Innehåll på denna sida

مدارس ویژه برای کودکان با معلولیت های جسمی (Specialskola)

Persiska (PES)

مدرسه ویژه برای کودکان با معلولیت های جسمی یا Specialskola برای کودکانی است که مشکل شنوایی، بینایی، مشکلات جدی گویشی و یا ترکیبی از معلولیت های جسمی مختلف دارند. آموزش در این مراکز با نیاز و امکانات دانش آموز وفق داده می شود.

به طور کلی این آموزش مانند آموزشیست که در مدارس ابتدایی عادی ارائه می شود. دوره تحصیل در مدرسه ویژه برای کودکان با معلولیت های جسمی 10 ساله است.

ده مدرسه ویژه با گرایش های مختلف در سراسر کشور وجود دارد. این مدارس برای دانش آموزانی است که دارای مشکلات زیر می باشند:

  • شاگردان ناشنوا و یا با شنوایی کم
  • شاگردان با مشکلات گویشی جدی
  • شاگردان با مشکلات بینایی و یک معلولیت دیگر
  • شاگردان ناشنوا و یا با شنوایی کم که معلولیت ذهنی هم دارند و نیز شاگردانی که به طور مادرزاد و پس از تولد مبطلا به نابینایی و ناشنوایی شده اند.

نحوه ثبت نام در مدارس ویژه برای کودکان با معلولیت های جسمی

تقاضا را باید به سازمان آموزش ویژه (SMSM) ارسال نمود. این سازمان در مورد ثبت نام یک دانش آموز در یک مدرسه ویژه تصمیم می گیرد.

لینک برای دریافت اطلاعات بیشتر در باره SPSM و نحوه تقاضا برای رفتن به مدارس ویژه در اینجا وجود دارد:

تقاضای ثبت نام در کلاس های اول تا دهم در مدرسه ویژه برای کودکان با معلولیت های جسمی از طریق سازمان آموزش ویژه، SPSM، انجام می شود:

Ansök till specialskolan via SPSM:s webbplats

ارزیابی و یادگیری در مدارس ویژه کودکان با معلولیت های جسمی

در مدرسه ، دانش آموز در مورد آنچه که با توجه به اهداف تدریس آموخته است، اطلاعات مداوم دریافت می کند.

معلم ، خود دانش آموز و سایر دانش آموزان می توانند با بیان نظرات خود به پیشرفت شاگردان در یادگیری آنها کمک کنند. معلم و دانش آموز همچنین براساس ارزیابی آنچه دانش آموز به آن نیاز دارد و از قبل می داند ، در مورد اینکه او باید چه کاری برای پیشرفت در تحصیلات خود انجام دهد صحبت می کنند. این مهم است که دانش آموز خود درکی صحیح از یادگیری خود و نیازهای موجود برای پیشرفت داشته باشد.

بررسی پیشرفت در مدرسه ویژه برای کودکان با معلولیت های جسمی

حد اقل یک بار در هر نیمسال تحصیلی معلم باید دانش آموز و سرپرستان وی را برای ارزیابی تحصیلات دانش آموز و همچنین نظر او در باره رضایت از مدرسه ملاقات کند. این جلسات "گفتگو برای بررسی پیشرفت" (Utvecklingssamtal) نامیده می شود. هدف از این گفتگو ارائه تصویری درست از پیشرفت های تحصیلی و اجتماعی دانش آموز با توجه به برنامه های آموزشی و توانایی های لازم درسی است.

در طی این گفتگو در باره این صحبت می شود که مدرسه چگونه می تواند در پیشرفت و آموزش دانش آموز به وی کمک کند. این گفتگو به شاگرد و سرپرستان او هم این امکان را می دهد که در تحصیلات دانش آموز تاثیرگذار و مسئولیت پذیر باشند. در اینجا از جمله راجع به نیازهای احتمالی دانش آموز برای تغییرات و نیز کمک های ویژه صحبت می شود.

در سال های تحصیلی که به دانش آموزان نمره داده نمی شود هر ساله باید یک برنامه توسعه فردی کتبی (Utvecklingsplan) تنظیم شود. این برنامه توسعه فردی باید شامل ارزیابی کتبی از تحصیلات دانش آموز بوده و برنامه ای ارائه دهد برای آنچه که مدرسه، خود شاگرد و سرپرستان وی می توانند برای پیشرفت هر چه بیشتر او انجام دهند.

نمره و نمرهگذاری در مدارس ویژه کودکان با ناتوانی های جسمی

در مدارس ویژه کودکان با ناتوانی های جسمی از پایان ترم پائیزه سال هفتم به شاگردان نمره داده می شود. برای نمره دادن از یک مقیاس شش حرفی، A تا F، استفاده می شود که درآنF به معنی عدم قبولی است. بعد از سال دهم به شاگردان کارنامه داده می شود.