Så här fungerar gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan ger dig en god grund för att kunna studera vidare eller söka arbete och för att kunna delta aktivt i samhällslivet.

Utbildningen i gymnasiesärskolan ska stimulera social gemenskap och utveckla elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra lära sig och att använda sina kunskaper. Gymnasiesärskolan är flexibel så att alla elever kan utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar och utbildningens mål.

Om gymnasiesärskolan på lätt svenska

Lätt att läsa om gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är till för elever
som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada.

Kommunen som du bor i gör en utredning
för att avgöra om du får gå i gymnasiesärskolan.

I gymnasiesärskolan finns det nationella program,
det finns också individuella program
och möjlighet att välja att gå gymnasiesärskolan som lärling,
på en eller flera arbetsplatser.

Alla som går ett nationellt program
läser de ämnen som är obligatoriska.
Det är:

 • engelska,
 • estetiska ämnen som bild och musik,
 • historia,
 • idrott och hälsa,
 • matematik,
 • naturkunskap,
 • religionskunskap,
 • samhällskunskap och
 • svenska eller svenska som andraspråk.

Varje program har också ämnen
som är särskilda för just det programmet.
Dessutom får du fördjupa dig ett yrke eller ett ämne,
det kallas programfördjupning.

I gymnasiesärskolan ingår också ett individuellt val.
Skolan bestämmer vilka kurser som du kan välja,
men alla har rätt att läsa en kurs i idrott och hälsa
och en kurs i hem- och konsumentkunskap.

Om du går ett nationellt program och får godkänt på kursen du läst
så får du ett betyg när kursen avslutas.
Betyg som du kan få för godkänd kurs är E, D, C, B eller A.
Den som inte klarar kraven för betyget E,
får inget betyg.

Det ingår att göra ett gymnaisesärskole-arbete,
där ska du visa att du klarar vanliga arbetsuppgifter
inom det program du valt.
Om ditt gymnasiesärskolearbete når målen
så får du betyget E.

I alla nationella program ingår apl,
apl betyder att lära sig på en arbetsplats.
Alla som går ett nationellt program
ska vara ute på arbetsplatser i minst 22 veckor.

Alla elever ska ha en egen studieplan.
I studieplanen står vilket program som du går
och vilka kurser som ingår.

När du är klar med gymnasiesärskolan
får du ett gymnasiesärskolebevis.
Där står:

 • det program som du har gått,
 • de kurser som du läst,
 • dina betyg,
 • den arbetsplats som du gjort din apl eller praktik på
 • och vad ditt gymnasiesärskolearbete handlar om.

Gymnasiesärskolan är till för elever
som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada.

Kommunen som du bor i gör en utredning
för att avgöra om du får gå i gymnasiesärskolan.

I gymnasiesärskolan finns det nationella program,
det finns också individuella program
och möjlighet att välja att gå gymnasiesärskolan som lärling,
på en eller flera arbetsplatser.

Alla som går ett nationellt program
läser de ämnen som är obligatoriska.
Det är:

 • engelska,
 • estetiska ämnen som bild och musik,
 • historia,
 • idrott och hälsa,
 • matematik,
 • naturkunskap,
 • religionskunskap,
 • samhällskunskap och
 • svenska eller svenska som andraspråk.

Varje program har också ämnen
som är särskilda för just det programmet.
Dessutom får du fördjupa dig ett yrke eller ett ämne,
det kallas programfördjupning.

I gymnasiesärskolan ingår också ett individuellt val.
Skolan bestämmer vilka kurser som du kan välja,
men alla har rätt att läsa en kurs i idrott och hälsa
och en kurs i hem- och konsumentkunskap.

Om du går ett nationellt program och får godkänt på kursen du läst
så får du ett betyg när kursen avslutas.
Betyg som du kan få för godkänd kurs är E, D, C, B eller A.
Den som inte klarar kraven för betyget E,
får inget betyg.

Det ingår att göra ett gymnaisesärskole-arbete,
där ska du visa att du klarar vanliga arbetsuppgifter
inom det program du valt.
Om ditt gymnasiesärskolearbete når målen
så får du betyget E.

I alla nationella program ingår apl,
apl betyder att lära sig på en arbetsplats.
Alla som går ett nationellt program
ska vara ute på arbetsplatser i minst 22 veckor.

Alla elever ska ha en egen studieplan.
I studieplanen står vilket program som du går
och vilka kurser som ingår.

När du är klar med gymnasiesärskolan
får du ett gymnasiesärskolebevis.
Där står:

 • det program som du har gått,
 • de kurser som du läst,
 • dina betyg,
 • den arbetsplats som du gjort din apl eller praktik på
 • och vad ditt gymnasiesärskolearbete handlar om.

Om gymnasiesärskolan på andra språk

Information om gymnasiesärskolan på andra språk finns under "Languages" högst upp till höger på webbplatsen. Avsnittet om gymnasiesärskolan ingår i texten om gymnasieutbildning. Observera att språkväljaren ligger högst upp precis ovanför textens huvudrubrik.

About special-needs compulsory school in other languages

Vem kan gå i gymnasiesärskolan?

Utbildningen i gymnasiesärskolan är till för ungdomar som har slutat grundskolan eller grundsärskolan och inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada.

För att avgöra om en elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan gör hemkommunen en utredning med en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Den utredningen ligger till grund för kommunens beslut om eleven tillhör målgruppen eller inte.

