Innehåll på denna sida

Om anpassade grundskolan

Anpassade grundskolan är till för barn mellan 7 och 16 år som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada. Utbildningen ska ge kunskaper och en god grund för att kunna delta aktivt i samhället.

Om anpassade grundskolan på lätt svenska

Om anpassade grundskolan på lättläst svenska

Vem kan gå i anpassade grundskolan och hur ansöker jag?

Om ditt barn har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada kan hen gå i anpassade grundskolan. Det är ett alternativ till grundskolan. De flesta barn går i anpassade grundskolan mellan 7 och 16 års ålder. Anpassade grundskolan är avgiftsfri. Det kostar alltså inget att gå där.

Innan ett barn kan börja i anpassade grundskolan ska kommunen göra en utredning som visar om barnet ingår i målgruppen för anpassade grundskolan. I utredningen ingår en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Kommunen måste samråda med dig som vårdnadshavare när de gör utredningen.

Som regel ska barn som kommer gå i anpassade grundskolan börja i förskoleklass när de fyller sex år, men det går att göra undantag. En del barn kan börja direkt i anpassade grundskolan det år de fyller antingen 6 eller 7 år. Anpassade grundskolan har inte en egen förskoleklass. Elever som ska gå i anpassade grundskolan går i en förskoleklass som hör till grundskolan, sameskolan eller specialskolan.

Kommunen ska se till att alla barn får en plats i skolan. Som vårdnadshavare kan du lämna önskemål om vilken skola ditt barn ska gå i. Förutom de kommunala skolorna kan det finnas fristående anpassade grundskolor att välja på. Om du vill att ditt barn ska gå i en fristående skola så kan du kontakta skolan för att ta reda på hur du ansöker dit.

Ansökan och antagning till grundskolan

Välja förskoleklass och grundskola eller anpassad grundskola, skolverket.se

Mer om anpassade grundskolan i broschyren Anpassade grundskolan är till för ditt barn

Det här lär sig ditt barn i anpassade grundskolan

Anpassade grundskolan är anpassad efter varje elevs förutsättningar och behov. Den ska bland annat ge kunskaper och en god grund för att kunna delta aktivt i samhället. Den ska också bidra till personlig utveckling och social gemenskap.

I anpassade grundskolan får ditt barn utbildning i ämnen eller ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen styrs av en läroplan och kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner.

För varje ämne eller ämnesområde i skolan finns en kursplan. Den beskriver vad syftet med undervisningen är och vilka kunskaper ditt barn ska få möjlighet att utveckla inom ämnet eller ämnesområdet.

Det finns också en timplan, som beskriver vilka ämnen eller ämnesområden som ingår i utbildningen och hur de fördelas mellan de olika stadierna. Elever som går i anpassade grundskolan har rätt till ett visst antal undervisningstimmar.

De ämnen som ditt barn får läsa i anpassade grundskolan är

 • bild
 • engelska
 • hem- och konsumentkunskap
 • idrott och hälsa
 • matematik
 • musik
 • naturorienterande ämnen
 • samhällsorienterande ämnen
 • slöjd
 • svenska eller svenska som andraspråk
 • teknik.

De elever som inte studerar ämnen kan studera ämnesområdena

 • estetisk verksamhet
 • kommunikation
 • motorik
 • vardagsaktiviteter
 • verklighetsuppfattning.

Verksamheten i skolan ska stämma överens med samhällets demokratiska värderingar och alla som arbetar i skolan ska respektera varje människas värde och vår miljö. Alla elever ska känna sig trygga och respekterade och ges likvärdiga förutsättningar i skolan.

Läroplan, kursplaner och timplan för anpassade grundskolan, skolverket.se

Mottagande i anpassade grundskolan, skolverket.se

Bedömning och lärande i anpassade grundskolan

I skolan får ditt barn löpande information om vad hen har lärt sig i förhållande till de mål som finns för undervisningen.

Utvecklingssamtal i anpassade grundskolan

Minst en gång varje termin ska du och ditt barn få träffa barnets lärare för att gå igenom hur det går i skolan och hur ditt barn trivs. Det kallas för ett utveck­lingssamtal. Samtalet ska ge en allsidig bild av ditt barns kunskapsutveckling och sociala utveckling.

Under samtalet pratar ni om hur skolan kan stödja och stimulera ditt barns utveckling. Samtalet ger er som elev och vårdnadshavare en möjlighet att påverka hur ditt barn har det i skolan och vad hen lär sig.

En gång per läsår ska läraren ta fram en skriftlig individuell utvecklingsplan för elever i årskurs 1–5 och för de elever som inte får betyg i årskurs 6–9. Den individuella utvecklingsplanen ska bland annat innehålla omdömen om ditt barns kunskapsutveckling och sammanfatta vad som behöver göras för att hen ska uppfylla kriterierna för bedömning av kunskaper eller betygskriterierna.

Betyg i anpassade grundskolan

I anpassade grundskolan sätter läraren bara betyg i ämnen om vårdnadshavaren eller eleven begär det. Elever som läser ämnesområden får inte betyg.

Betygsskalan har fem steg: A, B, C, D och E. A är det högsta betyget och E är det lägsta godkända betyget. Om en elev inte uppfyller betygskriterierna för betyget E sätter läraren inget betyg.

Prao i anpassade grundskolan

Alla elever i anpassade grundskolan ska ha praktisk arbetslivsorientering (prao). Syftet med prao är att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet. Praon ska anpassas efter elevens förutsättningar. En tidig kontakt med arbetslivet kan göra det lättare att etablera sig på arbetsmarknaden senare i livet.

Prao, skolverket.se

Integrerad utbildning

Ditt barn kan gå i grundskolan eller sameskolan och ändå läsa enligt de kursplaner som gäller för anpassade grundskolan. På samma sätt kan hen gå i anpassade grundskolan men läsa enligt de kursplaner som gäller för grundskolan. Det kallas för att eleven är integrerad.

Rektorn kan bestämma att en elev som går i grundskolan och läser integrerat ändå ska läsa ett eller flera ämnen enligt grundskolans kursplaner.

Integrerad utbildning, skolverket.se

Om sameskolan

Plugga vidare efter anpassad grundskola

Om ditt barn har betyg från anpassade grundskolan är hen inte behörig till ett nationellt program i gymnasieskolan. Däremot är hen behörig till introduktionsprogrammen yrkesintroduktion och individuellt alternativ inom gymnasieskolan. Hen kan också vara behörig till anpassade gymnasieskolan.

Om anpassade gymnasieskolan

Om din familj har ett annat modersmål än svenska

Om någon av er vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska kan ditt barn ha rätt till modersmålsundervisning och studiehandledning på sitt modersmål eller sitt starkaste skolspråk.

Din rätt att läsa modersmål i grundskolan

Studiehandledning på modersmålet, skolverket.se

Om ditt barn behöver en plats på fritidshem

Ditt barn kan vara på fritidshemmet under de delar av dagen då hen inte vistas i skolan och under loven. I så fall ansöker du om en plats på fritidshem som hör till grundskolan eller specialskolan.

Om fritidshemmet

Fritidshem på specialskolan, Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats

/