Innehåll på denna sida

معلومات و راهنمایی در زمانی که می خواهید کودکستان ها را یافت نموده و مقایسه کنید

Dari (PRS)

وقتی زمان آن فرا رسید که کودک تان به کودکستان آغاز کند، می توانید به عنوان سرپرست درخواست نمایید به کدام کودکستان می خواهید کودک تان شامل شود. در اینجا راهنمایی های را ارائه می نماییم که ممکن است دانستن آنها در هنگام یافتن و مقایسه نمودن کودکستان ها مفید باشد.

Förskolebarn med pedagog på 4H-gård.

شباهت ها و تفاوت ها میان کودکستان های مختلف

همه کودکستان ها بر اساس عین مقررات فعالیت می نمایند اما چگونگی کار آنها می تواند متفاوت باشد. به طور مثال تعداد کودکان شامل در کودکستان، این که گروه های کودکان چقدر بزرگ می باشند و تحصیلات کارمندان می تواند متفاوت باشد.

در برنامۀ آموزشی کودکستان ها گفته شده است که کودک شما باید از طریق تدریس در کودکستان، امکان رشد را در بخش های مختلف بدست بیآورد. از جمله در بخش های زبان، ریاضی، صحت و رشد پایدار.

تعداد زیاد کودکستان ها توسط کمون یا شهرداری پیشبرده می شوند، اما کودکستان های مستقل نیز وجود دارند. به این معنی که آنها توسط یک مقام مسئول خصوصی پیشبرده می شوند. کودکستان ها همچنان می توانند دارای شیوه های مختلف تعلیمی و تربیتی نیز باشند. در میان کودکستان ها شیوۀ کار، محیط فضای آزاد، اتاق ها و غذا نیز متفاوت می باشد.


قبل از این که کودکستان را انتخاب کنید ممکن است خوب باشد روی این نکته فکر کنید که آیا چیز خاصی وجود دارد که برای شما و یا کودک تان مهم می باشد. برای این که از خود نظری داشته باشید خوب خواهد بود اگر با کودکستان های مورد علاقۀ تان تماس بگیرید. برای بازدید از بسیاری از کودکستان ها باید از قبل وقت بگیرید در حالی که در بسیاری از کودکستان های دیگر نیازی به این کار نیست.

سوال های را که می توانید از کودکستان بپرسید

 • آیا می توانید در مورد تدریس تان معلومات بدهید؟
 • با بخش های مختلف برنامۀ آموزشی مانند زبان، ریاضی، صحت و رشد پایدار چگونه کار می کنید؟

تعداد کودکان در کودکستان، گروه های کودکان و ترکیب گروه های کودکان

کودکستان ها می توانند به اندازه های مختلف بزرگ باشند. برخی ها ممکن دارای یک گروۀ کودکان باشند در حالی که دیگران می توانند چندین گروۀ مختلف داشته باشند. همچنان تعداد و ترکیب گروه های کودکان نیز می تواند متفاوت باشد. برخی کودکستان ها کودکان را بر اساس سن آنها تقسیم می نمایند در حالی که برخی دیگر کودکان دارای سنین مختلف را در عین گروه ترکیب می نمایند.

اندازۀ بزرگی گروۀ کودکان، برای مصئونیت، رشد و آموزش کودک شما مهم می باشد. اما این عوامل مختلفی است که بالای کیفیت تاثیر می گذارد. مانند قابلیت کارمندان، تراکم (تعداد) کارمندان، ترکیب گروۀ کودکان و همچنان محیط داخلی و فضای آزاد.

