Innehåll på denna sida

صنف آمادگی

Dari (PRS)

بیشتر أطفال زمانی که شش سال دارند صنف آمادگی را شروع می‌کنند. بعداز صنف آمادگی دوره ٩ ساله ابتدائیه را شروع می‌نمایند.

Två barn i förskoleklass som tittar på ett papper.

اطفالی که در سویدن سکونت دارند از ترم خزان همان سالی که شش سال خود را تکمیل می‌کنند مکلفیت مکتب رفتن دارند، در این زمان بیشتر أطفال در مکتب ابتدائیه یا شکل‌‌های دیگر مکاتب درس خواندن را شروع می‌نمایند. هر سال تحصیلی به دو ترم تقسیم می‌شود: یک ترم خزان و یک ترم بهاره.

مکاتب می‌توانند کمونی یا مستقل باشند

مکاتب ابتدائیه می‌توانند کمونی یا مستقل باشند. بیشتر مکاتب ابتدائیه کمونی هستند و معمولترین حالت ممکن آن است که شاگردان به یک مکتب کمونی نزدیک خانه خود بروند.

هر مکتب ابتدائیه این امکان را دارد که شاخه‌های درسی خود را ارایه نماید، بعنوان مثال کورس‌های انگلیسی یا فرهنگ و ورزش.

مکاتب مستقل به روی همه باز است و تدریس در آنها مشابه همان است که در مکاتب کمونی ارایه می‌شود. مکاتب مستقل سرپرست (صاحب) دیگری غیر از کمون دارند.

صنف آمادگی

همه أطفال از همان سالی که شش سال خود را تکمیل می‌کنند باید به صنف آمادگی بروند، اما در بعضی مواقع طفل می‌تواند از پنج یا هفت سالگی هم شروع کند. صنف آمادگی رایگان است و دربرگیرنده حداقل ٥٢٥ ساعت در یک سال تحصیلی می‌باشد.

تدریس در این دوره باید مشوق پیشرفت و یادگیری باشد. این دوره همچنان باید جهت ادامه تحصیل طفل را آماده کند. بازی، خلق کردن و اکتشاف بخش‌های مهم یادگیری طفل می‌باشند.

فعالیت‌های صنف آمادگی

این آموزش باید به أساس یک نگاه همه جانبه به شاگرد و نیازهای شاگرد شکل گیرد. هدف صنف آمادگی همچنان آن است که به طفل امکان بوجود آوردن روابطی خوب با دوستان داده و إحساس تعلق و امنیت در گروه را به او داده بتواند. همچنان باید این تدریس به شاگرد امکان توسعه توانایی همکاری به أساس یک روش دمکراتیک و بشردوستانه دهد.

این دوره باید شرایطی بوجود آورده بتواند که در آن شاگردان توانایی خود در قسمت امتحان کردن و پرورش ایده‌های خود، حل مشکلات و عملی کردن ایده‌های خود را بدست آورند.

در صنف آمادگی، شاگردان باید با دیگران در موقعیت‌های مختلف هم بصورت شفاهی و هم کتبی تماس برقرار نمایند. از طریق روش‌های مختلف بیان احساسات خود با استفاده از هنرهای زیبا، أطفال یاد می‌گیرند که به شکل‌های مختلف با هم از طریق بعنوان مثال تیاتر، رقص، موزیک، تصویر و فرم، تماس گرفته بتوانند. در صنف آمادگی همچنان استفاده از مفاهیم ریاضی برای حل مشکلات وبرای شرح حوادث و وقایعی که در طبیعت یا دیگر جاهایی اتفاق می‌افتد که صنف آمادگی از آنجا بازدید می‌کند، هم آموزش داده می‌شود. در صنف آمادگی باید به شاگردان امکان امتحان کردن و حرکت در محیط‌های مختلف داده شود تا آنها بفهمند کدام چیزها بالای صحت و إحساس خوب آنها تاثیر کرده می‌تواند. این فعالیت‌ها باید حداکثر ٦ ساعت در روز باشد.

این کمونها هستند که مسئولیت دارند به شاگردان صنف آمادگی را ارائه نمایند. صنف آمادگی که از طرف مکاتب مستقل ارائه می‌شود یک آلترناتیو برای مراکز دولتی مربوطه می‌باشد.