Innehåll på denna sida

Förskoleklassen

De flesta barn börjar i förskoleklass när de är sex år. Efter förskoleklassen börjar de i den nioåriga grundskolan.

Två barn i förskoleklass som tittar på ett papper.

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år. Då börjar de flesta barn i förskoleklass. Efter förskoleklassen börjar barnen i grundskolan eller motsvarande skolformer. Varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin.

Skolor kan vara kommunala eller fristående

Grundskolor kan vara kommunala eller fristående. De flesta grundskolor är kommunala och det vanligaste är att elever går i en kommunal skola nära hemmet.

Varje grundskola har möjlighet att ha olika inriktningar, till exem­pel engelska klasser eller kultur- och idrottsklasser.

Fristående skolor är öppna för alla och undervisningen ska motsvara den som ges i kommunala skolor. Fristående skolor har en annan huvudman (ägare) än kommunen.

Förskoleklass

Alla barn ska gå förskoleklass från det år de fyller sex år men i vissa fall kan barnet börja vid fem eller sju års ålder. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår.

Undervisningen ska stimulera till utveckling och lärande. Den ska också förbereda för fortsatt utbildning. Lek, skapande och utforskande är viktiga delar för barns lärande.

Verksamheten i förskoleklassen

Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen syftar också till att ge barnen möjlighet att utveckla goda relationer till kamrater och att känna tillhörighet och trygghet i gruppen. Likaså ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla samarbetsförmåga utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.

Undervisningen ska ge förutsättning för eleverna att utveckla sin förmåga att pröva och utveckla idéer, att lösa problem och att omsätta idéerna i handling.

I förskoleklassen får eleverna kommunicera både muntligt och skriftligt i olika sammanhang. Genom olika estetiska uttrycksformer lär sig barnen att kommunicera på olika sätt med hjälp av exempelvis drama, dans, musik, bild och form. I förskoleklassen ingår också att använda matematiska begrepp för att lösa problem och att utforska och beskriva händelser och samband i naturen eller på andra platser som förskoleklassen besöker. Förskoleklassen ska ge möjlighet för eleverna att pröva på att röra sig i olika miljöer för att de ska förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande. Verksamheten kan pågå i max 6 timmar per dag.

Det är kommunerna som ansvarar för att eleverna erbjuds förskoleklass. Förskoleklass som anordnas av fristående skolor är ett alternativ till den kommunala verksamheten.

/