تحصیالت در رشته هنر را ادامه دهید، آنها می توانند به منزله یک پایه تحصیلی باشند.

شما موارد زیر را در این برنامه خواهید آموخت.

این فرصت در اختیار شما است تا ساخت صنایع دستی هنری را تمرین کنید و نحوه بیان احساس خود را به روش های مختلف بیاموزید. شما بر روی خلق، تجربه و آشنایی با هنر و فرهنگ کار خواهید کرد.

برای این برنامه، این فرصت را دارید تا خیال، کنجکاوی و خالقیت خود را تقویت کنید.

شما خالقیت خود را تقویت خواهید کرد و تمرین می کنید تا آنها را ارائه دهید. این برنامه دانش و تجربه استفاده از ابزارها، مواد و شیوه های مختلف برای خالقیت خود را به شما ارائه خواهد داد.

در این برنامه شما کار گروهی و مالقات با افراد در شرایط مختلف را تمرین خواهید کرد.