Nationella program i gymnasiesärskolan

I ett fullständigt nationellt program läser eleverna 2 500 poäng i olika ämnen. I gymnasiesärskolan har eleverna rätt till en garanterad undervisningstid om 3 600 timmar fördelade på fyra år. Några ämnen är obligatoriska för alla i gymnasiesärskolan, det är engelska, estetisk verksamhet, historia, idrott och hälsa, matematik, natur kunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk.

Utöver de gemensamma ämnena innehåller varje program ett antal pro-gramgemensamma ämnen som ger programmet dess prägel. Dessutom finns på varje program olika kurser i en programfördjupning. Tanken med programfördjupningen är att eleverna ska få lära sig mer om ett yrke eller ett ämne. I utbildningen ingår också ett individuellt val. Det är skolan som bestäm-mer vilka kurser eleverna kan välja bland inom det individuella valet, men alla har rätt att läsa en kurs i idrott och hälsa och en kurs i hem- och konsumentkunskap. Alla ämnen i gymnasiesärskolan har en ämnesplan. Ämnes-planen beskriver vad ämnet och kurserna innehåller, och vad eleverna ska kunna när de har läst ämnet.

Betygsskalan i gymnasiesärskolan

På de nationella programmen sätts betyg på varje avslutad kurs. För godkända kurser ges betygen E, D, C, B eller A. Högsta betyg är A och lägsta betyg är E. Klarar eleven inte kraven för betyget E får eleven inget betyg.

Gymnasiesärskolearbetet

Gymnasiesärskolearbetet ska visa att eleverna klarar vanliga arbetsuppgifter inom ett yrkesområde. Därför ska gymnasiesärskolearbetet göras i slutet av utbildningen. Alla elever på de nationella programmen gör ett gymnasiesärskolearbete. Det ska passa ihop med programmålen och elevens utbildning. Läraren bedömer gymnasiesärskolearbetet och avgör om det är godkänt eller inte. Ett godkänt arbete får betyget E. Om eleven inte når målen sätter läraren inget betyg.

Utbildning på en arbetsplats, apl

Arbetsplatsförlagt lärande (apl) innebär att eleverna lär sig på en arbetsplats utanför skolan. En elev som är ute på apl får yrkeskunskaper, lär sig yrkeskulturen och blir en del av gemenskapen på en arbetsplats. Därför är det arbetsplatsförlagda lärandet en central del i utbildningen på samtliga nationella program. Alla elever på nationella program ska vara ute på arbetsplatser i minst 22 veckor.

Lärlingsutbildning finns också i gymnasiesärskolan

De nationella programmen i gymnasiesärskolan kan göras som lärlingsutbildning. Då är gör eleven sin utbildning ute på en eller flera arbetsplatser under minst häften av utbildningstiden. En lärlingsutbildning är likvärdig med motsvarande utbildning som görs i skolan.

De individuella programmen

De elever som inte kan följa utbildningen på ett nationellt program går på ett individuellt program. De individuella programmen innehåller dessa ämnesområden:

 • estetisk verksamhet,
 • hem- och konsumentkunskap,
 • idrott och hälsa,
 • natur och miljö,
 • individ och samhälle och
 • språk och kommunikation.

Dessutom kan eleven ha praktik om det är bra för eleven. Ett ämnesområde kan innehålla delar från mer än ett ämne. För varje ämnesområde finns det en ämnesområdesplan. Den beskriver syftet med undervisningen och målen för vad eleverna ska lära sig. Istället för betyg, bedömer och utvärderar läraren elevens kunskaper utifrån krav för grundläggande kunskaper och för fördjupade kunskaper. På så sätt kan läraren anpassa kraven efter varje elevs förutsättningar. På ett individuellt program kan ämnen från nationella program och ämnesområden kombineras. Det är rektorn som bestämmer vilka kombinationer osm kan göras.

En studieplan för varje elev

Alla elever i gymnasiesärskolan har en egen studieplan. Den innehåller information om:

 • vilket program eleven går på,
 • kurserna eller ämnesområdena som eleven ska läsa,
 • om programmet är fullständigt, reducerat eller utökat,
 • vilka kurser som ingår i det fullständiga programmet,
 • vilka kurser som ligger utanför det fullständiga programmet och
 • vilka kurser det reducerade programmet innehåller och vilka kurser som har tagits bort.

Gymnasiesärskolebevis

Efter utbildningen på nationella och individuella program får eleverna ett gymnasiesärskolebevis. Det beskriver vilka kunskaper och erfarenheter eleven har med sig från gymnasiesärskolan och innehåller information om:

 • programmet,
 • ämnesområden eller kurser som eleven har läst,
 • betygen,
 • elevens arbetsplatsförlagda lärande eller praktik och
 • gymnasiesärskolearbetet.

Gymnasieskolans introduktionsprogram

Elever som gått grundsärskolan kan gå på något av introduktionsprogrammen, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion är till för alla ungdomar som inte har tillräckliga betyg att vara behöriga till ett yrkesprogram. Eleverna får en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att komma in på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ förbereder eleverna för annan utbildning, eller för arbetsmarknaden. Utbildningen utformas utifrån varje elev och vänder sig till ungdomar som inte är behöriga till ett nationellt yrkesprogram.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är en utbildning med mycket svenska för ungdomar som nyligen anlänt till Sverige. Efter språkintroduktionen kan eleverna gå vidare till annan utbildning, till exempel ett annat introduktionsprogram.

Senast uppdaterad 23 september 2021