Innehåll på denna sida

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram finns för dig som inte är behörig till de nationella programmen i gymnasieskolan. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet.

Tre gymnasieelever som står i bredd och ler.

Ett alternativ till att gå ett introduktionsprogram är att gå kvar upp till två år till i grundskolan för att bli behörig. Introduktionsprogrammet ska ge dig som inte är behörig till ett nationellt program möjlighet att komma in på ett sådant program eller leda till att du kan få ett arbete.

Utbildningen på ett introduktionsprogram ska följa en plan för utbildning som ska innehålla syfte, längd och det huvudsakliga innehållet. En individuell studieplan ska också upprättas för varje elev. Den ska utformas efter ditt mål med din utbildning, dina behov och intressen.

Från och med hösten 2019 finns fyra olika introduktionsprogram: Programinriktat val, Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och Språkintroduktion. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett annat nationellt program eller till arbete.

Utbildningen är på heltid och innehållet i utbildningen bestäms i en individuell studieplan. Den individuella studieplanen ska från och med den 1 juli 2019 beskriva utbildningens syfte, huvudsakliga innehåll och längd. Elevens mål med utbildningen påverkar sedan hur den individuella studieplanen ska se ut. En elev som avslutar ett introduktionsprogram får ett gymnasieintyg.

För att du ska få hjälp med att ta reda på vilket program som passar bäst för dig, kan du prata med en studie- och yrkesvägledare på din skola.

De fyra olika introduktionsprogrammen

Programinriktat val

Programinriktat val är för dig som vill ha en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och för att du, så snart som möjligt, ska kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram och ett högskoleförberedande program.

Det är din hemkommun som ansvarar för att alla elever som är behöriga till programinriktat val erbjuds programmet.

Du är behörig som har

  • godkänt i svenska eller svenska som andraspråk
  • matematik och engelska samt tre andra ämnen, eller
  • svenska eller svenska som andraspråk
  • matematik eller engelska och fyra andra ämnen.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion är för dig som vill ha en yrkesinriktad utbildning, men saknar de godkända betyg som krävs för att gå på ett yrkesprogram.

Yrkesintroduktionen kan innehålla utbildning för att du ska kunna få ett arbete eller för att du ska kunna söka till ett yrkesprogram. Utbildningen kan till exempel innehålla grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i, kurser från yrkesprogram, arbetsplatsförlagt lärande (apl) eller praktik och andra insatser som du behöver för din kunskapsutveckling. Efter utbildningen kan du söka arbete eller läsa vidare på ett yrkesprogram.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ är för dig som vill ha en utbildning för att kunna få ett arbete eller för att kunna läsa vidare i gymnasieskolan eller annan utbildning. Du saknar något av de godkända betyg som krävs för att komma in på ett nationellt program.

Utbildningen kan till exempel innehålla grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i, kurser från nationella program och andra insatser såsom motivationsinsatser eller praktik. Efter utbildningen kan du söka arbete eller läsa vidare i gymnasieskolan.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är för dig som är nyanländ i Sverige och saknar de godkända betyg som krävs för att gå ett nationellt program och behöver ha en utbildning i det svenska språket. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till annat introduktionsprogram, nationellt program, vuxenutbildning eller yrke. Utbildningen läggs upp och anpassas efter elevens erfarenheter, kunskaper och mål med utbildningen.

Lärare och elev som sitter och tittar i en bok.

Utbildningen kommer att innehålla undervisning i svenska och andra ämnen från grundskolan, kurser från nationella program och andra insatser som du behöver för din kunskapsutveckling. Efter utbildningen kan du läsa vidare i gymnasieskolan eller i annan utbildning.

/