Innehåll på denna sida

Fritidshemmet

Fritidshemmet är till för elever mellan sex och 13 år. Det är öppet före och efter skoltid samt under skollov när föräldrarna arbetar eller studerar.

Sex fritidselever som står i bredd och ler.

Fritidshemmen kompletterar utbildningen i förskoleklassen och skolan till och med årskurs 6. Syftet med fritidshemmen är att stimulera elevers utveckling och lärande och erbjuda dem en meningsfull fritid. Samtidigt gör fritidshemmet det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete.

Verksamheten i fritidshemmet

Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt:

  • Genom att ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven.
  • Genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper än de som de får i skolan.

Tillsammans ska förskoleklass, skola och fritidshem bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande. Utbildningen ska ta vara på elevernas lust att lära och bör utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter. Verksamheten ska anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Fritidshemmen är öppna hela året utom svenska storhelger och lördag-söndag. Eleverna har möjlighet att vara där på dagtid innan och efter skoltid och är anpassat till föräldrarnas arbete eller studier och till elevernas behov.

Fritidshemmen är ofta samordnade med skolan. Samordningen kan gälla personal, lokaler och den pedagogiska verksamheten.

För elever i åldern 10 till och med 13 år kan kommunen även bedriva öppen fritidsverksamhet. Öppen fritidsverksamhet är en pedagogisk verksamhet i grupp för elever som går i årskurs 4 - 6. Öppen fritids är frivillig och ska genom pedagogisk verksamhet komplettera utbildningen i grundskolan och motsvarande skolformer. Verksamheten erbjuder inte omvårdnad och tillsyn på samma sätt som ett fritidshem utan erbjuder aktiviteter som är anpassade till åldersgruppen.

Vilka går i fritidshemmet?

Kommunerna är skyldiga att erbjuda utbildning i fritidshem till elever från och med 6 års ålder till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar, eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Utbildning i fritidshem ska erbjudas så snart det kommer fram att eleven har behov av en sådan plats. Utbildningen ska erbjudas vid, eller i närheten av, den skolenhet där eleven går i skola. Elever som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska erbjudas utbildning i fritidshem.

Avgifter

Kommunerna får ta ut en rimlig avgift för plats i fritidshem. Avgiftens storlek bestäms av föräldrarnas inkomstnivå. I dag använder alla kommuner ett system med maxtaxa. Maxtaxan innebär en övre gräns för hur hög avgiften får bli för olika familjer.

/