Innehåll på denna sida

دوره ابتدائیه

Dari (PRS)

بیشتر أطفال زمانی که شش سال دارند صنف آمادگی را شروع می‌کنند. بعداز صنف آمادگی دوره ٩ ساله ابتدائیه را شروع می‌نمایند.

Lärare som visar något i en bok för två högstadieelever.

اطفالی که در سویدن سکونت دارند از ترم خزان همان سالی که شش سال خود را تکمیل می‌کنند مکلفیت مکتب رفتن دارند، در این زمان بیشتر أطفال در مکتب ابتدائیه یا شکل‌‌های دیگر مکاتب درس خواندن را شروع می‌نمایند. هر سال تحصیلی به دو ترم تقسیم می‌شود: یک ترم خزان و یک ترم بهاره.

مکاتب می‌توانند کمونی یا مستقل باشند

مکاتب ابتدائیه می‌توانند کمونی یا مستقل باشند. بیشتر مکاتب ابتدائیه کمونی هستند و معمولترین حالت ممکن آن است که شاگردان به یک مکتب کمونی نزدیک خانه خود بروند.

هر مکتب ابتدائیه این امکان را دارد که شاخه‌های درسی خود را ارایه نماید، بعنوان مثال کورس‌های انگلیسی یا فرهنگ و ورزش.

مکاتب مستقل به روی همه باز است و تدریس در آنها مشابه همان است که در مکاتب کمونی ارایه می‌شود. مکاتب مستقل سرپرست (صاحب) دیگری غیر از کمون دارند.

دوره ابتدائیه

دوره ابتدائیه در شکلهای مختلفی از مکاتب ارایه می‌گردد، بغیر از مکتب ابتدائیه، همچنان مکتب ابتدائیه استثنائی، مکتب مخصوص، مکتب سامه‌ها (یک اقلیت قومی در سویدن) یا مکتب آماده کننده برای دوره درسی رقص، هم وجود دارد. دوره ابتدائیه همچنین در فرم‌های مختلف خارج از کشور هم ارائه شده می‌تواند.

فعالیت‌های مکتب ابتدائیه

مکتب ابتدائیه باید علم را به شاگردان منتقل نماید و توانایی آنها در جستجوی مستقلانه علم را پیشرفت دهد. آموزش در مکتب ابتدائیه باید علم را به شاگردان منتقل نماید و پیشرفت شخصی همه شاگردان را تسهیل نماید. این دوره باید شاگردان را برای انتخاب فعالانه نحوه زندگی، تسهیل تماس‌های همه جانبه و اشتراکات اجتماعی آماده نماید و زمینه مناسبی برای سهم گرفتن فعالانه آنها در زندگی اجتماعی فراهم کرده بتواند. مکتب ابتدائیه زمینه مناسبی برای ادامه تحصیل می‌باشد.

جدول تقسیم أوقات مکتب ابتدائیه و پلان درسی

در پلان ساعتی مکتب همه مضامین درسی که این دوره در برمی‌گیرد و نحوه تقسیم آنها در صنوف مختلف شرح داده شده است. شاگردانی که به مکتب ابتدائیه می‌روند حق دارند ساعات تضمین شده درسی معینی را داشته باشند. هر سال تحصیلی به دو ترم تقسیم شده است: یک ترم خزان و یک ترم بهاره.

شاگردان در مکتب ابتدائیه، سویدنی یا سویدنی بحیث لسان دوم، ریاضیات، انگلیسی، مضامین عملی- هنری، تخنیکی، مضامین جهت یابی اجتماعی، مضامین علوم طبیعی، لسان مادری و لسان مدرن را می‌خوانند.

برای هر مضمون در مکتب یک پلان درسی وجود دارد. در آن هدف از تدریس و دانشی که فرزند شما باید امکان پیشرفت در آن مضمون را بیابد، شرح داده شده است.

فعالیت‌های مکتب باید با ارزشهای اجتماعی دمکراتیک مطابقت داشته باشد و همه کسانی که در مکتب کار می‌کنند باید به ارزش هر انسان و محیط زیست ما احترام بگذارند. همه شاگردان باید إحساس امنیت نموده و مورد احترام قرار گیرند و شرایط یکسان با دیگران در مکتب به آنها داده شود.

تشخیص و یادگیری در مکتب ابتدائیه

در مکتب به شاگردان بطور مرتب در قسمت آنچه، به نسبت هدف تعیین شده تدریس، یاد گرفته‌اند، معلومات داده می‌شود. معلم، خود شاگرد و دیگر شاگردان، می‌توانند نظر خود را اعلام نمایند که این امر موجب رهنمایی و پیشرفت شاگردان در مورد یادگیری آنها می‌گردد. معلم و شاگرد همچنان در مورد نحوه کار شاگرد برای پیشرفی در درس‌ها به أساس تشخیص داده شده در مورد آنچه شاگرد ضرورت است یاد بگیرد و آنچه یاد گرفته، صحبت می‌کنند. مهم است که خود شاگرد درکی از یادگیری خود و ضرورت پیشرفت خود داشته باشد.