در مورد اندازۀ گروۀ کودکان و هدف آن در ویب سایت ادارۀ کل مکاتب بخوانید (ویب سایت به زبان سویدنی می باشد)

سوال های که می توانید از خود بپرسید

 • آیا کودک من در یک گروۀ بزرگ با دوستان زیاد، خودش را راحت احساس می کند یا در یک گروۀ کوچکتر با روابط کمتر؟

سوال های را که می توانید از کارمندان بپرسید

 • در هر گروۀ کودکان به چه تعداد کارمندان آموزش دیده کار می کنند؟
 • در هر گروۀ کودکان به چه تعداد کودک وجود دارد؟
 • آیا گروه های کودکان دارای محلات مشترک می باشند یا بخش های جداگانه دارند؟ و یا هم هر دو؟

احصائیه در مورد کودکان، کارمندان، گروه ها، ویب سایت ادارۀ کُل مکاتب (ویب سایت به زبان سویدنی می باشد) External link, opens in new window.

کارمندان در کودکستان

در کودکستان زنان و مردان، هر دو کار می کنند. معمولاَ در کودکستان دسته های مختلف حرفه ای موجود می باشند مانند: مربی های کودکستان، مراقب کودک و دیگر کارمندان مانند مربی های رسامی، درام یا موزیک.

ممکن است تحصیلات کارمندان کودکستان در میان کودکستان ها متفاوت باشد. به طور مثال ممکن است تعداد مربی های تحصیل یافته کودکستان زیادتر یا کمتر باشد. مربی های کودکستان برای آموزش و متحوای تعلیمی و تربیتی آموزش دارای مسئولیت خاص می باشند. تدریس توسط مربی های کودکستان پیشبرده می شود اما مراقب های کودک و دیگر کارمندان نیز می توانند همکاری کنند.

برای فهمیدن رابطه میان تعداد کودکان و تعداد کارمندان در یک کودکستان، می توانید به مقیاس کودکستان نگاه کنید که برای هر کارمندان که به شکل تمام وقت کار می کند چند کودک در نظر گرفته شده است. به این معنی که کارمندان احتمالی نیمه وقت در کودکستان به گونۀ کارمندان تمام وقت شمار شده اند.

میزان تراکم کارمندان، نحوۀ کارکرد کودکستان در هنگام نیاز به کارمندان جانشین و چگونگی عملکرد کارمندان برای پیشرفت نیز می تواند در میان کودکستان ها متفاوت باشد.

سوال های که می توانید از کودکستان بپرسید

 • به چه تعداد مربی کودک در کودکستان وجود دارد؟
 • زمانی که به کارمندان جانشین ضرورت دارید، چگونه عمل می نمایید؟
 • برای این که کارمندان بتوانند مهارت های خود را ارتقا بدهند، چگونه عمل می نمایید؟

کودکستان های شهرداری و مستقل

کودکستان های شهرداری و مستقل، هر دو وجود دارند. معمولاَ کودکستان توسط شهرداری پیشبرده می شود. کودکستان های مستقل می توانند به طور مثال توسط یک شرکت سهامی، یک انجمن مذهبی، یک بنیاد، یک انجمن اقتصادی یا یک کوپراتیف والدین پیش برده شوند.

تدریس باید به یک عقیدۀ خاص وابسته نباشد، یعنی فارغ از مطالب مذهبی باشد.

سوال های که می توانید از خود بپرسید

 • در محل زندگی ما کدام کودکستان ها وجود دارند؟
 • آیا برای من مهم است که کودک من به یک کودکستان شهرداری یا یک کودکستان مستقل برود؟
 • آیا برای من مهم است که کودکستان به چه شکل اداره می شود، مثلاَ به شکل کوپراتیف والدین یا توسط یک انجمن مذهبی؟

سوال های که می توانید از کودکستان بپرسید

 • اگر کودکستان توسط یک انجمن مذهبی پیش برده می شود، آیا این موضوع در تدریس احساس شده می تواند و اگر چنین است، چگونه؟
 • اگر این یک کوپراتیف والدین است در آن صورت از من به عنوان سرپرست کودک چقدر انتظار برده می شود تا در پختن غذا، تمیزکاری و دیگر کار ها سهم بگیرم؟

اهداف تعلیمی و تربیتی در کودکستان

کودکستان های می توانند دارای اهداف مختلف تعلیمی و تربیتی باشند یا از آنها الهام گرفته باشند. یعنی این اهداف ا از افکار بنیادی مختلف در مورد انسان و چگونگی آموزش کودک در فعالیت های روزانه، سرچشمه می گیرند.

