Förskoleklass

Förskoleklass är en egen skolform som har ett stort inslag av skapande arbete och lek. Syftet är att stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda för fortsatt utbildning.

About pre-school class in English and other languages

Förskoleklass

Förskoleklass är obligatorisk för alla barn. Från och med det år ett barn fyller sex år ska hon eller han erbjudas plats i förskoleklass.

Förskoleklassen ska stimulera elevernas utveckling och lärande. Den ska också förbereda dem för fortsatt utbildning och främja deras harmoniska utveckling. Lek, skapande och utforskande är viktiga delar i utbildningen.

Barn får börja i förskoleklass tidigare än det år de fyller sex år, vilket innebär möjligheter till en flexibel start. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår.

Verksamheten i förskoleklassen

Förskoleklassen ska förbereda för fortsatt utbildning. Förskoleklassen ska kombinera förskolans och skolans arbetssätt och pedagogik. Verksamheten pågår under max 6 timmar per dag. Resten av dagen kan eleverna vara i fritidshem eller i pedagogisk omsorg.

Det är kommunerna som ansvarar för verksamheten och att eleverna faktiskt erbjuds sådan verksamhet. Verksamhet som anordnas av fristående skolor är ett alternativ till den kommunala verksamheten.

Läroplanen och skollagen i förskoleklassen

Verksamheten i förskoleklassen har samma läroplan som grundskolan och fritidshemmet. Den första delen - Skolans värdegrund och uppdrag - gäller för förskoleklassen och fritidshemmet. Den andra delen - Övergripande mål och riktlinjer - gäller i delar av förskoleklassen. Förskoleklass vid en specialskola eller sameskola styrs av läroplanen för specialskolan. Skollagen innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskoleklassen och andra skolformer samt om fritidshemmet och den pedagogiska omsorgen.

Senast uppdaterad 16 juni 2023