Innehåll på denna sida

Sfi - svenska för invandrare

För personer över 16 år

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) är utformad för dig som behöver grundläggande kunskaper i svenska. Syftet är att lära sig svenska för att kunna kommunicera muntligt och skriftligt i vardagslivet, i samhällslivet, i arbetslivet och ifall du väljer att fortsätta studera.

För dig som är ny i Sverige

Det finns många utbildningar för vuxna att välja bland, både utbildningar som leder till ett yrke och utbildningar som förbereder för att studera vidare på yrkeshögskola, högskola eller universitet. För att ta reda på vilken nivå din tidigare utbildning ligger på kan studie- och yrkesvägledare i din kommun eller på din skola hjälpa till att bedöma dina kunskaper och erfarenheter.

På skolorna och i kommunen finns tillgång till studie- och yrkesvägledare som kan ge mer information, både om utbildningar och den svenska arbetsmarknaden.

Sfi, Svenska för invandrare

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) är utformad för dig som behöver grundläggande kunskaper i svenska. Syftet är att lära sig svenska för att kunna kommunicera muntligt och skriftligt i vardagslivet, i samhällslivet, i arbetslivet och ifall du väljer att fortsätta studera. Den som inte kan läsa eller skriva på sitt modersmål kan få möjlighet att lära sig det.

Vem får studera på sfi?

För att studera på sfi ska du vara 16 år. Det finns ingen övre åldersgräns för att börja studera. Du ska vara bosatt i Sverige och sakna de grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen ger.

Så här är utbildningen upplagd

Utbildningen planeras, utformas och anpassas efter dina förutsättningar, behov och mål. Eftersom sfi riktar sig till personer med olika erfarenheter, livssituationer, kunskaper och studiemål läser olika personer kurserna olika snabbt. Kurser kan därför påbörjas och avslutats vid olika tillfällen för olika personer.

Som elev har du minst 15 timmars undervisning i veckan. Undervisningen i sfi sker på svenska. Du kan få undervisning i läs- och skrivinlärning på ditt modersmål eller något annat språk som du kan. Du kan kombinera sfi med exempelvis arbete, praktik, validering, annan utbildning inom kommunal vuxenutbildning (komvux) eller komvux som anpassad utbildning.

Varje elev ska ha en individuell studieplan. Skolan utformar den individuella studieplanen tillsammans med dig. I den framgår bland annat utbildningsmål och omfattningen på dina studier.

Den individuella studieplanen kan ändras om du vill läsa fler kurser eller ändra ditt utbildningsmål under tiden du studerar.

Studievägar och kurser

Sfi har tre studievägar: 1, 2 och 3. Studieväg 1 vänder sig till den som inte kan läsa och skriva på sitt modersmål eller har kort utbildning medan studieväg 3 vänder sig till den som är mer van att studera. Varje studieväg består av flera kurser.

Inom sfi finns det fyra kurser (A, B, C och D) och tre studievägar (1, 2 och 3). Alla studievägar är sammanhållna och målgruppsanpassade.

  • Studieväg 1 riktar sig till elever som har kort eller ingen skolbakgrund. Inom studieväg 1 finns kurserna A, B, C och D.
  • Studieväg 2 riktar sig till elever vars skolbakgrund är mindre omfattande än motsvarande svensk gymnasieskola. Inom studieväg 2 studerar eleverna i kurs B, C och D.
  • Studieväg 3 vänder sig till de elever vars skolbakgrund motsvarar svensk gymnasieskola eller som har deltagit i högskolestudier. Inom studieväg 3 finns kurserna C och D.

Bedömning och lärande

Under utbildningen ska du kontinuerligt få information om vad du har lärt dig i förhållande till undervisningens mål.

Det är viktigt att du får förståelse för ditt eget lärande och behov av utveckling.

Vill du veta mer?

Kontakta vuxenutbildningen/sfi i din kommun. Där finns studie- och yrkesvägledare som hjälper dig med råd och mer information. Kontaktuppgifter finns på kommunens webbplats.

Sfi på folkhögskola

Det finns också möjlighet att studera sfi på vissa folkhögskolor. Om du vill studera sfi på en folkhögskola, hör med din kommun vilka möjligheter som finns.

Vill du veta mer?

Kontakta studie- och yrkesvägledningen på folkhögskolan för att få reda på vad som gäller för den utbildning som du är intresserad av.