Innehåll på denna sida

اس.اف.ای، سویدنی برای مهاجرین

Dari (PRS)

برای افراد بالای ١٦ سال

کورس سویدنی برای مهاجرین (اس.اف.ای) برای شمایی شکل داده شده که ضرورت به معلومات بنیانی در سویدنی دارید. هدف آن است که سویدنی را یاد بگیرید تا بطور شفاهی و کتبی در زندگی روزانه، زندگی اجتماعی، در زندگی کاری و در صورت تمایل برای ادامه تحصیل خود، ارتباط برقرار کرده بتوانید.

برای شما که تازه به سویدن وارد شد‌ه‌اید

کورس‌های تحصیلی بسیاری برای کلانسالان برای انتخاب وجود دارد، هم تحصیلاتی که به یک شغل می‌انجامد و هم تحصیلاتی که نفر را برای ادامه تحصیل در مکتب عالی مسلکی، مکاتب عالی و پوهنتون‌ها، آماده می‌سازد. برای دانستن اینکه تحصیلات قبلی شما در کدام سطح می‌باشد، رهنمای تحصیلی و مسلکی در کمون و یا مکتب خودتان به شما کمک کرده می‌تواند تا معلومات و تجربیات خود را ارزیابی نمایید.

در مکاتب و در کمون دسترسی به رهنمای تحصیلی و مسلکی فراهم است که به شما هم در قسمت کورس‌های آموزشی و هم بازار کار سویدن معلومات داده می‌تواند.

اس.اف.ای، سویدنی برای مهاجرین

کورس سویدنی برای مهاجرین (اس.اف.ای) برای شمایی شکل داده شده که ضرورت به معلومات بنیانی در سویدنی دارید. هدف آن است که سویدنی را یاد بگیرید تا بطور شفاهی و کتبی در زندگی روزانه، زندگی اجتماعی، در زندگی کاری و در صورت تمایل برای ادامه تحصیل خود، ارتباط برقرار کرده بتوانید. کسی که به زبان مادری خود خواندن و نوشتن نمی‌تواند، می‌تواند این امکان را بیابد که آن را یاد بگیرد.

چه کسی در اس.اف.ای تحصیل کرده می‌تواند؟

برای تحصیل در اس.اف.ای شما باید ١٦ ساله باشید. برای شروع این کورس کدام مرز حداکثر سن وجود ندارد. شما باید در سویدن سکونت داشته و فاقد معلومات بنیادی در زبان سویدنی باشید که در این کورس ارایه می‌گردد.

این کورس‌ چنین آماده شده ‌است

این کورس برمبنای شرایط، نیازها و اهداف شما پلان بندی شده، شکل گرفته و مطابقت داده می‌شود. به دلیل آنکه اس.اف.ای برای افرادی است که تجربیات، وضعیت زندگی، معلومات و اهداف تحصیلی مختلفی دارند، افراد مختلف با سرعت‌های متفاوتی این کورس‌ها را میگذرانند. به همین دلیل کورس‌ها می‌تواند برای افراد مختلف در زمان‌های مختلفی شروع شده و به پایان برده شود.

شما منحیث شاگرد، حق ١٥ ساعت تدریس در هفته را دارید. تدریس به سویدنی انجام می‌گیرد اما آموزش خواندن و نوشتن می‌تواند به زبان مادری شما و یا به زبان دیگری انجام گیرد که شما به آن تسلط دارید. شما می‌توانید اس.اف.ای را منحیث مثال با کار، کارآموزی، تایید اعتبار (مدارک/معلومات) یا دیگر کورس‌ها در آموزش کمونی کلانسالان (کومووکس) یا مراکز استثنایی آموزش کلانسالان (سرووکس) ترکیب نمایید.

هر شاگرد باید یک پلان درسی فردی داشته باشد. مکتب همراه با شما این پلان تحصیلی فردی را شکل می‌دهد. در این پلان از جمله اهداف تحصیلی و حجم تحصیلات شما ذکر می‌شود.

این پلان درسی فردی در طول مدت تحصیل شما و زمانی که می‌خواهید کورس‌های بیشتری را بخوانید یا اهداف تحصیلی خود را تغییر دهید، تغییر کرده می‌تواند.

راه‌های تحصیل و کورس‌ها

اس.اف.ای سه مسیر تحصیلی دارد: ١، ٢ و ٣. مسیر تحصیلی ١ برای افرادی است که به زبان مادری خود خواندن و نوشتن نمی‌توانند و یا مدت کوتاهی درس خوانده‌اند اما مسیر تحصیلی ٣ برای افرادی است که سابقه تحصیلی بیشتری دارند. هر مسیر تحصیلی دربرگیرنده چندین کورس می‌باشد.

در چارچوب اس.اف.ای چهار کورس موجود است (آ، ب، ث و د) و سه مسیر تحصیلی (١، ٢ و ٣). همه مسیرهای تحصیلی منسجم بوده و با گروه‌های مخاطب مطابقت داده شده‌اند.

  • مسیر تحصیلی ١ برای شاگردانی می‌باشد که فاقد سوابق تحصیلی بوده و یا مدت کمی درس خوانده‌اند. در چارچوب مسیر تحصیلی ١ کورس‌های "آ، ب. ث و د" وجود دارد.
  • مسیر تحصیلی ٢ مربوط به شاگردانی می‌باشد که سابقه تحصیلی آنها کمتر از معادل آن در مکتب لیسه سویدنی می‌باشد. در چارچوب مسیر تحصیلی ٢، شاگردان در کورس "ب، ث و د" درس می‌خوانند.
  • مسیر تحصیلی ٣ مربوط به شاگردانی می‌باشد که سابقه تحصیلی آنها معادل تحصیل در مکتب لیسه سویدنی می‌باشد و یا کسانی که تحصیلات عالیه دارند. در چارچوب مسیر تحصیلی ٣، شاگردان در کورس "ث و د" درس می‌خوانند.

ارزیابی و یادگیری

در طول تحصیل شما باید بطور مرتب درباره آنچه یاد گرفته‌اید، به نسبت اهداف تعیین شده در کورس مذکور، معلومات دریافت نمایید.

این امر مهم است که شما درکی از یادگیری خود و ضرورتی که به پیشرفت دارید، داشته باشید.

آیا می‌خواهید بیشتر بدانید؟

با آموزش کلانسالان/ اس.اف.ای در کمون محل سکونت خود تماس بگیرید. در آنجا یک رهنمای تحصیلی و مسلکی وجود دارد که به شما با ارائه مشوره و معلومات بیشتر کمک کرده می‌تواند. معلومات لازم برای تماس گرفتن در ویبسایت کمون موجود است.

اس.اف.ای در مکتب عالیه ملی

این امکان هم وجود دارد که اس.اف.ای را در بعضی مدارس عالیه ملی بگذرانید. اگر می‌خواهید اس.اف.ای را در مدارس عالیه ملی بخوانید با کمون محل سکونت خود در مورد امکانات موجود تماس بگیرید.

آیا می‌خواهید بیشتر بدانید؟

با رهنمای تحصیلی و مسلکی در مکتب عالیه ملی تماس بگیرید تا از مقررات موجود در مورد کورسی که به آن علاقمندید معلومات دریافت کنید.