Innehåll på denna sida

Fakta och tips när du ska hitta och jämföra förskolor

När det är dags för ditt barn att börja förskolan får du som vårdnadshavare lämna önskemål om vilken förskola ditt barn ska gå på. Här ger vi vägledning i vad som kan vara bra att tänka på när du ska hitta och jämföra förskolor.

Förskolebarn med pedagog på 4H-gård.

Likheter och skillnader mellan olika förskolor

Alla förskolor drivs utifrån samma regler, men hur de arbetar kan se olika ut. Hur många barn som går på förskolan, barngruppernas storlek och personalens utbildning kan till exempel skilja sig åt.

I förskolans läroplan står det att i undervisningen på förskolan ska ditt barn få möjlighet att utveckla sig inom olika områden, bland annat språk, matematik, hälsa och hållbar utveckling.

Många förskolor drivs av kommunen, men det finns också många förskolor som är fristående. Det innebär att de drivs av en enskild huvudman. Förskolor kan även ha olika pedagogiska inriktningar. Rutinerna, utemiljön, lokalerna och maten varierar också mellan förskolor.

Innan du väljer förskola kan det vara bra att fundera över om det är något som är särskilt viktigt för dig eller ditt barn. Det kan vara bra att ta kontakt med de förskolor du är intresserad av för att bilda dig en egen uppfattning. Många förskolor erbjuder bokade besök eller ”öppet hus”.

Frågor du kan ställa till förskolan

 • Kan ni berätta om er undervisning?
 • Hur arbetar ni med de olika områdena i läroplanen, till exempel språk, matematik, hälsa och hållbar utveckling?

Storlek på förskolan, på barngrupperna och barngruppers sammansättning

Förskolor kan vara olika stora. En del kan ha en barngrupp medan andra kan ha många olika grupper. Storleken och sammansättningen på barngrupperna kan också variera. Vissa förskolor delar upp barnen efter ålder, medan andra blandar barn i olika åldrar i samma grupp.

Hur stor barngruppen är har betydelse för ditt barns trygghet, utveckling och lärande. Men det är flera faktorer som påverkar kvalitén, till exempel personalens kompetens, personaltätheten, barngruppens sammansättning samt miljön ute och inne.

Om barngruppers storlek och riktmärken på Skolverkets webbplats

Frågor du kan ställa till dig själv

 • Trivs mitt barn i en större grupp med många kompisar eller i en mindre grupp med färre relationer?

Frågor du kan ställa till förskolan

 • Hur mycket utbildad personal arbetar i varje barngrupp?
 • Hur många barn är det i varje barngrupp?
 • Har barngrupperna gemensamma ytor, egna avdelningar eller både och?

Statistik om barn, personal och grupper, Skolverkets webbplats

Personalen i förskolan

I förskolan arbetar både kvinnor och män. Det finns oftast olika yrkeskategorier: förskollärare, barnskötare och övrig personal, till exempel bild-, drama- eller musikpedagoger.

Personalens utbildning kan variera mellan förskolor. Det kan till exempel vara en större eller mindre andel utbildade förskollärare. Förskollärarna har ett särskilt ansvar i utbildningen och för det pedagogiska innehållet i undervisningen. Undervisningen leds av förskollärarna, men även barnskötare och övrig personal kan medverka.

För att du ska få en uppfattning om relationen mellan antal barn och antal personal på en förskola kan du titta på förskolans mått för antal barn per heltidstjänst. Det betyder att eventuella deltidsarbetare på förskolan har räknats om till heltider.

Hur hög personalomsättningen är, hur förskolan gör när de behöver ta in vikarier och hur personalen får utveckla sin kompetens kan också se olika ut mellan olika förskolor.

Frågor du kan ställa till förskolan

 • Hur många förskollärare finns det på förskolan?
 • Hur gör ni när ni behöver ta in vikarier?
 • Hur arbetar ni för att personalen ska utveckla sin kompetens?

Kommunala och fristående förskolor

Det finns både kommunala och fristående förskolor. Det är vanligast att förskolan drivs av kommunen. Fristående förskolor kan till exempel drivas av ett aktiebolag, ett trossamfund, en stiftelse, en ekonomisk förening eller som ett föräldrakooperativ.

Undervisningen ska alltid vara icke-konfessionell, det vill säga fri från religiösa inslag.

Frågor du kan ställa till dig själv

 • Vilka förskolor finns där vi bor?
 • Är det viktigt för mig om mitt barn går i en kommunal eller fristående förskola?
 • Är det viktigt för mig i vilken form förskolan bedrivs, till exempel som föräldrakooperativ eller av ett trossamfund?

Frågor du kan ställa till förskolan

 • Om förskolan drivs av ett trossamfund, märks det på verksamheten och i så fall hur?
 • Om det är ett föräldrakooperativ, hur mycket förväntas jag som vårdnadshavare hjälpa till med matlagning, städning och andra sysslor?

Pedagogiska inriktningar i förskolan

Förskolor kan ha eller vara inspirerade av olika pedagogiska inriktningar. Det innebär att de utgår från olika grundtankar om människan och hur barn lär sig i den dagliga verksamheten.