بدون در نظرداشت این که کودکستان دارای کدام اهداف تعلیمی و تربیتی است، باید از برنامۀ آموزشی کودکستان پیروی نماید. همه کودکانی که به کودکستان می روند باید خود را مصئون احساس کنند، خشنود باشند و بتوانند رشد نمایند.

در اینجا می توانید در مورد اهداف تعلیمی و تربیتی بیشتر بخوانید:

سوال های که می توانید از خودبپرسید

 • از نگاۀ اهداف تعلیمی و تربیتی چه چیزی برای من و کودک من مهم می باشد؟

سوال های که می توانید از کودکستان بپرسید

 • آیا شما بر اساس اهداف خاص تعلیمی و تربیتی کار می کنید؟
 • کدام ارزش های اساسی در عقب اهداف تان قرار دارند؟
 • جهت گیری در عمل در جریان یک روز عادی در کودکستان به چه معنی است؟

روز های نخست در کودکستان

وقتی کودک تان به کودکستان آغاز می کند معمولاَ در ابتدا یک دورۀ مقدماتی یا آمادگی را سپری می کند. به این معنی که شما به عنوان سرپرست در روز های نخست با کودک تان همراه می باشید. سپس کودک تان به تدریج عادت می کند بدون سرپرست خود در کودکستان باشد. کودکستان های مختلف دارای مقررات متفاوت در مورد چگونگی دورۀ مقدماتی و همچنان طول آن می باشند.

سوال های که می توانید از خود بپرسید

 • آیا من تقاضا های ویژۀ برای دورۀ مقدماتی دارم؟

سوال های که می توانید از کودکستان بپرسید

 • دورۀ مقدماتی چگونه اجرا می شود؟
 • از من به عنوان سرپرست چه انتظار برده می شود؟
 • در صورت نیاز آیا کودک من می تواند یک دورۀ مقدماتی طولانی تر داشته باشد؟

تماس با شما به عنوان سرپرست

کودکستان باید با شما به عنوان سرپرست دارای یک رابطۀ نزدیک و قابل اعتماد باشد. نحوۀ تماس گرفتن کودکستان با سرپرست ها می تواند متفاوت باشد. برخی کودکستان ها نامه های هفتگی ارسال می نمایند و از آن طریق در مورد آنچه کودکان در جریان هفته توانسته اند انجام بدهند، معلومات می دهند. دیگران از طریق ابزار دیجیتال مانند یک (اپ) معلومات می دهند.

این نیز معمول است در هنگامی که کودک را از کودکستان تحویل می گیرید کارمندان کودکستان در مورد این که کودک تان در جریان روز در کودکستان چگونه بوده است، به شما معلومات بدهند. شما به عنوان سرپرست کودک نیز می توانید سوال های را بپرسید. شما همچنان باید حداقل یک بار در سال برای ارزیابی عملکرد نیز دعوت شوید. ارزیابی عملکرد، گفتگو های است میان کارمندان کودکستان و سرپرست های کودک. این گفتگو ها باید در مورد رشد و آموزش کودک باشد. کودکستان می تواند انواع دیگر جلسات را نیز دایر نماید که در آنها می توانید با سرپرست های کودکان دیگر نیز ملاقات نمایید.

