Innehåll på denna sida

Om förskolan

Förskolan är till för barn mellan ett och sex år. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där.

Förskolan ska erbjuda en stimulerande och utvecklande verksamhet för ditt barn och göra det möjligt för dig som vårdnadshavare att förena familjeliv med att arbeta eller studera.

Förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet

Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet och ska lägga grunden för det lärande som fortsätter resten av livet. I förskolan får barnen möjlighet att utvecklas och lära genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Undervisningen leds av förskollärare, men det kan också finnas annan personal som bidrar till att barnen får utvecklas och lära, till exempel barnskötare.

Personalen i förskolan

Alla förskolor arbetar utifrån skollagen och förskolans läroplan

Alla förskolor ska följa skollagen och förskolans läroplan.

Förskolan har ett eget kapitel i skollagen. Där finns bland annat bestämmelser om utbildningens syfte, när barn ska erbjudas förskola, barngrupper och miljö, och vad som gäller för särskilt stöd och utvecklingssamtal.

Förskolans läroplan beskriver vad alla barn har rätt till under sin tid i förskolan. Den säger till exempel att utbildningen i förskolan ska genomföras i demokratiska former och att barnen ska få leka och ha inflytande över sin vardag.

I förskolans läroplan står det också att omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet. Undervisningen ska vara planerad eller uppstå spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. I undervisningen på förskolan ska ditt barn få möjlighet att utveckla sig inom olika områden, bland annat språk, matematik, hälsa och hållbar utveckling. Förskolan ska även samarbeta med dig som vårdnadshavare.

Förskolans läroplan på Skolverkets webbplats

Rätt till förskola på Skolverkets webbplats

Kontakten med dig som vårdnadshavare

Leken är viktig i förskolan

I förskolan har leken en central plats i all undervisning, både barns spontana lek och lek som personalen introducerar. I leken får barnen bland annat bearbeta intryck och utveckla sin fantasi, kreativitet och förmåga att samarbeta och kommunicera.

Omsorg, utveckling och lärande

I förskolan ska omsorg, utveckling och lärande bilda en helhet. Alla barn ska få mötas, leka och lära tillsammans. Undervisningen ska vara planerad eller uppstå spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. Genom undervisningen ska barnen få möjlighet att utvecklas inom många olika områden, till exempel språk, matematik, hälsa och hållbar utveckling. Att skapa trygghet för både barn och vårdnadshavare är också en viktig uppgift för förskolan. Därför ska förskolan samarbeta med vårdnadshavarna.

Förskolan arbetar med värdegrunden

Förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Det innebär bland annat att barn har rätt till delaktighet och inflytande och börjar ta ansvar för sina egna handlingar. I förskolan får barnen utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra. Alla barn ska ha samma möjligheter och lika villkor för att få utveckla sina förmågor och intressen. Förskolan ska också arbeta aktivt med jämställdhet mellan flickor och pojkar.

Språkutveckling

I förskolan får barnen utveckla det svenska språket. Barn med andra modersmål än svenska ska också få möjlighet att utveckla dessa språk. Barn som får utveckla sitt modersmål har också bättre möjligheter att lära sig svenska. Barnen ska erbjudas en stimulerande språklig miljö, bland annat genom att få lyssna till högläsning och prata om texter.

Döva barn, barn med hörselnedsättning och barn som av andra skäl har behov av teckenspråk ska få stöd i sin språkutveckling i det svenska teckenspråket.

Barn som tillhör de nationella minoriteterna ska få stöd i sin språkutveckling i sitt nationella minoritetsspråk. De ska också få stöd i att utveckla sin kulturella identitet. Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, urfolket samer, sverigefinnar och tornedalingar. Barn som bor i ett förvaltningsområde för finska, meänkieli eller samiska har dessutom rätt till förskola helt eller till väsentlig del på dessa minoritetsspråk.

Förskola på nationella minoritetsspråk, Skolverkets webbplats

Matematik, naturvetenskap och teknik

I förskolan får barnen utforska matematik, naturvetenskap och teknik. Det gör de genom att undersöka och fundera kring till exempel olika begrepp och vardagliga problem. Barnen får också utveckla sin digitala kompetens och lära sig att vara kritiska och ansvarsfulla i förhållande till digital teknik.

Vilka går i förskolan?

Förskolan är frivillig, men hemkommunerna ska erbjuda förskola till barn från ett års ålder

 • när vårdnadshavarna arbetar eller studerar
 • när vårdnadshavarna är arbetslösa eller föräldralediga med ett annat barn
 • om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation.

Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga med ett annat barn ska erbjudas plats under minst tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka. Vissa kommuner erbjuder mer tid än så.

Dessutom ska hemkommunerna erbjuda förskola till

 • alla barn det år barnet fyller tre år (tre timmar per dag)
 • barn som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av särskilt stöd i sin utveckling.

Om ditt barn inte går i förskolan från och med hösten barnet fyller tre år ska hemkommunen erbjuda ditt barn en förskoleplats

 • om ditt barn är fött utomlands och vistas i Sverige sedan högst fem år
 • om du som vårdnadshavare är född utomlands, men nu är bosatt i Sverige och vistas här sedan högst fem år.

Hemkommunen ska reservera platsen i en månad. Du har rätt att tacka nej till platsen. Om ditt barn inte börjar på förskolan ska du få ett nytt erbjudande om plats inför varje höst, tills ditt barn är fem år.

När har ett barn rätt till förskola? Skolverkets webbplats

Vad kostar en plats i förskolan?

525 timmar per år är avgiftsfria från höstterminen det år barnet fyller tre år. Ni som är vårdnadshavare betalar en avgift för tiden utöver de timmarna.

Det är hemkommunen eller den som anordnar förskoleverksamheten som bestämmer hur mycket en plats i förskolan ska kosta. Avgiften beror på vilken inkomst vårdnadshavarna har. Men det finns en övre gräns för hur hög avgiften får bli. Det kallas för maxtaxa.

Vilka avgifter får finnas i förskolan? Skolverkets webbplats

Kommunala och fristående förskolor

Det finns både kommunala och fristående förskolor. Om förskolan är kommunal är det kommunen som är huvudman. På en fristående förskola kan huvudmannen vara till exempel ett aktiebolag, en stiftelse eller en förening. För fristående förskolor gäller samma regler som för kommunala förskolor.

Hemkommunen ansvarar för att

 • det finns förskoleplatser inom kommunen till alla barn som behöver det
 • barn erbjuds plats i förskolan
 • kontrollera att all verksamhet uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet.

Skolinspektionen granskar kommunala förskolor och kommunernas ansvarstagande för förskolans verksamhet och vilka förutsättningar som ges där.

Pedagogiska inriktningar i förskolan

Förskolor kan ha eller vara inspirerade av olika pedagogiska inriktningar. Det innebär att de utgår från olika grundtankar om människan och hur barn lär sig i den dagliga verksamheten. Oavsett pedagogisk inriktning ska alla förskolor arbeta utifrån förskolans läroplan.

Pedagogiska inriktningar i förskolan

Hur stor får en barngrupp i förskolan vara?

Antalet barn i barngruppen på förskolan har betydelse för barnens trygghet, utveckling och lärande. När förskolor planerar hur de ska sätta ihop barngrupper tar de hänsyn till

 • personalens kompetens
 • personaltäthet
 • sammansättning och antal barn i grupperna
 • barnens ålder
 • inne- och utemiljön.

Riktmärke för antal barn

För barn mellan ett och tre år kan ett riktmärke för antalet barn i en barngrupp vara 6 till 12 barn. För barn mellan fyra och fem år kan ett riktmärke vara 9 till 15 barn. Riktmärkena är inte tvingande. De ska vara ett stöd för förskolorna att skapa lagom stora barngrupper. Om du som förälder har funderingar över barngruppens storlek på ditt barns förskola kan du kontakta förskolans rektor.

Barngruppers storlek och sammansättning på skolverket.se

Ansöka om förskoleplats

Din hemkommun har information om de kommunala förskolorna. Vänd dig till din hemkommun för att få veta hur du ansöker om en förskoleplats i en kommunal förskola. Om du vill att ditt barn ska gå i en fristående förskola ska du kontakta den förskolan.

Förskola i en annan kommun, Skolverkets webbplats

Hitta och jämför förskolor

Vad är viktigt för dig som vårdnadshavare när du väljer förskola till ditt barn? Vi har samlat information om vad som kan vara bra att tänka på och förslag på frågor du kan ställa både till dig själv och till förskolan.

Fakta och tips när du ska hitta och jämföra förskolor

Förskolan är till för ditt barn

Hur är det att gå i förskolan och vad får ditt barn lära sig där? I den här filmen får vi följa Amir en helt vanlig dag på förskolan. Filmen riktar sig till dig som har barn i förskoleåldern och som inte har kommit i kontakt med den svenska förskolan förut. Här får du svar på de vanligaste frågorna om förskolan.

Film: Förskolan är till för ditt barn(tid 3:57 min)

/