Fakta och tips när du ska välja förskola

När det är dags för ditt barn att börja förskolan får du som vårdnadshavare lämna önskemål om vilken förskola du vill att ditt barn ska gå på. Här ger vi vägledning i vad som kan vara bra att tänka på inför valet av förskola.

Förskolebarn med pedagog på 4H-gård.

Likheter och skillnader mellan olika förskolor

Alla förskolor drivs utifrån samma regler, men hur de arbetar kan se lite olika ut. Förskolornas storlek, barngruppernas storlek och personalens utbildningsnivå kan till exempel skilja sig åt. Många förskolor drivs av kommunen men det finns också förskolor som är fristående, det vill säga att de drivs av en enskild huvudman.

Förskolor kan även ha olika pedagogiska inriktningar. Rutinerna, utemiljön, lokalerna och maten varierar också mellan förskolor. Innan du väljer förskola kan det vara bra att fundera över om det är något som är särskilt viktigt för dig och ditt barn.

Alla förskolor arbetar utifrån skollagen och förskolans läroplan

Alla förskolor ska arbeta utifrån skollagen och förskolans läroplan. Förskolans läroplan beskriver vad alla barn har rätt till under sin tid i förskolan. I undervisningen ska barnen få möjlighet att utveckla sig inom olika områden, bland annat språk, matematik, hälsa och hållbar utveckling. Förskolans utbildning ska också genomföras i demokratiska former, och barnen ska få leka och ha inflytande över sin vardag. Förskolan ska även samarbeta med dig som vårdnadshavare.

Mer om förskolans läroplan på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Mer om rätt till förskola på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Frågor du kan ställa till förskolan

 • Hur organiserar ni er undervisning?
 • Hur arbetar ni med de olika områdena i läroplanen, till exempel språkutveckling, matematik, hälsa och hållbar utveckling?

Storlek på förskolan, på barngrupperna och barngruppers sammansättning

Förskolor kan vara olika stora. En del kan ha en barngrupp medan andra kan ha många olika grupper. Storleken och sammansättningen på barngrupperna kan också variera. Vissa förskolor delar upp barn efter ålder, medan andra blandar barn i olika åldrar i samma grupp.

Barngruppens storlek har betydelse för ditt barns trygghet, utveckling och lärande. Samtidigt är det flera faktorer som styr när en barngrupp kan anses vara lagom stor, till exempel personalens kompetens, personaltätheten, barngruppens sammansättning samt miljön ute och inne.

Mer om barngruppers storlek och riktmärken på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Frågor du kan ställa till dig själv

 • Trivs mitt barn i en större grupp med många kompisar eller i en mindre grupp med färre relationer?

Frågor du kan ställa till förskolan

 • Hur många pedagoger arbetar i varje barngrupp?
 • Hur många barn är det i varje barngrupp?
 • Har barngrupperna gemensamma ytor, egna avdelningar eller både och?

Här finns statistik om barn, personal och grupper på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Personalen i förskolan

I förskolan arbetar både kvinnor och män inom olika yrkeskategorier: förskollärare, barnskötare och övrig personal, till exempel bild-, drama eller musikpedagoger. Personalens utbildningsbakgrund kan variera mellan förskolor. Det kan till exempel vara en större eller mindre andel utbildade förskollärare.

För att få en uppfattning om relationen mellan antal barn och antal personal på en förskola kan du titta på förskolans mått för antal barn per heltidstjänst. Det betyder att eventuella deltidsarbetare på förskolan har räknats om till heltider.

Hur hög personalomsättningen är, hur förskolan gör när de behöver ta in vikarier och hur förskolan arbetar med kompetensutveckling kan också se olika ut mellan olika förskolor.

Frågor du kan ställa till förskolan

 • Hur många förskollärare finns det på förskolan?
 • Hur gör ni när ni behöver ta in vikarier?
 • Hur arbetar ni med kompetensutveckling för personalen?

Kommunala och fristående förskolor

Det finns både kommunala och fristående förskolor. Det är vanligast att förskolan drivs av kommunen. Fristående förskolor kan till exempel drivas av ett aktiebolag, ett trossamfund, en stiftelse eller en ekonomisk förening i form av kooperativ. Undervisningen ska alltid vara icke-konfessionell, det vill säga fri från religiösa inslag.

Frågor du kan ställa till dig själv

 • Vilka förskolor finns där vi bor?
 • Är det viktigt för mig om mitt barn går i en kommunal eller fristående förskola?
 • Är det viktigt för mig i vilken form förskolan bedrivs, till exempel som föräldrakooperativ eller av ett trossamfund?

Frågor du kan ställa till förskolan

 • Om förskolan drivs av ett trossamfund, märks det på verksamheten och i så fall hur?
 • Om det är ett föräldrakooperativ, hur mycket förväntas jag som vårdnadshavare hjälpa till med matlagning, städning och andra sysslor?
Förskolebarn utomhus.

