Innehåll på denna sida

Om komvux på grundläggande och gymnasial nivå

Kommunal vuxenutbildning (komvux) är för dig som behöver läsa kurser på grundläggande eller gymnasial nivå.

Du kan läsa enstaka kurser eller en hel yrkesutbildning för att sedan exempelvis fortsätta studera på högskolan, yrkeshögskolan eller jobba.

About municipal adult education, komvux, in english and other languages

Det här kan du göra på komvux:

 • läsa in kurser på grundskolenivå och från gymnasieskolan
 • ta en gymnasieexamen (yrkesexamen eller högskoleförberedande examen)
 • läsa kurser för att komplettera eller öka din behörighet till fortsatta studier
 • gå en gymnasial yrkesutbildning
 • skola om dig (utbilda dig till ett annat yrke)
 • göra en prövning på en kurs som du vill ha betyg i
 • få din kunskap bedömd och skriftligt dokumenterad genom så kallad validering

Inom komvux finns även svenska för invandrare (sfi) och anpassad utbildning.

Komvux i svenska för invandrare (sfi)

Komvux som anpassad utbildning

Vill du veta mer?

Kontakta studie- och yrkesvägledningen i din kommun för att ta reda på vilka möjligheter som finns i just din kommun.

Kontaktuppgifter finns på kommunens webbplats.

Vem får läsa på komvux?

Från och med 1 juli det år du fyller 20 år kan du börja läsa på komvux. För att vara behörig ska du också vara bosatt i Sverige, sakna de kunskaper som utbildningen ska ge och ha förutsättningar att klara utbildningen. Ibland kan man få börja även om man är yngre än 20 år.

Rätt till utbildning på grundläggande nivå

Du som saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan har rätt att läsa på komvux på grundläggande nivå. Du måste också uppfylla de andra behörighetskraven (se ovan i stycket Vem får läsa på komvux).

På grundläggande nivå har du rätt att läsa de kurser du behöver i din hemkommun eller i en annan kommun där kurserna finns.

Intervju med Fatima om att läsa komvux på grundläggande nivå

Intervju med Fatima som läser svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Börja studera så snart som möjligt, spara mycket energi och tro på dig själv.

Fatima / läser komvux på grundläggande nivå

Rätt till utbildning på gymnasial nivå

Du har rätt att läsa på komvux för att bli behörig till studier på yrkeshögskolan eller högskolan. Då görs inget urval utan du är garanterad en plats på komvux. Rätten gäller både grundläggande och särskild behörighet till högskolan samt grundläggande behörighet och särskilda kunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan. Du måste också uppfylla de andra behörighetskraven för att ha rätt till komvux (se ovan i stycket Vem får läsa på komvux).

Om din hemkommun inte erbjuder dessa kurser har du rätt att läsa dem i en annan kommun där kurserna finns.

Komplettera för behörighet

När platserna inte räcker till på gymnasial nivå

Om fler behöriga söker en utbildning på gymnasial nivå än vad kommunen har plats för gör kommunen ett urval och bestämmer vilka som antas. Vid ett urval ska företräde ges till dig som har störst behov av utbildning på grund av att du

 1. vill bli klar med en utbildning som du har påbörjat enligt en skriftlig individuell studieplan
 2. inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan,
 3. är eller riskerar att bli arbetslös,
 4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller
 5. behöver utbildningen för planerat yrkesval.

Intervju med Anna om att läsa komvux på gymnasial nivå

Intervju med Anna som läser naturvetenskapligt basår på gymnasial nivå

Det är givande att läsa och jag lär mig om intressanta ämnen som ger mig en större förståelse för hur världen fungerar ur ett naturvetenskapligt perspektiv.

Anna / läser komvux på gymnasial nivå

Om att studera på komvux

Komvux ska sträva efter att anpassa utbildningen utifrån dina behov och förutsättningar. Du bär med dig värdefulla kunskaper och erfarenheter och det är därför viktigt att de tas tillvara i studierna.

Det kan finnas möjlighet att läsa på heltid, deltid eller på distans. Det kan också finnas möjlighet att läsa vissa kurser, eller delar av kurser, på en arbetsplats. Det kallas då arbetsplatsförlagt lärande – apl.

Inom komvux har du möjlighet att kombinera studier på olika nivåer och inom olika skolformsdelar. Till exempel kan du kombinera studier i svenska för invandrare (sfi) och komvux på gymnasial nivå.

För dig som studerar på komvux på grundläggande nivå och som inte har tillräckliga kunskaper i svenska språket kan det finnas möjlighet att få läsa vissa kurser på ditt modersmål eller på ett annat språk som du kan. Du ska då samtidigt få undervisning eller träning i svenska. Kontakta din kommun för mer information.

