Innehåll på denna sida

Annan pedagogisk verksamhet

Annan pedagogisk verksamhet är barnomsorg för barn mellan 1 och 12 år.

Lärare som spelar gitarr och elever i förskoleklass som dansar.

Annan pedagogisk verksamhet är frivillig. Syftet är dels att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med att arbeta, dels att erbjuda en stimulerande och utvecklande verksamhet för barnen.

Det finns fyra olika typer av annan pedagogisk verksamhet:

  • pedagogisk omsorg
  • omsorg under tid på dygnet då förskola eller fritidshem inte erbjuds
  • öppen förskola
  • öppen fritidsverksamhet.

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg kan erbjudas föräldrar som önskar det, i stället för förskola eller fritidshem. Pedagogisk omsorg kan erbjudas i personalens eget hem, i en annan lokal eller i olika flerfamiljslösningar.

Enligt skollagen ska barngrupperna ha en lämplig sammansättning och storlek och lokalerna ska fungera för ändamålet. Det ska också finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Verksamheten ska utgå från varje barns behov och utformas så att den främjar allsidiga kontakter och social gemenskap.

Vem kan bedriva pedagogisk omsorg?

Pedagogisk omsorg kan bedrivas i kommunal eller enskild regi. Kommunen ska sträva efter att erbjuda annan pedagogisk omsorg istället för förskola eller fritidshem om barnets vårdnadshavare önskar det.

Avgifter

Kommunerna får ta ut en rimlig avgift för plats i pedagogisk omsorg. Idag använder alla kommuner ett system med maxtaxa för barnomsorg. Maxtaxan innebär att en övre gräns sätts för hur hög avgiften får bli för olika familjer och bestäms utifrån föräldrarnas inkomst. Maxtaxan gäller även för pedagogisk omsorg, både sådan som bedrivs i kommunal och enskild regi.

Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds

Omsorg under tid på dygnet då förskola eller fritidshem inte erbjuds, kan erbjudas till exempel på kvällar, nätter eller helger.

Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tiden då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt.

Öppen förskola

Öppen förskola är till för barn som inte är inskrivna i förskolan. En förälder eller någon annan vuxen ska följa med barnet till öppna förskolan. Öppna förskolan erbjuder barnen en pedagogisk verksamhet i grupp tillsammans med de vuxna som följer med. Samtidigt får de vuxna möjlighet till social gemenskap. Barnen är inte inskrivna utan föräldrarna bestämmer om och hur mycket barnet ska delta.

Öppen fritidsverksamhet

Öppen fritidsverksamhet är till för 10–12 åringar som inte behöver den omsorg och tillsyn som ges i fritidshem eller pedagogisk omsorg. Familjerna bestämmer när och hur ofta barnen ska delta. Den öppna fritidsverksamheten är ofta samordnad med skola och fritidshem och/eller kommunens övriga fritidsverksamheter för barn och ungdom.

/