Innehåll på denna sida

Specialskolan

Specialskolan är till för elever som har hörselnedsättning, synnedsättning, grav språkstörning eller kombinationer av flera funktionsnedsättningar. Undervisningen är anpassad efter elevens behov och möjligheter.

Undervisningen motsvarar i stort den utbildning som ges i grundskolan. Specialskolan består av 10 årskurser.

Det finns tio specialskolor runtom i landet med olika inriktningar. De olika skolorna är till för

  • elever som är döva eller har en hörselnedsättning
  • elever med grav språkstörning
  • elever som har en synnedsättning och någon mer funktionsnedsättning
  • elever som är döva eller har en hörselnedsättning tillsammans med intellektuell funktionsnedsättning och för elever som har medfödd eller förvärvad dövblindhet.

Hur söker man till specialskolan?

Ansökan skickar du till Specialpedagogiska myndigheten (SPSM), som fattar beslut om en elev ska tas emot i specialskolan.

Länk till hur du gör ansökan till en specialskola och mer information om SPSM finns här:

Ansök till specialskolan via SPSM:s webbplats

Bedömning och lärande i specialskolan

I skolan får eleven löpande information om vad han eller hon har lärt sig i förhållande till undervisningens mål.

Läraren, eleven själv och andra elever, kan ge återkoppling som bidrar till att leda elever framåt i deras lärande. Lärare och elev samtalar också om hur eleven ska göra för att komma vidare i sina studier utifrån en bedömning av vad eleven behöver och redan kan. Det är viktigt att eleven själv får förståelse för sitt eget lärande och behov av utveckling.

Utvecklingssamtal i specialskolan

Minst en gång varje termin ska eleven, läraren och elevens vårdnadshavare träffas för att gå igenom hur det går i skolan och hur eleven trivs. Detta kallas för ett utveck­lingssamtal. Samtalet ska beskriva elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och betygskriterier.

Under samtalet ska man prata om hur skolan kan stödja och stimulera elevens utveckling och lärande. Samtalet ger eleven och vårdnadshavaren en möjlighet att påverka och ta ansvar för elevens skolgång. Här tar man bland annat också upp elevens eventuella behov av extra anpassningar och särskilt stöd.

I de årskurser där betyg inte ges ska eleven i stället få en skriftlig individuell utvecklingsplan en gång per år. Den individuella utvecklingsplanen ska innehålla skriftliga omdömen och en planering av vad skolan ska göra och vad eleven själv och vårdnadshavaren kan göra för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt.

Betyg och betygsättning i specialskolan

I specialskolan ges betyg från och med slutet av höstterminen i årskurs 7. Betygsskalan har sex betygssteg från A till F där F står för ej godkänt resultat. Efter årskurs 10 ges slutbetyg.

/