Innehåll på denna sida

Om förskoleklassen

Förskoleklass är obligatorisk för alla barn. Förskoleklassen ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för deras fortsatta utbildning.

Förskoleklass

Vilka går i förskoleklass?

Förskoleklass är obligatorisk för alla barn. De flesta barn börjar i förskoleklass när de är sex år, men i vissa fall kan de börja vid fem eller sju års ålder.

Skolplikt och rätt till utbildning, skolverket.se

Ansöka om plats i förskoleklass

Det är din kommun som ansvarar för att ditt barn blir erbjuden en plats i förskoleklass, men du har möjlighet att lämna önskemål om vilken skola ditt barn ska gå i. Förskoleklass som anordnas av fristående skolor är ett alternativ till den kommunala utbildningen. Om du vill att ditt barn ska gå i en fristående skola ska du kontakta den skolan för att ta reda på hur du ansöker dit.

Ansökan och antagning till grundskolan (länk)

Välja förskoleklass och grundskola eller anpassad grundskola, skolverket.se

Utbildningen i förskoleklass

Ditt barn går i skolan under max 6 timmar per dag. Resten av dagen kan ditt barn vara i fritidshem eller i pedagogisk omsorg.

Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet och ska lägga grunden för det lärande som fortsätter resten av livet. Förskoleklassen kombinerar förskolans och skolans arbetssätt och pedagogik och kan vara en bro från förskolan in i skolan.

Om fritidshemmet

Pedagogisk omsorg

Utbildningen i förskoleklass utgår ifrån skollagen och förskoleklassens läroplan

Utbildningen i förskoleklass ska följa skollagen och förskoleklassens läroplan. Där står det vilka mål som finns för utbildningen och vilka regler den ska följa. Undervisningen i förskoleklassen ska vara anpassad till elevernas individuella förutsättningar och behov.

Leken är viktig i förskoleklassen

Förskoleklassen har ett stort inslag av skapande arbete och lek. Utforskande är också en viktig del i utbildningen.

Förskoleklassen ska ge ditt barn möjlighet att utveckla goda relationer till kamrater och att känna tillhörighet och trygghet i gruppen.

Kommunikation och språkutveckling

I förskoleklassen får ditt barn kommunicera både muntligt och skriftligt i olika sammanhang. Barnen lär sig också att kommunicera på olika sätt med hjälp av estetiska uttrycksformer, exempelvis drama, dans, musik, bild och form.

Om ditt barn har ett annat modersmål än svenska

Om ditt barn har ett annat modersmål än svenska ska förskoleklassen medverka till att ditt barn får möjlighet att utveckla båda det svenska språket och sitt modersmål. Genom undervisningen och de vardagliga aktiviteterna ska ditt barn få möjlighet att använda både svenska och sitt modersmål. Däremot har hen inte rätt till undervisning i modersmål förrän i årskurs ett.

Matematik

I förskoleklassen får ditt barn använda matematiska begrepp för att lösa problem. Hen får också utforska och beskriva händelser och samband i naturen eller på andra platser som eleverna besöker.

Förskolans läroplan beskriver vad alla barn har rätt till under sin tid i förskolan. Den säger till exempel att utbildningen i förskolan ska genomföras i demokratiska former och att barnen ska få leka och ha inflytande över sin vardag.

Läroplan för förskoleklassen, skolverket.se

Maten i förskoleklass

I förskoleklass får eleverna lunch. Den ska vara näringsriktig och kostnadsfri. Det är kommunen eller styrelsen för den fristående skolan som beslutar om vilken mat som ska serveras och hur serveringen ska gå till. I många kommuner har man en gemensam matsedel som följs i alla skolor, medan det på andra ställen är varje skola som får bestämma sin matsedel.

På vissa skolor lagas maten i ett centralt storkök som sedan levereras till förskolan. Andra skolor har en egen kock som lagar maten.

Alla barn som behöver det ska få allergianpassad kost. Möjligheten att få någon annan typ av anpassad kost kan variera mellan skolor, till exempel om du vill att ditt barn ska få vegetarisk mat.

Vad kostar det att gå i förskoleklass?

Förskoleklassen är avgiftsfri. Det kostar alltså ingenting. Kommunerna får ta ut en rimlig avgift om ditt barn behöver en plats i fritidshem.

Avgifter i skolan, skolverket.se

Kommunala och fristående skolor

Det finns både kommunala och fristående förskolor.

Kommunal eller fristående skola?

Pedagogiska inriktningar i förskoleklass

Skolor kan använda sig av flera olika pedagogiska grunder för att strukturera och utforma undervisningen och den fysiska miljön i skolan. Montessoripedagogik, Reggio Emilias pedagogiska filosofi, projektbaserat lärande och lekbaserat lärande är några av dem. Ofta använder man i förskoleklassen en kombination av olika pedagogiska inriktningar för att utforma utbildningen så att den blir utvecklande för alla elever.

/