Innehåll på denna sida

Anpassade grundskolan

Anpassade grundskolan är till för barn mellan 7 och 16 år som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.

Två elever vid en dator.

Skolor kan vara kommunala eller fristående

Grundskolor kan vara kommunala eller fristående. De flesta grundskolor är kommunala och det vanligaste är att elever går i en kommunal skola nära hemmet.

Varje grundskola har möjlighet att ha olika inriktningar, till exem­pel engelska klasser eller kultur- och idrottsklasser.

Fristående skolor är öppna för alla och undervisningen ska motsvara den som ges i kommunala skolor. Fristående skolor har en annan huvudman (ägare) än kommunen.

Anpassade grundskolan

Anpassade grundskolan är till för barn mellan 7 och 16 år som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada. Anpassade grundskolan är anpassad efter varje elevs förutsättningar och behov. Utbildningen ska ge eleverna kunskaper och bidra till utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Verksamheten i anpassade grundskolan

Anpassade grundskolan omfattar utbildning i ämnen eller ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Elever som går i anpassade grundskolan och behöver gå på fritidshem söker plats på fritidshem som hör till grundskolan eller specialskolan. Läs mer i avsnitt om fritidshem nedan.

Anpassade grundskolans timplan och kursplan

I timplanen finns beskrivet vilka ämnen som ingår i utbildningen och hur de fördelas mellan de olika årskurserna. Elever som går i anpassade grundskolan har rätt till ett antal garanterade undervisningstimmar.

Eleverna i anpassade grundskolan studerar ämnen eller ämnesområden. De ämnen som ingår är svenska eller svenska som andraspråk, matematik, engelska, praktisk-estetiska ämnen, teknik, samhällsorienterande ämnen och naturorienterande ämnen. De som inte har möjlighet att studera ämnen kan studera ämnesområdena vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

För varje ämne i skolan finns en kursplan. Den beskriver vad syftet med undervisningen är och vilka kunskaper ditt barn ska ges möjlighet att utveckla inom ämnet.

Verksamheten i skolan ska stämma överens med samhällets demokratiska värderingar och alla som arbetar i skolan ska respektera varje människas värde och vår miljö. Alla elever ska känna sig trygga och respekterade och ges likvärdiga förutsättningar i skolan.

Bedömning och lärande i anpassade grundskolan

I skolan får eleven löpande information om vad han eller hon har lärt sig i förhållande till undervisningens mål.

Läraren, eleven själv och andra elever, kan ge återkoppling som bidrar till att leda elever framåt i deras lärande. Lärare och elev samtalar också om hur eleven ska göra för att komma vidare i sina studier utifrån en bedömning av vad eleven behöver och redan kan. Det är viktigt att eleven själva får förståelse för sitt eget lärande och behov av utveckling.

Utvecklingssamtal i anpassade grundskolan

Minst en gång varje termin ska eleven, läraren och elevens vårdnadshavare träffas för att gå igenom hur det går i skolan och hur eleven trivs. Detta kallas för ett utveck­lingssamtal. Samtalet ska ge en allsidig bild av elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling.

Under samtalet ska man prata om hur skolan kan stödja och stimulera elevens utveckling. Samtalet ger eleven och vårdnadshavaren en möjlighet att påverka.

Vid utvecklingssamtalet ska en skriftlig individuell utvecklingsplan skrivas dels för elever i årskurs 1-5, dels för de elever som inte får betyg i årskurs 6-9. Den individuella utvecklingsplanen ska innehålla omdömen och en framåtsyftande planering.

Betyg och betygssättning i anpassade grundskolan

I anpassade grundskolan sätts bara betyg i ämnen om vårdnadshavaren eller eleven begär det. Det gäller inte ämnesområden, där sätts inte betyg. Betygsskalan har fem steg: A, B, C, D och E. A är det högsta betyget och E är det lägsta godkända betyget. Om eleven inte uppnår kraven för betyget E sätts inget betyg.

/