Innehåll på denna sida

Om anpassade gymnasieskolan

Anpassade gymnasieskolan är en fyraårig utbildning som vänder sig till dig som är mellan 16 och 20 år och som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada. Anpassade gymnasieskolan består av nationella program och individuella program.

Om anpassade gymnasieskolan på lätt svenska

Om anpassade gymnasieskolan på lättläst svenska

Förbereder dig för livet efter skolan

Utbildningen i anpassad gymnasieskola ska göra att du får utveckla din förmåga att lära dig och att använda dina kunskaper, både självständigt och tillsammans med andra. Den ska också ge dig social gemenskap. Anpassade gymnasieskolan är flexibel så att du kan utvecklas så långt som möjligt utifrån dina förutsättningar och utbildningens mål.

Utbildningen kan leda till arbete eller fortsatta studier på komvux eller folkhögskolor.

Vem kan gå i anpassade gymnasieskolan?

Anpassade gymnasieskolan är till för dig som har slutat grundskolan eller anpassade grundskolan och inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans betygskriterier för att du har en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada.

Kommunen där du bor avgör om du ska få gå i anpassade gymnasieskolan. För att avgöra om en du ska få en plats där gör kommunen en utredning med en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.

Nationella program

Det finns nio nationella program inom anpassade gymnasieskolan. Alla är yrkesförberedande. Det betyder att de ska förbereda dig för att kunna sköta ett arbete. Programmet för estetiska verksamheter och programmet för samhälle, natur och språk förbereder dig även för att kunna fortsätta studera på till exempel folkhögskola. Du kan också gå ett nationellt program som gymnasial lärling. Då sker minst halva utbildningen ute på en eller flera arbetsplatser.

I ett fullständigt nationellt program inom anpassade gymnasieskolan läser du 2 500 poäng i olika ämnen. Du har rätt till en undervisningstid på 3 600 timmar fördelade på fyra år.

Alla som går i anpassade gymnasieskolan studerar vissa ämnen. De ämnena är

 • engelska
 • estetisk verksamhet
 • historia
 • idrott och hälsa
 • matematik
 • naturkunskap
 • religionskunskap
 • samhällskunskap
 • svenska eller svenska som andraspråk.

Utöver de ämnen som alla läser innehåller varje program programgemensamma ämnen. Det är de ämnena som skiljer ut programmet från andra program. På varje program finns också en fördjupningsdel, programfördjupning. I programfördjupningen får du lära dig mer om ett yrke eller ett ämne, eller så kan du studera ett nytt ämne.

I utbildningen ingår också ett individuellt val. Det är skolan som bestämmer vilka kurser du kan välja bland inom det individuella valet, men alla har rätt att läsa en kurs i idrott och hälsa och en kurs i hem- och konsumentkunskap.

Anpassade gymnasieskolan styrs av en läroplan. Alla ämnen har en ämnesplan. Ämnesplanen beskriver vad ämnet och kurserna innehåller och vad eleverna ska kunna när de har läst ämnet.

Läroplan, program och ämnen i anpassade gymnasieskolan, skolverket.se

Individuella program

Om du inte kan följa utbildningen på ett nationellt program kan du gå ett individuellt program. Ett individuellt program pågår också under fyra år och består av ämnesområden. De individuella programmen innehåller ämnesområdena

 • estetisk verksamhet
 • hem- och konsumentkunskap
 • idrott och hälsa
 • natur och miljö
 • individ och samhälle
 • språk och kommunikation.

Om det är bra för dig kan du också ha praktik.

Ett ämnesområde kan innehålla delar från mer än ett ämne. För varje ämnesområde finns det en ämnesområdesplan. Den beskriver syftet med undervisningen och målen för vad du ska lära sig.

På ett individuellt program kan du kombinera ämnen från nationella program och ämnesområden. Det är rektorn som bestämmer vilka kombinationer du kan göra.

En egen studieplan

Alla elever i anpassade gymnasieskolan har en egen studieplan. Den innehåller information om

 • vilket program du går på
 • kurserna eller ämnesområdena som du ska läsa
 • om programmet är fullständigt, reducerat eller utökat
 • vilka kurser som ingår i det fullständiga programmet
 • vilka kurser som ligger utanför det fullständiga programmet, om du läser ett utökat program
 • vilka kurser det reducerade programmet innehåller och vilka kurser som har tagits bort, om du läser ett reducerat program.

Bedömning och lärande i anpassade gymnasieskolan

I skolan får du löpande information om vad du har lärt dig i förhållande till undervisningens mål.

Läraren, du själv och andra elever, kan ge återkoppling som bidrar till att du utvecklas framåt i ditt lärande. Du har också samtal med din lärare om hur du ska göra för att komma vidare i dina studier utifrån en bedömning av vad du behöver och redan kan. Det är viktigt att du själv får förståelse för ditt eget lärande och ditt behov av utveckling.

