Innehåll på denna sida

برنامه صحت و مراقبت اجتماعی

Dari (PRS)

برنامه صحت و مراقبت اجتماعی برای افراد مانند شما است که میخواهند با
مردم دارای تمام سنین و وضعیت ها کار کنند.
ً خدمات تفریحی و قبل از مکتب باشد.
این برنامه میتواند شامل کار مثال
بر عالوه میتواند شامل کار با سالمندان و نیازهای صحی و مراقبت اجتماعی آنها شود.
اگر شما به مسائل مربوط به نحوه تاثیر مواد غذایی و ورزش بر ما انسان ها
عالقه مند هستید، این برنامه برای شما نیز مناسب است.
شما باید از کار با مردم لذت ببرید و بخواهید که در بخش خدمات کار کنید.

شما موارد ذیل را در این برنامه خواهید آموخت.

شما از رشد انسان و نیازهای مختلف انسان، اعم از اطفال و سالمندان مطلع
خواهید شد.
درباره ناتوانی های مختلف و صحت و مراقبت اجتماعی خواهید آموخت.
این فرصت را خواهید داشت تا درباره صحت و مریضی معلومات کسب کنید.
بر عالوه درباره نحوه تاثیر انتخاب سبک زنده گی بر صحت انسان مطالب
خواهید آموخت.
در این برنامه شما با حقوق بشر آشنا خواهید شد و درباره ارزش های
دیموکراتیک و مسائل زیبایی شناسی فکر خواهید کرد.
مسائل محیط کار در این برنامه اهمیت دارند تا اطمینان حاصل شود که شما در
آینده حین کار آسیب نخواهید دید و سالم خواهید بود