Innehåll på denna sida

مکتب ابتدائیه استثنایی

Dari (PRS)

مکتب ابتدائیه استثنایی برای شاگردان بین ٧ الی ١٦ می‌باشد که اختلال رشد/معیوبیت هوشی دارند و یا مصاب به آسیب مغزی گردیده‌اند.

Två elever vid en dator.

مکاتب می‌توانند کمونی یا مستقل باشند

مکاتب ابتدائیه می‌توانند کمونی یا مستقل باشند. بیشتر مکاتب ابتدائیه کمونی هستند و معمولترین حالت ممکن آن است که شاگردان به یک مکتب کمونی نزدیک خانه خود بروند.

هر مکتب ابتدائیه این امکان را دارد که شاخه‌های درسی خود را ارایه نماید، بعنوان مثال کورس‌های انگلیسی یا فرهنگ و ورزش.

مکاتب مستقل به روی همه باز است و تدریس در آنها مشابه همان است که در مکاتب کمونی ارایه می‌شود. مکاتب مستقل سرپرست (صاحب) دیگری غیر از کمون دارند.

مکتب ابتدائیه استثنایی

مکتب ابتدائیه استثنایی برای شاگردان بین ٧ الی ١٦ می‌باشد که اختلال رشد/معیوبیت هوشی دارند و یا مصاب به آسیب مغزی گردیده‌اند. مکتب ابتدائیه استثنائی به أساس شرایط و نیازهای هر شاگرد تطبیق داده می‌شود. آموزش در این مکتب باید به پیشرفت، اشتراکات اجتماعی طفل کمک نموده و مبنای مناسبی برای سهم گرفتن فعالانه در جامعه به او بدهد.

فعالیت‌های مکتب ابتدائیه استثنائی

مکتب ابتدائیه استثنائی دربرگیرنده مضامین یا موضوعات کلی درسی، یا ترکیبی از هر دو می‌باشد. این آموزش باید دربرگیرنده مضامین درسی به أساس پلان درسی مکاتب ابتدائیه باشد.

این دوره باید از جمله به شاگرد علوم و ارزش‌ها، کمک به پیشرفت شخصی، اشتراک اجتماعی داده شده و مبنای مناسبی برای سهم گرفتن فعالانه در جامعه به او دهد.

شاگردانی که به مکتب ابتدائیه استثنائی می‌روند و ضرورت دارند به خانه أوقات فراغت بروند، باید در خانه‌های أوقات فراغتی تقاضای جا نمایند که تحت نظر مکتب ابتدائیه یا مکتب ابتدائیه استثنائی باشد. معلومات بیشتر را در بخش خانه أوقات فراغت که در زیر می‌آید مطالعه کرده می‌توانید.

جدول تقسیم أوقات مکتب ابتدائیه استثنائی و پلان درسی

در پلان ساعتی مکتب همه مضامین درسی که این دوره دربر می‌گیرد و نحوه تقسیم آنها در صنوف مختلف شرح داده شده است. شاگردانی که به مکتب ابتدائیه استثنائی می‌روند حق دارند ساعات تضمین شده درسی معینی را داشته باشند. هر سال تحصیلی به دو ترم تقسیم شده است: یک ترم خزان و یک ترم بهاره.

شاگردان در مکتب ابتدائیه استثنائی مضامین درسی یا موضوعات کلی در مورد مضامین درسی را می‌خوانند. مضامین درسی مربوطه عبارتند از: سویدنی یا سویدنی بحیث لسان دوم، ریاضیات، انگلیسی، مضامین عملی- هنری، تخنیکی، مضامین جهت یابی اجتماعی، مضامین علوم طبیعی. شاگردانی که امکان خواندن مضامین درسی را ندارند، موضوعات کلی مضامین درسی در قسمت فعالیت‌های روزانه و درک واقعیت‌‌ها را می‌خوانند.

برای هر مضمون در مکتب یک پلان درسی وجود دارد. در آن هدف از تدریس و دانشی که فرزند شما باید امکان پیشرفت در آن مضمون را بیابد، شرح داده شده است.

فعالیت‌های مکتب باید با ارزشهای اجتماعی دمکراتیک مطابقت داشته باشد و همه کسانی که در مکتب کار می‌کنند باید به ارزش هر انسان و محیط زیست ما احترام بگذارند. همه شاگردان باید إحساس امنیت نموده و مورد احترام قرار گیرند و شرایط یکسان با دیگران در مکتب به آنها داده شود.

تشخیص و یادگیری در مکتب ابتدائیه استثنائی

در مکتب به شاگردان بطور مرتب در قسمت آنچه، به نسبت هدف تعیین شده تدریس، یاد گرفته‌اند، معلومات داده می‌شود.

معلم، خود شاگرد و دیگر شاگردان، می‌توانند نظر خود را اعلام نمایند که این امر موجب رهنمایی و پیشرفت شاگردان در مورد یادگیری آنها می‌گردد. معلم و شاگرد همچنان در مورد نحوه کار شاگرد برای پیشرفت در درس‌ها به أساس تشخیص داده شده در قسمت آنچه شاگرد ضرورت است یاد بگیرد و آنچه یاد گرفته، صحبت می‌کنند. مهم است که خود شاگرد درکی از یادگیری خود و ضرورت پیشرفت خود داشته باشد.

جلسه پیشرفت تحصیلی در مکتب ابتدائیه استثنائی

حداقل یک بار در هر ترم، شاگرد، معلم و سرپرست شاگرد با یکدیگر ملاقات می‌کنند تا در مورد نحوه پیشرفت کارها در مکتب و اینکه چقدر شاگرد از مکتب رضایت دارد صحبت کنند. به این ملاقات جلسه پیشرفت تحصیلی گفته می‌شود. این جلسه باید تصویری از پیشرفت علمی شاگرد و پیشرفت اجتماعی او بدست دهد.

در این جلسه باید در مورد اینکه مکتب به چه نحوه باید در راه پیشرفت و یادگیری شاگرد از او حمایه نموده و او را تشویق نماید صحبت شود. این گفتگوها باید به شاگرد و سرپرست امکان دهد در مورد نحوه مکتب رفتن شاگرد تاثیر بگذارند.

در جلسه پیشرفت تحصیلی باید یک پلان پیشرفت درسی فردی بصورت کتبی هم برای شاگردان صنف ١ الی ٥ نوشته شود و هم برای شاگردانی که در صنف‌های ٦ الی ٩ کدام نمره دریافت نمی‌کنند. این پلان پیشرفت درسی فردی باید دربرگیرنده تشخیص و پلان بندی ادامه تحصیل شاگرد باشد.

نمره و امتیازدهی در مکتب ابتدائیه استثنائی

در مکتب ابتدائیه استثنائی فقط در دروسی که سرپرستان یا خود شاگردان درخواست نمایند، نمره داده می‌شود. این امر دربرگیرنده موضوعات کلی درسی که در آنها نمره داده نمی‌شود، نخواهد بود. سیستم امتیاز بندی شامل پنج مرحله می‌باشد: "آ، ب، ث، د. و ای". "آ" بالاترین نمره و "ای" کمترین نمره کامیابی می‌باشد. اگر شاگرد دارای شرایط لازم برای دریافت نمره "ای" نباشد، کدام نمره داده نمی‌شود.