Innehåll på denna sida

دیگر مراکز تربیوی

Dari (PRS)

یک مرکز حمایوی دیگر، مرکز مراقبت از أطفال بین ١ تا ١٢ سال می‌باشد.

Lärare som spelar gitarr och elever i förskoleklass som dansar.

دیگر خدمات تربیوی أطفال داوطلبانه است. مقصد آن است که والدین امکان تطبیق همزمان وظایف خود بحیث پدر یا مادر با وظایف کاری خود را پیدا کرده بتوانند، و همچنان مراکزی برای تشویق و پیشرفت أطفال ارائه گردد.

٤ نوع از این مراکز تربیوی دیگر وجود دارد:

  • مراقبت تربیوی
  • مراقبت از أطفال در ساعاتی از شبانه روز که کودکستان و خانه أوقات فراغت وجود ندارد
  • کودکستان با زمان آمد و رفت آزاد (اوپن فورشکولا)
  • مرکز أوقات فراغت با زمان آمد و رفت آزاد (اوپن فریتیدز گورد)

مراقبت تربیوی

مراقبت تربیوی به والدینی ارائه شده می‌تواند که بجای کودکستان یا خانه أوقات فراغت، خواهان این نوع مراکز باشند. مراقبت حمایوی در خانه شخصی کارکنان، در مکانی دیگر یا بشکلهای مختلف برای حل مشکلات چند فامیل، ارائه شده می‌تواند.

به أساس قانون مکاتب، گروه‌های أطفال باید دارای ترکیب و تعداد مناسب بوده و مکانهای مورد استفاده باید مناسب هدف مربوطه باشند. در آنجا باید کارکنانی با تحصیلات و تجربیاتی باشند که نیازهای طفل به مراقبت و فعالیت‌های تربیوی مناسب، را برطرف کرده بتوانند. این فعالیت‌ها باید به أساس نیازهای هر یک از أطفال بوده و به شکلی باشند که تماسهای همه جانبه بین أطفال را بوجود آورده و إحساس مشترک اجتماعی را بین آنها ایجاد نماید.

چه کسی می‌تواند یک مرکز تربیوی أطفال را مدیریت نماید؟

مراقبت تربیوی می‌تواند بصورت کمونی و یا شخصی ارایه گردد. کمونها باید کوشش کنند اگر سرپرستان درخواست نمایند بجای ارائه کودکستان یا خانه أوقات فراغت به آنها مراقبت تربیوی ارائه کنند.

هزینه‌ها

کمونها یک هزینه قابل قبول جهت ارائه جا در مراکز تربیوی أطفال دریافت کرده می‌توانند. در حال حاضر همه کمونها از سیستمی استفاده می‌کنند که یک مبلغ حداکثر برای آن تعیین گردیده است. مبلغ حداکثر به معنای آن است که یک مرز حداکثری برای مبلغی که باید هر فامیل پرداخت نماید وجود دارد و این مبلغ به أساس درآمد فامیل تعیین می‌گردد. این مبلغ حداکثر هم برای مراکز تربیوی تحت مدیریت کمون و هم مراکز خصوصی، اعتبار دارد.

مراقبت در زمان‌هایی که کودکستان یا خانه أوقات فراغت قابل ارائه نیست

مراقبت در زمانهایی از شبانه روز که کودکستان یا خانه أوقات فراغت ارائه نمی‌شود، بعنوان مثال از طرف عصر، شبها یا تعطیلات دیگر ارائه می‌گردد.

کمونها باید کوشش کنند در زمانهایی که کودکستان یا خانه أوقات فراغت به اطفال ارائه نمی‌شود، به میزان ضرورت و متناسب با موقعیت کاری والدین یا دیگر شرایط فامیل، به أطفال مراقبت لازم را ارائه نمایند.

کودکستان با زمان آمد و رفت آزاد (اوپن فورشکولا)

کودکستان با زمان آمد و رفت آزاد برای طفلهایی است که در کدام کودکستان ثبت نشده‌اند. یکی از والدین یا کدام بزرگسال دیگر باید همراه طفل در این کودکستان باشد. کودکستان با زمان آمد و رفت آزاد (اوپن فورشکولا) به طفل فعالیت‌های تربیوی گروهی همراه با بزرگسالانی که همراه آنها می‌باشند ارائه می‌نماید. همزمان بزرگسالان هم امکان استفاده از یک إحساس مشترک اجتماعی با یکدیگر را می‌یابند. أطفال در آنجا ثبت نمی‌شوند بلکه والدین خودشان تصمیم می‌گیرند چه مدت طفل باید در آن فعالیتها سهم بگیرد.

فعالیت‌های خانه فراغت با زمان آمد و رفت آزاد

خانه أوقات فراغت برای أطفال ١٠ الی ١٢ ساله می‌باشد که ضرورت به مراقبت و نظارتی دارند که در خانه أوقات فراغت یا مرکز مراقبت تربیوی ارائه می‌گردد. خود فامیل‌‌ها تصمیم می‌گیرند کی و به چه تعداد دفعاتی أطفال باید سهم بگیرند. مراکز خانه اوقات فراغت آزاد در بیشتر أوقات با مکتب یا خانه أوقات فراغت و/یا دیگر مراکز أوقات فراغت کمون برای أطفال و نوجوانان هماهنگ شده است.