Innehåll på denna sida

مکتب مخصوص

Dari (PRS)

مکتب مخصوص برای شاگردانی است که مصاب به کاهش شنوایی، کاهش بینایی، اختلال زبانی شدید یا ترکیبی از چند ناتوانی جسمی یا روانی می‌باشند. تدریس در این مرکز مطابق با نیاز و امکانات شاگرد می‌باشد.

این آموزش بطور کلی مشابه آموزشی است که در مکتب ابتدائیه ارائه می‌گردد. مکتب مخصوص دربرگیرنده ١٠ صنف می‌باشد.

ده مکتب مخصوص با برنامه‌های مختلف در سراسر کشور وجود دارد. این مکاتب مختلف برای افراد زیر می‌باشد:

  • شاگردانی که ناشنوا هستند یا کاهش شنوایی دارند
  • شاگردانی که اختلال زبانی شدید دارند
  • شاگردانی که کاهش بینایی دارند و کدام ناتوانی جسمی یا روانی دیگر هم دارند
  • و شاگردانی که ناشنوا بوده و یا کاهش شنوایی دارند همراه با اختلال رشد و شاگردانی که بطور مادرزاد یا در اثر حادثه ناشنوا و نابینا می‌باشند.

به چه نحو درخواستی برای مکتب مخصوص روان کرده می‌توانید؟

درخواستی خود را به اداره آموزشهای خاص (اس.پ.اس.ام) که تصمیم می‌گیرد آیا باید یک شاگرد در مکتب مخصوص پذیرفته شود یا نه، روان نمایید.

لینک نحوه درخواست جا در مکتب مخصوص و معلومات بیشتر درباره اس.پ.اس.ام در اینجا وجود دارد:

درخواست جا برای صنف ١ الی ١٠ از طریق اداره آموزش‌های مخصوص، اس.پ.اس.ام:

Ansök till specialskolan via SPSM:s webbplats

تشخیص و یادگیری در مکتب مخصوص

در مکتب به شاگردان بطور مرتب در قسمت آنچه، به نسبت هدف تعیین شده تدریس، یاد گرفته‌اند، معلومات داده می‌شود.

معلم، خود شاگرد و دیگر شاگردان، می‌توانند نظر خود را اعلام نمایند که این امر موجب رهنمایی و پیشرفت شاگردان در مورد یادگیری آنها می‌گردد. معلم و شاگرد همچنان در مورد نحوه کار شاگرد برای پیش رفتن در درس‌ها به أساس تشخیص داده شده در قسمت آنچه شاگرد ضرورت است یاد بگیرد و آنچه یاد گرفته، صحبت می‌کنند. مهم است که خود شاگرد درکی از یادگیری خود و ضرورت پیشرفت خود داشته باشد.

جلسه پیشرفت تحصیلی در مکتب مخصوص

حداقل یک بار در هر ترم، شاگرد، معلم و سرپرست شاگرد با یکدیگر ملاقات می‌کنند تا در مورد نحوه پیشرفت کارها در مکتب و اینکه چقدر شاگرد از مکتب رضایت دارد صحبت کنند. به این ملاقات جلسه پیشرفت تحصیلی گفته می‌شود. این جلسه باید پیشرفت علمی شاگرد و پیشرفت اجتماعی او را نسبت به پلان آموزشی، پلان درسی و شروط لازمه علمی را تشریح نماید.

در این جلسه باید در مورد اینکه مکتب به چه نحوه باید در راه پیشرفت و یادگیری شاگرد از او حمایه نموده و او را تشویق نماید صحبت شود. این گفتگوها باید به شاگرد و سرپرست امکان دهد در مورد نحوه مکتب رفتن شاگرد تاثیر بگذارند و مسئولیت بپذیرند. در این جلسه همچنان نیازهای احتمالی شاگرد و نیاز او به مطابقت دادن بیشتر خود و حمایه مخصوص هم مطرح می‌شود.

در صنف‌هایی که در آنها نمره داده نمی‌شود، بجای آن یک بار در سال یک پلان پیشرفت درسی فردی بصورت کتبی داده می‌شود. این پلان پیشرفت درسی فردی باید دربرگیرنده تشخیص کتبی و پلان بندی برای آنچه مکتب باید انجام دهد و آنچه خود شاگرد یا سرپرست باید انجام دهند تا شاگرد تا حد امکان رشد نماید، باشد.

نمره و امتیازدهی در مکتب ابتدائیه استثنائی

در مکتب مخصوص از پایان ترم خزان صنف ٧ نمره داده می‌شود.

سیستم امتیاز بندی شامل شش مرحله از "آ" الی "اف" می‌باشد که "اف" نمره مردودی می‌باشد. بعداز صنف ١٠ نمره نهایی داده می‌شود.