Innehåll på denna sida

)برنامه بهداشت و مراقبت اجتماعی(

Persiska (PES)

برنامه بهداشت و مراقبت اجتماعی برای افرادی مانند شما است که می خواهند
با افراد در تمام سنین و موقعیت ها کار کنند.
این برنامه می تواند شامل کار در برای مثال خدمات تفریحی و پیش دبستانی
باشد.
به عالوه می تواند شامل کار با سالمندان و نیازهای بهداشتی و مراقبت اجتماعی
آنها شود.
اگر شما به مسائل مربوط به نحوه تاثیر مواد غذایی و ورزش بر ما انسان ها
عالقه مند هستید، این برنامه برای شما نیز مناسب است.
شما باید از کار با افراد لذت ببرید و بخواهید که در بخش خدمات کار کنید.

شما موارد زیر را در این برنامه خواهید آموخت.

شما از رشد انسان و نیازهای مختلف انسان، اعم از کودکان و سالمندان مطلع
خواهید شد.
درباره ناتوانی های مختلف و بهداشت و مراقبت اجتماعی خواهید آموخت.
این فرصت را خواهید داشت تا درباره سالمت و بیماری اطالعاتی کسب کنید.
به عالوه درباره نحوه تاثیر انتخاب سبک زندگی بر سالمت انسان مطالبی
خواهید آموخت.
در این برنامه شما با حقوق بشر آشنا خواهید شد و درباره ارزش های
دموکراتیک و مسائل زیبایی شناختی فکر خواهید کرد.
مسائل محیط کار در این برنامه اهمیت دارند تا اطمینان حاصل شود که شما در
آینده حین کار آسیب نخواهید دید و سالم خواهید بود.