سوال های که می توانید از خود بپرسید

 • به باور من چه چیزی در تماس با کودکستان مهم است؟

سوال های که می توانید از کودکستان بپرسید

 • چگونه می توانم در مورد آنچه شما انجام می دهید و این که در کودکستان برای کودک من چگونه می گذرد معلومات بدست بیآورم؟

کودکانی که به حمایت ویژه ضرورت دارند

در کودکستان باید همه کودکان بر اساس شرایط و احتیاجات خود امکان رشد، بازی و آموزش را داشته باشند. تدریس در کودکستان باید با توجه به همه کودکان صورت گرفته و برای همۀ آنها سازگار ساخته شود. کودکانی که بر اساس مشکلات جسمی، روحی یا دلایل دیگر برای رشد خود به حمایت ویژه ضرورت دارند، باید آن را بدست بیآورند.

حق دریافت حمایت ویژه در کودکستان، ویب سایت ادارۀ کل مکاتب (ویب سایت به زبان سویدنی است) External link, opens in new window.

سوال های که می توانید از خود بپرسید

 • آیا کودک شما نیاز های ویژه ای دارد و بهحمایت ویژه ضرورت دارد؟

سوال های که می توانید از کودکستان بپرسید

 • کودکستان با کودکانی که به حمایت ویژه ضرورت دارند، چگونه کار می کند؟
 • دقیقاَ کودکستان با همان حمایت ویژۀ که کودک من به آن نیاز دارد، چگونه کار می کند؟
 • کدام امکانات را کودکستان صرف حمایت ویژه برای کودک من می کند، مثلاَ به شکل کارمندان؟

اتاق های کودکستان

اتاق های کودکستان ها می توانند زیاد متفاوت باشند. برخی کودکستان ها ممکن دارای اتاق ورزش، کارگاۀ هنری یا شاید یک کارگاه باشد. معمولاَ این امکان وجود دارد که قبل از انتخاب کودکستان از آن بازدید نمایید. بدین ترتیب می توانید ببینید اتاق های کودکستان چگونه به نظر می رسند. مثلاَ محل غذا خوردن کودکان و محل استراحت آنها چگونه به نظر می رسد و کدام امکانات در آنجا موجود می باشد.

سوال های که می توانید از خود بپرسید

 • در مورد اتاق های کودکستان چه چیزی برای من و کودک من مهم می باشد؟

سوال های که می توانید از کودکستان بپرسید

 • از اتاق های تان مثلاَ برای آموزش، بازی و خوردن غذا چگونه استفاده می کنید؟
 • آیا اتاق های ویژۀ مانند اتاق ورزش، کارگاۀ هنری یا کارگاه دارید؟

فضای آزاد در کودکستان

فضای باز کودکستان می تواند به اشکال مختلف به سلامتی، رشد و آموزش کودک کمک نماید. برخی کودکستان ها دارای باغچه های بزرگ و برخی دیگر دارای باغچه های کوچکتر می باشند. ممکن است محلات بازی، بکس های ریگ برای بازی، گاز ها و سامان های بازی در فضای باز موجود باشد. یک کودکستان که دارای باغچه کوچک است ممکن اکثراَ برای گردش به جنگل یا پارک های بازی در اطراف کودکستان برود.

سوال های که می توانید از خود بپرسید

 • در رابطه به محیط فضای باز کودکستان، چه چیزی برای من و کودک من مهم می باشد؟

سوال های که می توانید از کودکستان بپرسید

 • از محیط فضای باز تان مثلاَ برای آموزش یا بازی، چگونه استفاده می کنید؟
 • آیا عادت دارید در خارج از فضای باز کودکستان به جا های دیگری بروید؟ به کجا و چند وقت یک بار؟

مشورت های ادارۀ کُل امور مسکن سازی در مورد فضا باز برای بازی و فعالیت، ویب سایت External link, opens in new window.Boverket(ویب سایت به زبان سویدنی می باشد) External link, opens in new window.

فعالیت ها، بازی و استراحت در کودکستان

کودکستان ها برای زمانی که کودکان بازی یا استراحت می نمایند و یا هم در فضای باز می باشند، مقررات مختلف دارند. در اینجا در مورد گونه های ممکن، اندکی معلومات می دهیم.