Pedagogiska inriktningar i förskolan

Förskolor kan ha eller vara inspirerade av olika pedagogiska inriktningar. Det innebär att de utgår från olika grundtankar om människan och hur barn lär sig i den dagliga verksamheten på förskolan. Oavsett pedagogisk inriktning ska alla förskolor arbeta utifrån den barnsyn som skrivs fram i läroplanen, det vill säga att barnen på förskolan ska känna sig trygga, ha roligt och få utvecklas.

Här kan du läsa mer om några pedagogiska inriktningar:

Frågor du kan ställa dig själv

 • Vad är viktigt för mig när det gäller pedagogik?

Frågor du kan ställa till förskolan

 • Arbetar ni utifrån någon särskild pedagogisk inriktning?
 • Vilka är de grundläggande värdena bakom pedagogiken?
 • Vad innebär pedagogiken i praktiken, en vanlig dag på förskolan?

Den första tiden i förskolan

När ditt barn börjar förskolan börjar en så kallad introduktionsperiod eller inskolning. Det innebär oftast att någon av vårdnadshavarna först är med och att barnet sedan gradvis får vänja sig vid att vara på förskolan utan någon vårdnadshavare. Det kan skilja sig mellan olika förskolor hur introduktionen går till och hur lång tid den tar.

Frågor du kan ställa till dig själv

 • Har jag några speciella önskemål kring introduktionen?

Frågor du kan ställa till förskolan

 • Hur går introduktionen till?
 • Vad förväntas av mig som vårdnadshavare?
 • Kan mitt barn få en längre introduktionsperiod om det skulle behövas?

Kontakten med dig som vårdnadshavare

Enligt läroplanen ska förskolan samarbeta nära och förtroendefullt med barnens vårdnadshavare. På vilket sätt förskolor håller kontakt med vårdnadshavarna kan skilja sig åt. En del har till exempel veckobrev där de berättar vad barnen fått göra under veckan, medan andra dokumenterar via en digital plattform.

Det är också vanligt att personalen berättar lite om hur ditt barns dag varit när du hämtar barnet på förskolan. Du som vårdnadshavare är också välkommen att ställa frågor. Du ska också bli inbjuden till minst ett utvecklingssamtal per år. Det kan även förekomma andra typer av möten för vårdnadshavare, till exempel föräldramöten.

Frågor du kan ställa till dig själv

 • Vad tycker jag är viktigt i kontakten med förskolan?

Frågor du kan ställa till förskolan

 • Hur får jag information om vad ni gör och om hur mitt barn har det?

Barn som behöver särskilt stöd

Barn som behöver särskilt stöd på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl ska få det.

Mer om rätten till särskilt stöd i förskolan på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Frågor du kan ställa till dig själv

 • Har mitt barn särskilda behov och behöver särskilt stöd?

Frågor du kan ställa till förskolan

 • Hur arbetar förskolan när det gäller just det särskilda stöd som mitt barn behöver?
 • Vilka resurser lägger förskolan på särskilt stöd för mitt barn, till exempel i form av personal?
 • Hur arbetar förskolan med barn som är i behov av särskilt stöd?

Förskolans lokaler

Förskolors lokaler kan skilja sig mycket åt. En del förskolor kan till exempel ha rörelserum, en ateljé eller kanske en verkstad. Det brukar gå att få besöka förskolor innan du väljer förskola. På det sättet kan du se hur lokalerna ser ut, till exempel hur det ser ut där barnen äter, där de vilar och vilka lekmöjligheter som finns.

Frågor du kan ställa till dig själv

 • Vad är viktigt för mig och mitt barn när det gäller förskolans lokaler?

Frågor du kan ställa till förskolan

 • Hur använder ni era lokaler, till exempel för undervisning, lek och måltider?
 • Har ni några speciella rum, som rörelserum, ateljé eller verkstad?

Utemiljön på förskolan

Förskolans utemiljö kan på flera sätt främja barns hälsa, utveckling och lärande. Utemiljön kan skilja sig mycket åt mellan olika förskolor. Vissa förskolor har stora gårdar, medan andra har mindre. Det kan finnas lekställningar, sandlådor, gungor och uteleksaker. En förskola som har en liten gård kanske oftare gör utflykter till skogen eller lekparker utanför förskolans område.

Frågor du kan ställa dig själv

 • Vad är viktigt för mig och mitt barn när det gäller förskolans utomhusmiljö?

Frågor du kan ställa till förskolan

 • Hur använder ni era utomhusmiljöer, till exempel för undervisning och lek?
 • Brukar ni ta er till platser utanför förskolans område? Vart och hur ofta?

Boverkets allmänna råd om friyta för lek och utevistelse, Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

två barn i förskolelokal.

Måltider, vila, utevistelse och lek på förskolan

Förskolor har olika rutiner för hur de genomför måltider, när och hur de har vila, hur mycket som de vistas utomhus och leker. Här beskriver vi lite om hur det kan se ut.