Oavsett vilken pedagogisk inriktning en förskola har måste den följa förskolans läroplan. Alla barn som går i förskolan ska känna sig trygga, ha roligt och få utvecklas.

Här kan du läsa mer om några exempel på pedagogiska inriktningar:

Frågor du kan ställa dig själv

 • Vad är viktigt för mig och mitt barn när det gäller pedagogisk inriktning?

Frågor du kan ställa till förskolan

 • Arbetar ni utifrån någon särskild pedagogisk inriktning?
 • Vilka är de grundläggande värdena bakom inriktningen?
 • Vad innebär inriktningen i praktiken, en vanlig dag på förskolan?

Den första tiden i förskolan

När ditt barn börjar förskolan brukar den första tiden vara en introduktion eller inskolning. Det innebär oftast att du som vårdnadshavare är tillsammans med ditt barn de första dagarna. Efter det får ditt barn stegvis vänja sig vid att vara på förskolan utan någon vårdnadshavare. Olika förskolor har olika rutiner för hur introduktionen går till och hur lång tid den tar.

Frågor du kan ställa till dig själv

 • Har jag några speciella önskemål om introduktionen?

Frågor du kan ställa till förskolan

 • Hur går introduktionen till?
 • Vad förväntas av mig som vårdnadshavare?
 • Kan mitt barn få en längre introduktion om det skulle behövas?

Kontakten med dig som vårdnadshavare

Förskolan ska samarbeta nära och förtroendefullt med dig som vårdnadshavare. På vilket sätt förskolan håller kontakt med vårdnadshavarna kan se olika ut. En del skickar veckobrev där de berättar vad barnen har fått göra under veckan. Andra informerar via ett digitalt verktyg, till exempel en app.

Det är också vanligt att personalen berättar lite om hur ditt barns dag varit när du hämtar barnet på förskolan. Du som vårdnadshavare är också välkommen att ställa frågor. Du ska också bli inbjuden till minst ett utvecklingssamtal per år. Utvecklingssamtal är ett samtal mellan förskolans personal och barnets vårdnadshavare. Det ska handla om barnets utveckling och lärande. Förskolan kan även anordna olika typer av möten där du får träffa andra vårdnadshavare.

Frågor du kan ställa till dig själv

 • Vad tycker jag är viktigt i kontakten med förskolan?

Frågor du kan ställa till förskolan

 • Hur får jag information om vad ni gör och om hur mitt barn har det?

Barn som behöver särskilt stöd

I förskolan ska alla barn få möjlighet att utvecklas, leka och lära utifrån sina förutsättningar och behov. Utbildningen ska ta hänsyn till och anpassas till alla barn i förskolan. De barn som behöver särskilt stöd på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl ska få det.

Rätt till särskilt stöd i förskolan, Skolverkets webbplats

Frågor du kan ställa till dig själv

 • Har mitt barn särskilda behov och behöver särskilt stöd?

Frågor du kan ställa till förskolan

 • Hur arbetar förskolan med barn som är i behov av särskilt stöd?
 • Hur arbetar förskolan när det gäller just det särskilda stöd som mitt barn behöver?
 • Vilka resurser lägger förskolan på särskilt stöd för mitt barn, till exempel i form av personal?

Förskolans lokaler

Förskolors lokaler kan skilja sig mycket åt. En del förskolor kan till exempel ha rörelserum, en ateljé eller kanske en verkstad. Det brukar gå att få besöka förskolor innan du väljer förskola. På det sättet kan du se hur lokalerna ser ut, till exempel hur det ser ut där barnen äter, där de vilar och vilka lekmöjligheter som finns.

Frågor du kan ställa till dig själv

 • Vad är viktigt för mig och mitt barn när det gäller förskolans lokaler?

Frågor du kan ställa till förskolan

 • Hur använder ni era lokaler, till exempel för undervisning, lek och måltider?
 • Har ni några speciella rum, till exempel rörelserum, ateljé eller verkstad?

Utemiljön på förskolan

Förskolans utemiljö kan främja barnens hälsa, utveckling och lärande på flera olika sätt. Vissa förskolor har stora utegårdar, medan andra har mindre. Det kan finnas lekställningar, sandlådor, gungor och uteleksaker. En förskola som har en liten gård kanske oftare gör utflykter till skogen eller lekparker i förskolans närområde.

Frågor du kan ställa dig själv

 • Vad är viktigt för mig och mitt barn när det gäller förskolans utomhusmiljö?

Frågor du kan ställa till förskolan

 • Hur använder ni era utomhusmiljöer, till exempel för undervisning och lek?
 • Brukar ni ta er till platser utanför förskolans område? Vart och hur ofta?

Boverkets allmänna råd om friyta för lek och utevistelse, Boverkets webbplats

Aktiviteter, lek och vila på förskolan

Förskolor har olika rutiner för när barnen leker, vilar och vistas utomhus. Här beskriver vi lite om hur det kan se ut.

