Innehåll på denna sida

خانه أوقات فراغت

Dari (PRS)

خانه أوقات فراغت برای شاگردان بین شش و ١٣ سال می‌باشد. این مرکز قبل و بعداز ساعات شروع مکتب و همچنان در رخصتی‌های مکتب، زمانی که والدین کار می‌کنند یا درس می‌خوانند، باز می‌باشد.

Sex fritidselever som står i bredd och ler.

خانه أوقات فراغت تکمیل کننده آموزش در صنف آمادگی و مکتب تا صنف ٦ می‌باشد. هدف خانه‌های أوقات فراغت تشویق شاگردان به پیشرفت و یادگیری و ارئه یک أوقات فراغت ارزشمند به آنها می‌باشد. همزمان خانه أوقات فراغت به والدین امکان می‌دهد ایفای وظایف خود بحیث والدین را با کار کردن و کسب درآمد، ترکیب نمایند.

فعالیت خانه أوقات فراغت

خانه أوقات فراغت مکتب را به دو روش تکمیل می‌نماید:

  • از طریق پذیرفتن شاگردان در ساعاتی از روز که آنها در مکتب نیستند و در زمان رخصتی‌ها.
  • از طریق ارائه تجربیات و علوم دیگری به شاگردان که بعضا با آنچه در مکتب کسب می‌کنند فرق دارد.

همراه با هم باید صنف آمادگی، مکتب و خانه أوقات فراغت به پیشرفت همه جانبه و یادگیری شاگرد کمک نمایند. آموزش‌ها باید شوق شاگردان به یادگیری را مورد استفاده قرار دهند و به أساس ضرورت‌ها، علائق و تجربیات شاگردان عمل نمایند. فعالیت‌ها باید نسبت به شرایط و وضعیت مختلف شاگردان مطابقت داده شود.

خانه أوقات فراغت در تمام طول سال، بجز تعطیلات مهم سویدن و شنبه و یکشنبه باز است. شاگردان این امکان را دارند که قبل و بعداز مکتب در ساعات روز و در مطابقت با کار یا تحصیل والدین و نیاز خود شاگرد، در آنجا باشند.

خانه اوقات فراغت آزاد در بیشتر أوقات با مکتب یا دیگر مراکز أوقات آموزشی هماهنگ شده است. این هماهنگی مربوط به کارکنان، مکانها و فعالیت‌های تربیتی می‌باشد.

کمون برای شاگردان ١٠ الی ١٣ سال فعالیت‌های آزاد خانه أوقات فراغت هم ارائه کرده می‌تواند. مجموعه أوقات فراغت آزاد یک مجموعه تربیتی گروهی برای شاگردانی است که به صنف ٤ الی ٦ می‌روند. أوقات فراغت آزاد داوطلبانه است و از طریق فعالیت‌های تربیوی باید مکتب ابتدائیه و شکلهای مشابه مکاتب را تکمیل کرده بتواند. این مجموعه‌ کدام خدمات مراقبتی یا نظارتی، به همان رقم که یک خانه أوقات فراغت ارایه می‌کند، را ندارد بلکه فعالیت‌هایی ارائه می‌کند که با گروه سنی مربوطه مطابقت دارد.

چه کسانی به خانه أوقات فراغت می‌روند؟

کمونها مکلفند به شاگردانی که والدین آنها کار می‌کنند یا درس می‌خوانند و یا شاگردانی که بدلیل وضعیت فامیلی خود ضرورت دارند، در خانه أوقات فراغت از شش سالگی الی ترم بهاره‌ای که شاگرد ١٣ سال خود را تکمیل می‌کند آموزش دهند.

آموزش در خانه أوقات فراغت باید به محض اطلاع از نیاز شاگرد به چنین مکانی به او ارئه گردد. این آموزش باید در همان مکتب یا در نزدیکی مکتبی که طفل به آنجا می‌رود، ارایه گردد. به شاگردانی که از خاطر دلایل فزیکی، روانی و یا دیگر دلایل ضرورت به حمایه مخصوص برای پیشرفت خود دارند، باید آموزش در خانه أوقات فراغت ارائه گردد.

هزینه‌ها

کمونها یک هزینه قابل قبول جهت ارائه جا درخانه أوقات فراغت دریافت کرده می‌توانند. این مبلغ به أساس سطح درآمد فامیل تعیین می‌گردد. در حال حاضر همه کمونها از سیستمی استفاده می‌کنند که یک مبلغ حداکثر برای آن تعیین گردیده است. مبلغ حداکثر به معنای آن است که یک مرز حداکثری برای مبلغی که باید هر فامیل پرداخت نماید وجود دارد.

همه کمونها از سیستمی استفاده می‌کنند که یک مبلغ حداکثر برای این خدمات تعیین گردیده است. مبلغ حداکثر به معنای آن است که یک مبلغ حداکثری برای مبلغی که هر فامیل باید پرداخت نماید وجود دارد.