Måltider

Förskolor serverar måltider, till exempel lunch, mellanmål och i vissa fall frukost. Förskolan kan ha olika rutiner för vad som gäller för barn som äter frukost, till exempel vilken tid barnen senast måste vara på plats. Förskolor arbetar pedagogiskt med lunchen och kan involvera barnen på olika sätt. Hur ofta och när förskolor serverar mellanmål kan också variera.

Utomhusvistelse

Alla förskolor erbjuder utevistelse men rutinerna för utevistelsen kan se olika ut mellan olika förskolor. Rutinerna kan också se olika ut inom en förskola beroende på barnens ålder. På en del förskolor är barnen alltid utomhus när föräldrarna lämnar dem efter en viss tid. En del håller mest till på förskolans gård medan andra tar med barnen ut i skogen eller till lekplatser utanför förskolan.

Vila

Barnen brukar vila eller sova någon gång under dagen på förskolan. Hur rutinerna ser ut beror på barnens individuella behov och kan därför skilja sig åt mellan olika förskolor. På vissa förskolor sover barnen utomhus i sin vagn, på andra sover barnen inomhus i ett vilorum. Rutinerna för hur personalen får barnen att varva ner kan se olika ut.

Aktiviteter och lek

Barnen på förskolan ska erbjudas både fri lek och organiserade aktiviteter, både inomhus och utomhus. Förskolor kan till exempel ha regelbundna aktiviteter som återkommer på vissa veckodagar, som att göra en utflykt varje tisdagsförmiddag eller att läsa sagor en viss tid varje dag. Många förskolor planerar också in aktiviteter utanför förskolan, till exempel besök på museer och bibliotek.

Omsorg om ditt barn

Du som är förälder eller vårdnadshavare vet förstås vilka rutiner som du och ditt barn har hemma när det gäller till exempel toalettbesök, blöjbyte eller hygien. Det kan också finnas vanor som skapar trygghet för barnet, till exempel att ha napp eller ett visst gosedjur när barnet vilar.

För att ditt barn ska känna igen sig kan det vara bra att berätta om de rutiner och vanor ni har hemma, men också fråga om de rutiner som förskolan har.

Förskolans läroplan på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Frågor du kan ställa till förskolan

 • Hur ser en vanlig dag ut på förskolan och hur ser en vanlig vecka ut?
 • Vilka tider äter barnen?
 • Hur går det till när ni äter lunch?
 • Hur ofta är ni utomhus?
 • Vilka platser brukar ni besöka i närområdet?
 • Vilka tider vilar barnen och hur går vilan till? Vad händer om mitt barn inte somnar på vilan?

Maten på förskolan

Förskolan ska servera varierade och näringsriktiga måltider och de ska vara jämnt fördelade över dagen. På vissa förskolor lagas maten i storkök och levereras till förskolan. Andra har en egen kock som lagar maten. En del förskolor serverar mycket ekologisk eller vegetarisk mat. Alla barn som behöver det ska få allergianpassad kost. Möjligheten att få någon annan typ av anpassad kost, till exempel om du vill att ditt barn ska få vegetarisk mat, kan variera mellan förskolor.

Frågor du kan ställa dig själv

 • Vad är viktigt för mig och mitt barn när det gäller mat?

Frågor du kan ställa till förskolan

 • Var lagas maten?
 • Erbjuder ni ekologisk mat?
 • Vilka möjligheter till olika typer av kost finns? Till exempel om jag vill att mitt barn ska få vegetarisk mat.
 • Hur gör ni om mitt barn inte äter?

Mer om måltider i förskolan på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Jämställdhet i förskolan

Alla förskolor ska arbeta utifrån alla människors lika värde och bemöta barnen likvärdigt oavsett till exempel kön, etnicitet eller funktionsnedsättning hos barnet eller någon som barnet har anknytning till. Enligt förskolans läroplan ska förskolan aktivt motverka diskriminering på grund av

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder.

Syftet är att ge barnen möjlighet att utvecklas på lika villkor.

Frågor du kan ställa till förskolan

 • Hur arbetar ni för att uppfylla läroplanens krav på att aktivt motverka diskriminering och främja jämställdhet mellan könen?

Sök mer information om förskolans kvalitet

På din kommuns webbplats finns ofta information om de kommunala förskolor som finns i kommunen, till exempel beskrivningar av pedagogiken, kontaktuppgifter och utvärderingar av verksamheten. Ibland finns det även länkar till fristående förskolor och deras utvärderingar. Om det inte finns det brukar de fristående förskolorna ofta ha egna webbplatser där du kan läsa mer.

Samlade frågor du kan ställa till förskolan

Vi har samlat exempel på frågor som du som vårdnadshavare kan ställa till förskolan innan du väljer förskola till ditt barn.

Frågor du kan ställa till förskolan

Senast uppdaterad 13 januari 2023