فعالیت ها و بازی

در کودکستان باید برای کودکان بازی های آزاد و فعالیت های تنظیم شده، هم در فضای داخلی و هم در فضای باز ارائه شود. کودکستان ها می توانند فعالیت های منظمی داشته باشند که در برخی روز های هفته تکرار می گردند. مثلاَ رفتن برای گردش در روز های سه شنبه یا هم خواندن قصه ها همه روزه به یک ساعت خاص. تعداد زیاد کودکستان ها فعالیت های را در خارج از کودکستان نیز برنامه ریزی می نمایند. مانند بازدید از موزیم ها یا کتابخانه ها.

استراحت

معمولاَ کودکان در جریان روز در کودکستان استراحت یا خواب می کنند. چگونگی برنامه ها در این زمینه بستگی دارد به نیاز های فردی کودکان. در برخی کودکستان ها کودکان خرد سال در داخل ریکشا (وگن) ها در فضای باز می خوابند. در کودکستان های دیگر کودکان در داخل خانه می خوابند. مثلاَ روی دوشک ها در یک اتاق استراحت. چگونگی آرام ساختن کودکان توسط کارمندان می تواند متفاوت باشد. معمولاَ کودکان کمی بزرگتر خود شان را با یک فعالیت آرام سرگرم می سازند.

اقامت در فضای باز

همه کودکستان ها فعالیت در فضای باز را ارائه می کند اما شیوه های آن می تواند متفاوت باشد. این شیوه ها می تواند نظر به سن کودکان در داخل یک کودکستان نیز متفاوت باشد. در برخی کودکستان ها زمانی که سرپرست ها کودکان را در یک ساعت خاص تحویل دادند، کودکان برای یک مدت معین در فضای باز می باشند. برخی آنها اکثراَ در داخل باغچه کودکستان باقی می مانند در حالی که برخی دیگر همراه با کودکان در خارج از کودکستان به جنگل یا یک پارک بازی می روند.

مراقبت از کودک شما

شما به عنوان یک سرپرست مطمیناَ می دانید که مثلاَ برای رفتن به تشناب یا تبدیل نمودن (دایپر) blöja و یا نظافت در خانه چه مقرراتی دارید. همچنان ممکن است عاداتی نیز وجود داشته باشد که به کودک حس مصئونیت می دهد. مانند داشتن چوشک یا یک gosedjur “یک حیوان سامان بازی” در هنگامی که کودک استراحت می کند.

برای این که کودک تان احساس بیگانگی نکند بهتر خواهد بود در مورد عادات و روش های که در خانه دارید به کودکستان معلومات بدهید. همچنان در مورد روش ها یا مقرراتی که کودکستان دارد نیز بپرسید.

سوال های که می توانید از کودکستان بپرسید

 • یک روز و یک هفتۀ معمولی در کودکستان چگونه به نظر می رسد؟
 • هر چند وقت یک بار در فضای باز هستید؟
 • معمولاَ در منطقۀ نزدیک از کدام جا ها بازدید می نمایید؟
 • در کدام ساعات کودکان استراحت می کنند و استراحت چگونه صورت می گیرد؟
 • اگر کودک من در هنگام استراحت نخوابد، چه اتفاق می افتد؟

غذا در کودکستان

کودکستان ها به کودکان غذا می دهند. مثلاَ غذا ظهر، یک غذای سبک و همچنان در برخی موارد صبحانه. در کودکستان باید غذا متنوع و مغذی باشد.

در برخی کودکستان ها غذا در یک آشپزخانۀ بزرگ مرکزی پخته شده و سپس به کودکستان عرضه می گردد. کودکستان های دیگر از خود دارای آشپز می باشند که غذا می پزد.

