Grundskola

Utbildningen i grundskolan ska bidra till personlig utveckling för alla elever. Den ska förbereda eleverna för aktiva livsval, främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

About compulsory education in English and other languages

Tre tjejer på bild som illustrerar grundskolan

Det är obligatorisk för alla barn att gå i grundskolan eller i någon motsvarande skolform. Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och utveckla deras förmåga att självständigt söka kunskap. Grundskolan ska ge en bra grund för fortsatt utbildning.

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett var i landet eleven går i skolan. Skolan har ett demokratiskt uppdrag och utbildningen ska vara likvärdig för alla, oavsett var i landet som eleven går i skolan. Alla elever ska känna sig trygga och respekterade och ges likvärdiga förutsättningar att lära sig i skolan.

De flesta barn börjar i grundskolan det år som de fyller sju år. Det är också möjligt att låta vissa barn börja tidigare eller senare. Grundskolan är nio år och varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin.

Betygen i grundskolan

Från och med årskurs 6 ges terminsbetyg i slutet av varje termin i de ämnen som eleven har haft undervisning i. Slutbetyg för grundskolan ges i slutet av vårterminen i årskurs 9. Det är med slutbetyget som man söker in till gymnasieskolan.

En betygsskala med sex steg A – F tillämpas. A-E står för godkända resultat och F för ej godkänt resultat. Betyget E står för ett godkänt resultat.

Om en elev haft stor frånvaro och betyg inte kan sättas går det inte att bedöma elevens kunskaper. Då sätts ett streck (-) i betygskatalogen.

Utvecklingssamtal

Minst en gång varje termin ska eleven, läraren och elevens vårdnadshavare träffas för att gå igenom hur det går i skolan och hur eleven trivs. Detta kallas för ett utveck­lingssamtal. Samtalet ska ge en allsidig bild av elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling.

Under samtalet ska man prata om hur skolan kan stödja och stimulera elevens utveckling. Samtalet ger eleven och vårdnadshavaren en möjlighet att påverka och ta ansvar för elevens skolgång.

I årskurs 1 -5 får eleverna en individuell utvecklingsplan som ska dokumenteras skriftligt en gång per läsår. Den individuella utvecklingsplanen ska innehålla både omdömen och framåtsyftande planering.

Senast uppdaterad 16 juni 2023