Innehåll på denna sida

Förskolan

För barn mellan 1 och 6 år

Förskolan är till för barn mellan ett och sex år. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där.

Två förskolebarn utomhus.

Förskolan är frivillig. Syftet är dels att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med att arbeta, dels att erbjuda en stimulerande och utvecklande verksamhet för barnen.

Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Barnen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera. Den pedagogiska verksamheten ska stimulera barnen till att ta initiativ och ansvar samt ge dem möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

Pedagogerna ska uppmuntra och utmana barnen att pröva sina egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Det gör man till exempel genom att leka, sjunga, röra sig, samarbeta, måla och utforska naturen. Måltider ingår på förskolan och är en del av den pedagogiska verksamheten. Att skapa trygghet och goda relationer med barn och vårdnadshavare är en viktig uppgift för förskolan.

Kommunala och fristående förskolor

Det finns både kommunala och fristående förskolor. Fristående förskolor kan drivas som till exempel föräldrakooperativ eller per­sonal­kooperativ, av en stiftelse eller ett aktiebolag.

Det är kommunerna som ansvarar för att det finns förskoleplatser inom kommunen som motsvarar behovet och att barn erbjuds plats. Kommunen ansvarar också för att kontrollera att all verksamhet i förskolan uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet. För fristående förskolor gäller samma regler som för kommunala förskolor.

Vilka går i förskola?

Förskolan är frivillig. Kommunerna ska erbjuda förskola till barn från 1 års ålder

  • när föräldrarna arbetar eller studerar,
  • när föräldrarna är arbetslösa eller föräldralediga
  • om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation.

Barn till arbetslösa eller föräldralediga ska erbjudas plats under minst 3 timmar per dag eller 15 timmar per vecka. Vissa kommuner erbjuder mer tid än så.

Dessutom ska kommunerna erbjuda förskola till

  • alla barn det år barnet fyller 3 år (allmän förskola, 3 timmar per dag)
  • barn som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av särskilt stöd i sin utveckling.

Avgifter

Tre timmar per dag i allmän förskola är avgiftsfri från höstterminen det år barnet fyller tre år. Tiden utöver de tre timmarna är avgiftsbelagd. Det är kommunen eller den som anordnar verksamheten som bestämmer hur mycket en förskoleplats ska kosta.

Avgiftens storlek bestäms av föräldrarnas inkomstnivå. I dag använder alla kommuner ett system med maxtaxa. Maxtaxan innebär en övre gräns för hur hög avgiften får bli för olika familjer.

Förskolan är till för ditt barn

Film: Förskolan är till för ditt barn (tid 3:57 min)

Hur är det att gå i förskolan och vad får ditt barn lära sig där? I den här filmen får vi följa Amir en helt vanlig dag på förskolan. Filmen riktar sig till dig som har barn i förskoleåldern och som inte har kommit i kontakt med den svenska förskolan förut. Här får du svar på de vanligaste frågorna om förskolan.

/