Innehåll på denna sida

پروگرام مقدماتی

Dari (PRS)

پروگرام مقدماتی برای شمایی است که واجد شرایط برای پروگرام‌های عمومی مکتب لیسه نیستید. این که کدام پروگرام را انتخاب نمایید از جمله بستگی به این دارد که هدف شما از تحصیل در پروگرام مربوطه چیست.

Tre gymnasieelever som står i bredd och ler.

تحصیل در پروگرام مقدماتی باید از یک پلان دنباله روی نماید که دربرگیرنده هدف، طول دوره، و مطالب اصلی گنجانده شده در آن پروگرام باشد. همچنان باید یک پلان فردی هم برای هر شاگرد تنظیم گردد. این پلان باید بر مبنای هدف شما از تحصیل، نیازها و علائق شما شکل داده شود.

از خزان ٢٠١٩ چهار پروگرام مقدماتی وجود خواهد داشت: انتخاب برمبنای پروگرام، مقدماتی مسلکی، پروگرام گزینه فردی و مقدماتی زبان. هیچکدام از این پروگرام‌ها دیپلم فراهم نمی‌کند بلکه هدف راهنمایی شاگردان به یک پروگرام عمومی دیگر یا کار می‌باشد.

تحصیل تمام وقت می‌باشد و مضامین درسی بر مبنای یک پلان تحصیلی فردی تعیین می‌گردد. پلان تحصیلی فردی باید از اول جولای ٢٠١٩ دربرگیرنده هدف از این دوره تحصیلی، محتوا و مضامین اصلی و طول آن باشد. بعداز آن، هدف شاگرد از گذراندن این دوره تحصیلی بر روی شکل پلان تحصیلی فردی تاثیر خواهد گذاشت. یک شاگرد که پروگرام مقدماتی را به پایان ببرد یک دیپلم دوره متوسطه دریافت می‌کند.

برای آنکه دریابید کدام پروگرام مناسبترین برای شما می‌باشد، با یک رهنمای تحصیلی و مسلکی در مکتب خود صحبت کرده می‌توانید.

چهار پروگرام مقدماتی مختلف

انتخاب بر مبنای پروگرام

انتخاب بر مبنای پروگرام برای شمایی است که می‌خواهید دوره‌ای بگذرانید که گرایش به یک پروگرام عمومی مشخص دارد و دلیل انتخاب آن است که در اسرع وقت بتوانید در آن پروگرام عمومی پذیرفته شوید. پروگرام عمومی مربوطه که دوره آموزشی به آن گرایش دارد هم می‌تواند یک پروگرام مسلکی باشد و هم یک پروگرام آماده کننده برای تحصیلات عالیه.

این کمون محل سکونت شماست که مسئولیت دارد به همه شاگردان واجد شرایط برای پروگرام "انتخاب بر مبنای پروگرام" این دوره ارائه گردد.

در موارد زیر شما واجد شرایط می‌باشید:

  • کامیابی در سویدنی یا سویدنی منحیث زبان دوم
  • ریاضیات و انگلیسی، همچنان سه مضمون درسی دیگر
  • و یا سویدنی یا سویدنی منحیث زبان دوم،
  • ریاضیات یا انگلیسی، همچنان چهار مضمون درسی دیگر

مقدماتی مسلکی

مقدماتی مسلکی برای شمایی است که می‌خواهید در یک کورس با گرایش مسلکی تحصیل نمایید، اما نمرات کامیابی لازم برای ورود به یک پروگرام مسلکی را ندارید.

مقدماتی مسلکی می‌تواند دربرگیرنده تحصیلاتی باشد تا شما بتوانید کاری بدست آورید یا برای یک پروگرام مسلکی درخواست کرده بتوانید. این تحصیلات منحیث مثال می‌تواند بشمول مضامین درسی دوره ابتدائیه که در آنها کامیاب نشده‌اید، کورس‌هایی از پروگرام مسلکی، آموزش در محیط کار (آ.پ.ال) یا کارآموزی و دیگر اقدامات لازم که شما برای پیشرفت علمی خود ضرورت دارید، باشد. بعداز گذراندن این تحصیلات شما می‌توانید کار جستجو نموده و یا در یک پروگرام مسلکی ادامه تحصیل دهید.

گزینه فردی

گزینه فردی برای شمایی است که در پروگرامی می‌خواهید تحصیل نمایید تا کاری بدست آورده و یا در لیسه و یا دیگر سطح ادامه تحصیل دهید. شما در بعضی مضامین درسی که برای ورود به پروگرام عمومی ضروری هستند، کامیاب نشده‌اید.

تحصیل در این پروگرام می‌تواند منحیث مثال دربرگیرنده مضامین درسی دوره ابتدائیه که در آنها کامیاب نشده‌اید، کورس‌هایی از پروگرام عمومی، و دیگر اقدامات لازم مثل اقدامات مشوق یا کارآموزی، باشد. بعداز گذراندن این تحصیلات شما می‌توانید کار جستجو نموده و یا در یک مکتب لیسه ادامه تحصیل دهید.

مقدماتی زبان

مقدماتی زبان برای شما می‌باشد که تازه به سویدن وارد شده و نمرات کامیابی لازم برای ورود به یک پروگرام عمومی را ندارید و ضرورت به تحصیل در زبان سویدنی دارید. در این کورس تمرکز بر روی زبان سویدنی است تا شاگرد به یک پروگرام مقدماتی دیگر، پروگرام عمومی، آموزش کلانسالان یا یک شغل، رفته بتواند. این کورس بر مبنای تجربیات، معلومات و هدف شاگرد از تحصیل تنظیم شده و مطابقت داده می‌شود.

Lärare och elev som sitter och tittar i en bok.

این کورس دربرگیرنده تدریس سویدنی و دیگر مضامین درسی دوره ابتدائیه، کورس‌هایی از پروگرام عمومی، و دیگر اقدامات لازم می‌باشد که شما برای پیشرفت علمی خود به آنها ضرورت دارید. بعداز گذراندن این تحصیلات شما می‌توانید در مکتب لیسه یا دیگر مکان ادامه تحصیل دهید.