Aktiviteter och lek

Barnen på förskolan ska erbjudas fri lek och organiserade aktiviteter, både inomhus och utomhus. Förskolor kan ha regelbundna aktiviteter som återkommer på vissa veckodagar, till exempel att göra en utflykt varje tisdag eller att läsa sagor en viss tid varje dag. Många förskolor planerar också in aktiviteter utanför förskolan, till exempel besök på museer och bibliotek.

Vila

Barnen brukar vila eller sova någon gång under dagen på förskolan. Hur rutinerna ser ut beror på barnens individuella behov. På vissa förskolor sover de yngre barnen utomhus i vagnen. På andra förskolor sover barnen inomhus, till exempel på madrasser i ett vilorum. Rutinerna för hur personalen får barnen att varva ner kan se olika ut. De lite äldre barnen ägnar sig ofta åt en lugn aktivitet.

Utomhusvistelse

Alla förskolor erbjuder utevistelse, men rutinerna kan se olika ut. Rutinerna kan också variera inom en förskola beroende på barnens ålder. På en del förskolor är barnen alltid utomhus när vårdnadshavarna lämnar dem efter ett visst klockslag. En del håller mest till på förskolans gård medan andra tar med barnen ut i skogen eller till lekplatser utanför förskolan.

Omsorg om ditt barn

Du som är vårdnadshavare vet förstås vilka rutiner som du och ditt barn har hemma när det gäller till exempel toalettbesök, blöjbyte eller hygien. Det kan också finnas vanor som skapar trygghet för barnet, till exempel att ha napp eller ett gosedjur när barnet vilar.

För att ditt barn ska känna igen sig kan det vara bra att berätta om de rutiner och vanor ni har hemma, men också fråga om de rutiner som förskolan har.

Frågor du kan ställa till förskolan

 • Hur ser en vanlig dag och vecka ut på förskolan?
 • Hur ofta är ni utomhus?
 • Vilka platser brukar ni besöka i närområdet?
 • Vilka tider vilar barnen och hur går vilan till?
 • Vad händer om mitt barn inte somnar på vilan?

Maten på förskolan

Förskolor serverar måltider, till exempel lunch, mellanmål och i vissa fall frukost. Maten på förskolan ska vara varierad och näringsriktig.

På vissa förskolor lagas maten i ett centralt storkök som sedan levereras till förskolan. Andra förskolor har en egen kock som lagar maten.

Förskolan kan ha olika rutiner för vad som gäller för barn som äter frukost, till exempel vilken tid barnen måste vara på plats. Förskolor arbetar pedagogiskt med lunchen och kan involvera barnen på olika sätt. Hur ofta och när förskolor serverar mellanmål kan också variera.

En del förskolor serverar mycket ekologisk eller vegetarisk mat. Alla barn som behöver det ska få allergianpassad kost. Möjligheten att få någon annan typ av anpassad kost, till exempel om du vill att ditt barn ska få vegetarisk mat, kan variera mellan förskolor.

Frågor du kan ställa dig själv

 • Vad är viktigt för mig och mitt barn när det gäller mat?

Frågor du kan ställa till förskolan

 • Vilka tider äter barnen?
 • Hur går det till när ni äter lunch?
 • Var lagas maten?
 • Erbjuder ni ekologisk mat?
 • Vilka möjligheter till olika typer av kost finns? Till exempel om jag vill att mitt barn ska få vegetarisk mat.
 • Hur gör ni om mitt barn inte äter?

Om måltider i förskolan på Livsmedelsverkets webbplats

Jämlikhet i förskolan

Alla förskolor ska arbeta utifrån alla människors lika värde och bemöta barnen likvärdigt oavsett kön, etnicitet eller funktionsnedsättning hos barnet eller någon som barnet har anknytning till. Enligt förskolans läroplan ska förskolan aktivt motverka diskriminering på grund av

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder.

Syftet är att ge barnen möjlighet att utvecklas på lika villkor.

Frågor du kan ställa till förskolan

 • Hur arbetar ni för att motverka diskriminering och främja jämställdhet mellan könen?

Sök mer information om förskolans kvalitet

På din hemkommuns webbplats finns ofta information om de kommunala förskolor som finns i kommunen, till exempel beskrivningar av pedagogiken, kontaktuppgifter och utvärderingar av verksamheten. Ibland finns det även länkar till fristående förskolor och deras utvärderingar. Om kommunen inte har någon information brukar de fristående förskolorna ofta ha egna webbplatser där du kan läsa mer.

Samlade frågor du kan ställa till förskolan

I länken nedan har vi samlat frågorna som du som vårdnadshavare kan ställa till förskolan innan du väljer förskola till ditt barn.

Samlade frågor du kan ställa till förskolan

Sammanfattning

Texten ger råd och tips till dig som söker förskola till ditt barn. Det är bra att jämföra olika förskolor och ta hänsyn till faktorer som personalens utbildning, barngruppens storlek, pedagogiska inriktningar och möjligheten till kontakt med förskolan. Texten är en guide för dig som letar efter den bästa förskolan till ditt barn och ger råd om vilka frågor du kanställa till förskolan innan du fattar ditt beslut.

/