ممکن است کودکستان برای کودکانی که صبحانه می خورند مقررات متفاوت داشته باشد. مثلاَ این که به چه ساعتی باید کودکان در آنجا حاضر باشند. کودکستان ها با غذای ظهر به شکل پیداگوژیک (آموزشی) کار می کنند و ممکن کودکان را به اشکال مختلف سهیم بسازند. این که کودکستان ها چند بار و چه زمانی یک غذای سبک میان صبحانه و غذای ظهر یا عصریه را می دهند، نیز می تواند متفاوت باشد.

برخی کودکستان ها غذا های ارگانیک یا گیاهی زیاد را عرضه می کنند. همه کودکانی که به آن ضرورت دارند باید بتوانند غذای متناسب با حساسیت (الرژی) را دریافت کنند. امکان بدست آوردن یک نوع غذا متناسب دیگر می تواند در کودکستان ها متفاوت باشد. مثلاَ هرگاه خواسته باشید کودک تان غذای گیاهی دریافت کند.

سوال های که می توانید از خود بپرسید

 • در ارتباط به غذا چه چیزی برای من و کودک من مهم است؟

سوال های که می توانید از کودکستان بپرسید

 • در کدام ساعت ها کودکان غذا می خورند؟
 • خوردن غذای ظهر چگونه صورت می گیرد؟
 • غذا در کجا پخته می شود؟
 • آیا شما غذای ارگانیک عرضه می کنید؟
 • چه امکانات برای انواع مختلف غذا ها وجود دارد؟ مثلاَ اگر بخواهم کودک من غذای گیاهی دریافت کند.
 • اگر کودک من غذا نمی خورد شما چه کار می کنید؟

معلومات در مورد اوقات صرف غذا در کودکستان در ویب سایت ادارۀ کنترول مواد غذایی (این ویب External link, opens in new window. سایت به زبان سویدنی) می باشد External link, opens in new window.

تساوی حقوق درکودکستان

همه کودکستان ها باید بر مبنای ارزش یکسان همه انسان ها کار نمایند. کودکستان ها باید بدون در نظرداشت جنسیت، قومیت یا معلولیت کودکان یا هم فرد دیگری که کودک با او ارتباط دارد، به شکل یکسان با کودکان برخورد نمایند. نظر به برنامۀ آموزشی باید کودکستان به شکل فعالانه در برابر تبعیض ناشی از عوامل زیر، مبارزه نماید

 • جنسیت
 • هویت فراجنسیتی یا شیوۀ بیان آن
 • تعلقات قومی
 • دین یا دیگر باور های اعتقادی
 • معلولیت
 • گرایش جنسی
 • سن.

هدف این است تا به کودکان این امکان داده شود تا در شرایط یکسان رشد نمایند.

سوال های که می توانید از کودکستان بپرسید

 • برای این که از تبعیض جلوگیری نمایید و تساوی حقوق میان جنسیت ها را ترویج نمایید، چگونه کار می کنید؟

در مورد کیفیت کار کودکستان معلومات جستجو کنید

معمولاَ در ویب سایت شهرداری تان در مورد کودکستان های موجود معلومات وجود دارد. مانند توضیحات در مورد آموزش، اطلاعات تماس و ارزیابی فعالیت ها. بعضاَ لینک های کودکستان های مستقل و همچنان ارزیابی فعالیت های آنها نیز موجود می باشد. اگر شهرداری هیچ معلومات نداشته باشد در آن صورت معمولاَ کودکستان های مستقل از خود دارای ویب سایت های می باشند که در آنجا می توانید بیشتر بخوانید.

سوال های گرده آورده شده که می توانید از کودکستان بپرسید

در لینک زیر سوال های را گرد آورده ایم که قبل از انتخاب کودکستان برای فرزند تان می توانید به عنوان سرپرست آنها را از کودکستان بپرسید.

سوال های گرد آورده شدۀ که می توانید از کودکستان بپرسید (این ویب سایت به زبان سویدنی است)