Filmer om kurserna på grundläggande nivå på komvux.

Film om komvux på grundläggande nivå (tid 2:34 min)

 

Individuell studieplan

Du som elev ska få en individuell studieplan när du påbörjar dina studier. Din hemkommun är ansvarig för planen. Den individuella studieplanen ska utformas tillsammans med dig och i samband med det ska du erbjudas studie- och yrkesvägledning. I studieplanen framgår bland annat

 • dina utbildningsmål (om till exempel ditt mål är att ta en gymnasieexamen så ska det stå vilket studieområde som examen riktar sig mot eller vilket gymnasieprogram som utbildningen i huvudsak motsvarar)
 • omfattningen av dina studier.

Den individuella studieplanen ska ändras om du vill läsa fler kurser eller ändra ditt utbildningsmål under tiden du studerar. Då är rektorn på skolan ansvarig för att uppdatera din studieplan med ändringarna.

Betyg

Komvux på grundläggande nivå använder betygsskalan Godkänt och Icke godkänt.

Komvux på gymnasial nivå använder betygsskalan A–F, samma som i till exempel grundskolan och i gymnasieskolan. A är högsta betyget och F är icke godkänt.

Betyg ska sättas på varje avslutad kurs. Du kan också få dina kunskaper dokumenterade i ett intyg.

Prövning inom komvux

Om du vill höja ditt betyg i en kurs som du redan har betyg i kan du göra en prövning. Du kan också göra en prövning i en helt ny kurs som du saknar betyg i.

Om du är bosatt i Sverige har du har rätt att göra en prövning i alla kurser som det sätts betyg på och i komvuxarbetet. Det gäller även om du redan har fått betyg på kursen eller ett komvuxarbete. Prövningen får bara göras hos en kommun som anordnar den aktuella kursen.

I en prövning prövar du dina kunskaper i hela kursen utifrån betygskriterierna i ämnesplanen eller kursplanen.

Prövningen kan innehålla informationsmöten, skriftliga och muntliga prov, inlämningsuppgifter, laborationer, praktiska redovisningar eller gruppuppgifter som du genomför tillsammans med andra som gör prövning eller med elever som läser den aktuella kursen.

Det är kommunen som bestämmer hur och när en prövning ska genomföras. Du kan inte kräva att få göra en prövning under en specifik tid.

Prövning inom komvux

Validering

Validering innebär att du på ett strukturerat sätt får din kunskap och kompetens kartlagd och bedömd.

Om du saknar nödvändiga betyg eller intyg är validering ett sätt att bli behörig. Även du som har vissa formella betyg och intyg men saknar andra kan du bli validerad. Genom validering kan du också förkorta en utbildning eller bli kvalificerad för ett arbete. Om du har erfarenhet inom ett utbildningsområde kan validering förkorta utbildningstiden så att du inte behöver läsa det du redan kan.

Validering - få ditt kunnande bedömt

Byta yrke eller bli behörig

En ny examen

Det finns möjlighet för dig att få en ny examen i form av en yrkesexamen om den nya examen har ett annat innehåll än den gamla. Det gäller också dig som har en högskoleförberedande examen sedan tidigare och vill läsa in en yrkesexamen. Däremot kan du inte få en ny examen i form av en högskoleförberedande examen om du har en gymnasieexamen sedan tidigare.

Gå en yrkesutbildning

Inom komvux kan du läsa en sammanhållen yrkesutbildning, så kallade yrkespaket, för att få en gymnasial yrkesutbildning. Ett yrkespaket består av kurser på gymnasial nivå som är relevanta för ett yrkesområde. Du kan också läsa enstaka yrkeskurser.

Behörighetskomplettering

Du har rätt att läsa på komvux för att bli behörig till studier på yrkeshögskolan eller högskolan. De behörigheter du har rätt att läsa in är

 • grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå
 • en eller flera särskilda behörigheter till högskolan på grundnivå
 • grundläggande behörighet till yrkeshögskola
 • en eller flera särskilda behörigheter för utbildning på yrkeshögskola.

Du får läsa in flera behörigheter men endast en i taget. Du måste ha en grundläggande behörighet innan du får läsa in en särskild behörighet.

För att få läsa in behörighet på komvux måste du vara behörig för studier på komvux.

Behörighet till komvux

Vill du läsa in behörighet till yrkeshögskola eller högskola ska du vända dig till din kommun som har ansvaret för att erbjuda utbildningen.

/