Om förskolan

Förskolan är till för barn mellan ett och sex år. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där.

Här kan du läsa mer om förskolan på andra språk.

Förskolan ska erbjuda en stimulerande och utvecklande verksamhet för ditt barn och göra det möjligt för dig som förälder att förena föräldraskap med att arbeta eller studera.

Förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet

I förskolan får barnen möjlighet att utvecklas och lära genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet och ska lägga grunden för det lärande som fortsätter resten av livet.

Förskolan styrs av en läroplan och barnen får undervisning under ledning av förskollärare. Det kan också finnas annan personal som bidrar till att barnen får utvecklas och lära, till exempel barnskötare.

Språkutveckling

I förskolan får barnen utveckla både det svenska språket och eventuella andra modersmål, bland annat genom högläsning och samtal om texter. Barn som får förutsättningar att utveckla sitt modersmål har också bättre möjligheter att lära sig svenska.

Döva barn, barn med hörselnedsättning och barn som av andra skäl har behov av teckenspråk ska få stöd i sin språkutveckling i det svenska teckenspråket.

Barn som tillhör de nationella minoriteterna ska få stöd i sin språkutveckling i sitt nationella minoritetsspråk. De ska också få stöd i att utveckla sin kulturella identitet. Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, urfolket samer, sverigefinnar och tornedalingar. Barn som bor i ett förvaltningsområde för finska, meänkieli eller samiska har dessutom rätt till förskola helt eller till väsentlig del på dessa minoritetsspråk.

Rätten att utveckla sitt nationella minoritetsspråk i förskolan Länk till annan webbplats.

Förskola på nationella minoritetsspråk, skolverket.se Länk till annan webbplats.

Matematik, naturvetenskap och teknik

I förskolan får barnen också utforska matematik, naturvetenskap och teknik. Det gör de genom att undersöka och fundera kring till exempel olika begrepp och vardagliga problem. Barnen får också utveckla sin digitala kompetens och lära sig att vara kritiska och ansvarsfulla i förhållande till digital teknik.

Leken är viktig i förskolan

I förskolan har leken en central plats i all undervisning, både barns spontana lek och lek som personalen introducerar. I leken får barnen bland annat bearbeta intryck och utveckla sin fantasi, kreativitet och förmåga att samarbeta och kommunicera.

Förskolan arbetar med värdegrund

Förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Här får barnen också utveckla sin förmåga till empati och omtanke. Att skapa trygghet för både barn och vårdnadshavare är en viktig uppgift för förskolan. Därför ska förskolan samarbeta med vårdnadshavarna.

Läroplan för förskolan (skolverket.se) Länk till annan webbplats.

Personalen i förskolan

Kontakten med dig som vårdnadshavare

Vilka går i förskolan?

Förskolan är frivillig, men kommunerna ska erbjuda förskola till barn från ett års ålder

  • när föräldrarna arbetar eller studerar
  • när föräldrarna är arbetslösa eller föräldralediga
  • om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation.

Barn till arbetslösa eller föräldralediga ska erbjudas plats under minst tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka. Vissa kommuner erbjuder mer tid än så.

Dessutom ska kommunerna erbjuda förskola till

  • alla barn det år barnet fyller tre år (tre timmar per dag)
  • barn som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av särskilt stöd i sin utveckling.

När har ett barn rätt till förskola? (skolverket.se) Länk till annan webbplats.

Vad kostar en plats i förskolan?

Tre timmar per dag är avgiftsfria från höstterminen från det år barnet fyller tre år. Ni som är vårdnadshavare betalar en avgift för tiden utöver de tre timmarna. Det är kommunen eller den som anordnar förskoleverksamheten som bestämmer hur mycket en plats i förskolan ska kosta.

Hur hög avgiften är bestäms av vilken inkomst vårdnadshavarna har. Men det finns en övre gräns för hur hög avgiften får bli, så kallad maxtaxa.

Vilka avgifter får finnas i förskolan? (skolverket.se) Länk till annan webbplats.

Kommunala och fristående förskolor

Det finns både kommunala och fristående förskolor. Om förskolan är kommunal är det kommunen som är huvudman. På en fristående förskola kan huvudmannen vara till exempel ett bolag, en stiftelse eller en förening. För fristående förskolor gäller samma regler som för kommunala förskolor.

Kommunen ansvarar för att

  • det finns förskoleplatser inom kommunen till alla barn som behöver det
  • barn erbjuds plats i förskolan
  • kontrollera att all verksamhet uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet, både i de kommunala och i de fristående förskolorna.

Pedagogiska inriktningar i förskolan

Förskolor kan ha eller vara inspirerade av olika pedagogiska inriktningar. Det innebär att de utgår från olika grundtankar om människan och hur barn lär sig i den dagliga verksamheten på förskolan.

Pedagogiska inriktningar i förskolan

Ansöka om förskoleplats

Din kommun har information om de kommunala förskolorna. Vänd dig till din kommun för att få veta hur du ansöker om en förskoleplats i en kommunal förskola. Om du vill att ditt barn ska gå i någon fristående förskola ska du kontakta den förskolan.

Välja förskola

Vad är viktigt för dig som vårdnadshavare när du väljer förskola till ditt barn? Vi har sammanställt information om vad som kan vara bra att tänka på och förslag på frågor du kan ställa både till dig själv och till förskolan.

Fakta och tips när du ska välja förskola

Förskolan är till för ditt barn

Film: Förskolan är till för ditt barn(tid 3:57 min)

Hur är det att gå i förskolan och vad får ditt barn lära sig där? I den här filmen får vi följa Amir en helt vanlig dag på förskolan. Filmen riktar sig till dig som har barn i förskoleåldern och som inte har kommit i kontakt med den svenska förskolan förut. Här får du svar på de vanligaste frågorna om förskolan.

Senast uppdaterad 27 januari 2023