Utvecklingssamtal i anpassade gymnasieskolan

Minst en gång varje termin ska du, din lärare och din vårdnadshavare träffas för att gå igenom hur det går i skolan och hur du trivs. Det kallas för ett utveck­lingssamtal. Samtalet ska ge en bild av din hur dina kunskaper har utvecklats och hur du utvecklats socialt.

Under samtalet ska ni prata om hur skolan kan stödja och stimulera din utveckling och ditt lärande. Samtalet ger dig och din vårdnadshavare en möjlighet att påverka och ta ansvar för din skolgång. Om du har behov av extra anpassningar och särskilt stöd kan ni prata om det på utvecklingssamtalet.

Gymnasiearbete i anpassade gymnasieskolan

Alla elever på de nationella programmen i anpassade gymnasieskolan gör ett gymnasiearbete. Gymnasiearbetet ska visa att du klarar vanliga arbetsuppgifter inom ett yrkesområde. Därför ska du göra arbetet i slutet av utbildningen. Det ska passa ihop med programmålen och din utbildning. Läraren bedömer arbetet och avgör om det är godkänt eller inte. Ett godkänt arbete får betyget E. Om du inte når målen sätter läraren inget betyg.

Betyg i anpassade gymnasieskolan

Om du går ett nationellt program får du betyg efter varje avslutad kurs. I varje kurs finns det betygskriterier som du ska uppfylla.

Du kan få betygen A- E. Högsta betyg är A och lägsta betyg är E. Om du inte klarar kraven för betyget E får du inget betyg.

På de individuella programmen sätter lärarna inte betyg. I stället för betyg bedömer och utvärderar dina lärare dina kunskaper utifrån krav för grundläggande och fördjupade kunskaper. På så sätt kan läraren anpassa kraven efter dina förutsättningar.

Gymnasieskolebevis avseende anpassad gymnasieskola

När du har gått klart ett nationellt eller individuellt program får du ett gymnasiebevis avseende anpassad gymnasieskola. Det beskriver vilka kunskaper och erfarenheter du har med dig från anpassad gymnasieskola och innehåller information om

 • programmet
 • ämnesområden eller kurser som du har läst
 • betygen
 • ditt arbetsplatsförlagda lärande eller din praktik
 • gymnasiearbetet.

Utbildning på en arbetsplats, apl

Arbetsplatsförlagt lärande (apl) innebär att du lär dig på en arbetsplats, utanför skolan. När du är ute på apl får du yrkeskunskaper, lär dig yrkeskulturen och blir en del av gemenskapen på en arbetsplats. Därför är det arbetsplatsförlagda lärandet en viktig del i utbildningen på alla nationella program.

Alla elever på nationella program ska vara ute på arbetsplatser i minst så lång tid som motsvarar 22 veckor.

Lär dig på en arbetsplats

Lärlingsutbildning i anpassad gymnasieskola

Du kan gå de nationella programmen i anpassade gymnasieskolan som lärling. Om du går en lärlingsutbildning är du ute på en eller flera arbetsplatser under minst häften av utbildningstiden. En lärlingsutbildning är likvärdig med motsvarande utbildning som du skulle gå i skolan.

Modersmål

Du som har ett annat modersmål än svenska har rätt att få modersmålsundervisning i anpassade gymnasieskolan. Om du tillhör en nationell minoritet har du särskilda rättigheter rätt att läsa ditt modersmål.

Din rätt att läsa modersmål i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan

Studera vidare efter anpassad gymnasieskola

Efter anpassade gymnasieskolan kan du läsa vidare på komvux eller vid vissa folkhögskolor. Däremot ger ett gymnasiebevis från anpassad gymnasieskola inte behörighet att studera vidare vid en högskola eller ett universitet. Om du saknar grundläggande behörighet kan högskolor och universitet bedöma om du har reell kompetens. Reell kompetens är kompetens som du fått på andra sätt än genom formella studier.

Andra sätt att bli behörig på

Gymnasieskolans introduktionsprogram

Om du har gått i anpassad grundskola och inte vill gå vidare till anpassade gymnasieskolan kan du gå på något av introduktionsprogrammen. Dessa är till för dig som inte är behörig till ett nationellt yrkesprogram. De heter yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion är en yrkesinriktad utbildning. Den gör det lättare att komma in på arbetsmarknaden eller på ett nationellt yrkesprogram.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ förbereder dig för vidare utbildning eller för arbetsmarknaden. Utbildningen utformas utifrån dig och dina behov.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är en utbildning med mycket svenska för dig som nyligen anlänt till Sverige. Efter språkintroduktionen kan du gå vidare till annan utbildning, till exempel ett annat introduktionsprogram.

/