جلسه پیشرفت تحصیلی در مکتب ابتدائیه

حداقل یک بار در هر ترم، شاگرد، معلم و سرپرست شاگرد با یکدیگر ملاقات می‌کنند تا در مورد نحوه پیشرفت کارها در مکتب و اینکه چقدر شاگرد از مکتب رضایت دارد صحبت کنند. به این ملاقات جلسه پیشرفت تحصیلی گفته می‌شود. این جلسه باید تصویری از پیشرفت علمی شاگرد و پیشرفت اجتماعی او بدست می‌دهد.

در این جلسه باید در مورد اینکه مکتب به چه نحوه باید در راه پیشرفت و یادگیری شاگرد از او حمایه نموده و او را تشویق نماید صحبت شود. این گفتگوها باید به شاگرد و سرپرست امکان دهد در مورد نحوه مکتب رفتن شاگرد تاثیر گذاشته و در اینکارمسئولیت بپذیرند.در این جلسه از جمله نیازهای احتمالی شاگرد برای آنکه خود را بیشتر با امور مکتب مطابقت دهد و نیاز او به حمایت‌های مخصوص مطرح می‌شود.

در صنف‌هایی که در آنها نمره داده نمی‌شود، یک بار در سال یک پلان پیشرفت درسی فردی بصورت کتبی نوشته شده می‌تواند. این پلان پیشرفت درسی فردی باید دربرگیرنده تشخیص و پلان بندی ادامه تحصیل شاگرد باشد.

نمره و امتیازدهی در مکتب ابتدائیه

از ابتدای صنف ٦ در پایان هر ترم، شاگرد در مضامین درسی که در آنها تدریس شده، نمره دریافت می‌کند. نمره نهایی در پایانی صنف ٩ داده می‌شود که شاگرد مکتب ابتدائیه را تمام می‌کند. شاگرد با نمره نهایی درخواست تحصیل در لیسه می‌کند.

سیستم امتیازبندی دربرگیرنده شش مرحله می‌باشد: "آ" تا "اف". نمرات "آ" تا "ای" نمرات کامیابی و "نمره "اف" نتیجه مردودی می‌باشد. اگر شاگرد آنقدر غیرحاضری داشته که معلم نتواند نمره به او بدهد یک علامت – گذاشته می‌شود.

پراو/ Prao

پرائو یا کارعملی به معنای جهت گیری عملی کار-زندگی است و به این معنی است که دانش آموزان می توانید امتحان کنند که کار کردن در یک محل کار چه معنایی دارد. همه دانش آموزان در مکتب ابتدای ، مکتب خاص و نیازهای ویژه از صنف 8 و / یا 9 باید پراو(Prao) انجام دهتد. این قانون مکتب است.

کسب دانش در باره بازار کار

برای انتخاب های خوب برای آینده، مهم این است که فرزند شما دانش بازار کار و تجربه در حرفه ها و صنایع مختلف را به دست آورد. پرائو یا کارعملی به فرزندتان کمک می کند تا ببیند در زندگی کاری به چه دانش و توانایی هایی نیاز است. نمونه هایی از توانایی ها می تواند ابتکار عمل و مسئولیت پذیری باشد. به همین دلیل است که همه دانش آموزان باید پراو(Prao) یا کار عملی انجام دهند.

مکتب با محل کار در پرائو یا کار عملی همکاری می کند

مکتب و محل کار با هم کار می کنند تا اطمینان حاصل کنند که محل کار کودک شما مناسب و بی خطر است. به عنوان مثال، ممکن است موضوع تعیین سرگروه برای حمایت از فرزند شما در محیط کار و اطمینان از رعایت قوانین مربوط به ساعات کار و محیط کاری در نظر گرفته شود. فرزند شما در طول دوره پراو(Prao) یا کار عملی از طریق مکتب بیمه می شود.

مکتب دانش آموزان را برای پراو(prao) / کارعملی آماده می کند

مکتب مسئول اطمینان حاصل شود که فرزند شما به خوبی برای پروا یا کار عملی خود را آماده است. اغلب به دانش آموزان کار خانگی داده می شود تا هنگام بازگشت به مکتب گزارش دهند. به این ترتیب از طریق هم صنفی های خود از سایر محیط ها و حرفه ها آگاهی پیدا می کنند.

می خواهید بيشتردرمورد پراو(prao) یا کار عملی بدانید؟

اگر می خواهید در مورد پرائو یا کار عملی بیشتر بدانید، با مشاورتحصیلی یا معلم حرفوی مکتب تماس بگیرید.